Τόμ. 13

Δημοσιευμένα: 2015-04-07

Τοπωνύμια Σελιού Βεροίας

Νικ. Γ. Παπαδόπουλος

Κύριλλος Πατριάρχης Βουλγαρίας

Χαραλ. Κ. Παπαστάθης

Ιωσήφ Νεχαμά

Χαραλ. Κ. Παπαστάθης