Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Slow virus diseases of the sheep and goat in Greece: I. Progressive pneymonia (Maedi) and pulmonary adenomatosis (Jaagsiekte)


Α. ΣΕΪΜΕΝΗΣ
Ε. ΣΚΟΥΛΑΣ
XP. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΗ
Ο. ΜΑΓΓΑΝΑ
Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ
Ι. ΜΕΝΑΣΕ
Abstract

Among the slow virus diseases of the sheep, Pulmonary Adenomatosis (Jaagsiekte) and Progressive Pneumonia (Maedi), were reported in Greece in 1952 for the first and in 1968 for the second. Cases of both the above diseases have been recognised in flocks of sheep in various parts of the country ever since. All data collected show a far wider extension of Maedi than Jaagsiekte does. Clinical features, gross and microscopic lesions of both the diseases are discribed. Proposals for a survey on national level are made, especially for Maedi, to be followed by adequate measures in order to control these diseases.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Sigurdson Β. (1954): Observations on three slow infections of sheep. Maedi, Paratubercolosis, Rida general remarks on infections which develop slowly and some their special characteristics. Brit. Vet. J., 110,341-354 (cited by Palsson P.).
Palsson P. (1978): Maedi/Visna, a slow virus disease, Bull, Off. Int. Epiz. 89, 455-475.
Sharp J.M. (1981): Slow virus infections of the respiratory tract of sheep. Vet. Ree, 108, 18, 391-393.
Goret P. (1979): Les maladies virales à évolution lente, Bull. Acad. Vét. Fr., 32, 87-97.
Bouchard N., Laneraudie B., Remond M. (1980): La Visna-Maedi du mouton, Bull. Soc. Vét. Prat. Fr., 64, 9,2-12.
Gudnadóttir M. (1974): Visna-Maedi in sheep, Progr. Med. Virol., 18, 336- 349.
Faye P., Asso J. (1977): Pneumopathies chroniques enzootiques chez les ovins, en: Pathologie des Ovins et des Carins, éd. ITOVIC-SPEOC, Paris, pp. 212-225.
Fiocre B., Perreau P., Faye P., Remond M. (1980): Le virus Visna-Maedi et les affections respiratoires de la chèvre, Bull. Ac. Vét. Fr., 53, 241-246.
Έξαρχόπουλος Γ. (1967): Πνευμονίες του προβάτου, Διατριβή για Διδακτορία Παν/μιο Θεσσαλονίκης, σελ. 417.
Παπαδόπουλος Χρ., Σεϊμένης Α., Φραγκόπουλος Α., Μενασέ Ι. (1970): Προϊούσα Πνευμονία του προβάτου (Maedi): Πρώτη διαπίστωσις εστίας εν Ελλάδι. Άνακοιν. Μεσ. Συμπ. Λοιμ. Νοσ. Προβ. Ρόδος, σελ. 335-340 Πρακτ. Συμποσίου.
Παπαδόπουλος Χρ., Σεϊμένης Α., Φραγκόπουλος Α., Μενασέ Ι. (1971): Έρευναι επί των Λοιμωδών Πνευμονικών 'Υπερπλασιών του προβάτου. Προϊούσα Πνευμονία του προβάτου (Maedi). Διαπίστωσις εστίας της νόσου και μελέτη ταύτης εν Ελλάδι, Κτην. Νέα, 3,1,11-14.
Στοιχεία τών σσ.
Oliver R.E., Gorham J.R., Parish S.F., Hadlow W.J., Narayan Ο. (1981): Ovine Progressive Pneumonia: Pathologic and Virologie studies on the naturally occuring disease, Am. J. Vet. Res, 42, 9, 1554-1559.
Dawson M. (1980): Maedi/Visna: a review, Vet. Ree, 106, 212-216.
Grimmshaw W.T.R., Allan E.M., Armour J. Pétrie L. (1981): Pathologically confirmed Maedi in the United Kindom, Vet. Ree, 108, 20, 445.
Sfcvey M., Espinasse J., Parodi A.L. (1981): Clinical disease and pathological confirmation in France, Vet. Ree, 108,65.
Martin W.B. (1982): Infections virales associées à pneumonies progressives, en: Les maladies respiratoires des petits ruminants provoquées par les virus et les mycoplasmes, Rapport Off. Int. Epiz., pp. 13-20.
Most read articles by the same author(s)