open, digital, online, education

Η Έρευνα για την Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ. Μία Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.


Δημοσιευμένα: Jan 17, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεδιάσκεψη σύγχρονη επικοινωνία εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση πρωτοβάθμια εκπαίδευση δευτεροβάθμια εκπαίδευση τριτοβάθμια εκπαίδευση επιμόρφωση
Αθανάσιος Κανελλόπουλος
https://orcid.org/0000-0001-7998-7204
Μαρία Ι. Κουτσούμπα
Περίληψη

Η διάδοση της χρήσης του βίντεο, ως σύγχρονη μορφή επικοινωνίας, άλλαξε τα δεδομένα τόσο στην επικοινωνία των ανθρώπων όσο και στις εφαρμογές της εξΑΕ. Η τηλεδιάσκεψη αποτελεί, πλέον, ένα διαδεδομένο μέσο επικοινωνίας στην εξΑΕ και χρησιμοποιείται στη σχολική εξΑΕ, σε εξΑΕ προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε εξΑΕ επιμορφωτικά προγράμματα. Η βιβλιογραφία, άλλωστε, αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ερευνητών για τη μελέτη της. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για την τηλεδιάσκεψη στο επιστημονικό πεδίο της εξΑΕ. Μέσω μιας εστιασμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης εγχώριων και διεθνών βιβλιογραφικών πηγών καταγράφονται τα αντικείμενα της ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά και τα συμπεράσματα που προέκυψαν, σε σχέση με την εφαρμογή της τηλεδιάσκεψης και του σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας στη εξΑΕ. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει πως η ερευνητική δραστηριότητα για την τηλεδιάσκεψη στην Ελλάδα είναι περιορισμένη σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και το ότι η τηλεδιάσκεψη δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα ως προς τη λειτουργία της μάθησης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κλ. ΠΕ87.08, PT, M.Ed.
Μαρία Ι. Κουτσούμπα, ΕΚΠΑ ΕΑΠ

Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ

ΣΕΠ ΕΑΠ

Αναφορές
Αναστασιάδης, Π. (2017). "ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015": Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13(1), 88-128. DOI: http://dx.doi.org/10.12681/jode.14057
Αναστασιάδης, Π., Μανούσου, Ε., Σιάκας, Σ., Φιλιππούσης, Γ., Κουκούλης, Ν., Τομαζινάκης, Α., …, & Καρβούνης, Λ. (2011). Η Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από τη Θεωρία στην Πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2011: Περιβάλλον – Μεσόγειος Θάλασσα Ενεργειακή επανάσταση - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Εναλλακτικές Τεχνικές Εκπαίδευσης, Λουτράκι 4-6 Νοεμβρίου 2011 (σσ. 669-684). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.685
Αναστασιάδης, Π., Μανούσου, Ε., Φιλιππούσης, Γ., Σιάκας, Σ., Κουκούλης, Ν., Τομαζινάκης, Α., ..., & Καρβούνης, Λ. (2009). Η Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από τη Θεωρία στην Πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009: Περιβάλλον – Μεσόγειος Θάλασσα- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Η Ανοικτή και εξ 19Αποστάσεως Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Συνεργασία και Εκπαιδευτική Ανάπτυξη, Αθήνα 27-29 Νοεμβρίου 2009 (σσ. 111-124). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.503
Αρλαπάνος, Γ. Π., & Καπόλας, Γ. (2017). Ενισχύοντας τη διδασκαλία της Φύσης της Επιστημονικής Γνώσης μέσω συνεργατικής διεξαγωγής πειράματος σε περιβάλλον διαδραστικής τηλεδιάσκεψης. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Γ. Μανούσου, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. Παπαδημητρίου & Α. Αποστολίδου (Επιμ.), 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ο Σχεδιασμός της Μάθησης. Αθήνα 23-26 Νοεμβρίου 2017 (σσ. 213-223). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1060
Αρμακόλας, Σ., Αλιμήσης, Δ., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). To ψηφιακό σύστημα τηλεδιάσκεψης Flashmeeting: Η περίπτωση του προγράμματος “I am not Scared”. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μεθοδολογίες Μάθησης. Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2013 (σσ. 192-200). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.540
Alonso-Díaz, L., & Yuste-Tosina, R. (2015). Constructing a Grounded Theory of E-Learning Assessment. Journal of Educational Computing Research, 53(3), 315-344. DOI: 10.1177/0735633115597868
Aydin, I. E. (2012). Relationship between Affective Learning, Instructor Attractiveness and Instructor Evaluation in Videoconference-Based Distance Education Courses. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(4), 247-252. Retrieved November 13th, 2018, from https://eric.ed.gov/?id=EJ989274
Belair, M. (2012). The Investigation of Virtual School Communications. TechTrends, 56(4), 26-33. DOI: 10.1007/s11528-012-0584-2
Blau, I., Weiser, O., & Eshet-Alkalai, Y. (2017). How do medium naturalness and personality traits shape academic achievement and perceived learning? An experimental study of face-to-face and synchronous e-learning. Research in Learning Technology, 25, 1-23. DOI: 10.25304/rlt.v25.1974
Brocato, B. R., Bonanno, A., & Ulbig, S. (2015). Student perceptions and instructional evaluations: A multivariate analysis of online and face-to-face classroom settings. Education and Information Technologies, 20(1), 37-55. DOI: 10.1007/s10639-013-9268-6
Γεωργαντή, Α. (2007). Η αλληλεπιδραστική βιντεοδιάσκεψη ως εργαλείο υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2019, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/20256
Γκίκας, Α. (2013). Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: Τριετής εφαρμογή. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μεθοδολογίες Μάθησης. Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2013 (σσ. 170-182). Ανακτήθηκε 3 Νοεμβρίου, 2018, από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/770/801
Γκιούσιος, Χ., & Τζαναβάρη, Μ. (2009). Εφαρμογές των τεχνολογιών της τηλεδιάσκεψης στην παιδαγωγική διαδικασία της εκμάθησης γλωσσών. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Συνεργασία και Εκπαιδευτική Ανάπτυξη, Αθήνα 27-29 Νοεμβρίου 2009 (σσ. 317-328). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.452
Clark, C., Strudler, N., & Grove, K. (2015). Comparing Asynchronous and Synchronous Video vs. Text Based Discussions in an Online Teacher Education Course. Online Learning, 19(3), 48-69. Retrieved November 15th, 2018, from https://eric.ed.gov/?id=EJ1067484
Clark, J. S., Brown, J. S., & Jandildinov, M. (2016). Enriching preservice teachers’ critical reflection through an international videoconference discussion. Technology, Pedagogy and Education, 25(4), 431-450. DOI: 10.1080/1475939X.2015.1066268
Cunningham, U. (2014). Teaching the Disembodied: Othering and Activity Systems in a Blended Synchronous Learning Situation. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(6), 33-51. Retrieved November 4th, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1793/3175
Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1984). Information Richness: A New Approach to Managerial Behavior and Organization Design. In B. Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in Organizational Behaviour (Vol. 6, pp. 191-233). Greenwich, CT: JAI Press.
Daft, R. L., Lengel, R. H., & Trevino, L. K. (1987). Message Equivocality, Media Selection, and Manager Performance: Implications for Information Systems. MIS Quarterly, 11(3), 355-366. DOI: 10.2307/248682
Ζέππος, Δ. (2015). Λογισμικά Συγχρονικής και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Υπηρεσία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – Δειγματική επισκόπηση υπό το πρίσμα της Αντεστραμμένης Τάξης. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα. Αθήνα 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σσ. 166-186). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.70
Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (1999). Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 87-105. DOI: 10.1016/S1096-7516(00)00016-6
Giesbers, B., Rienties, B., Tempelaar, D., & Gijselaers, W. (2014). A dynamic analysis of the interplay between asynchronous and synchronous communication in online learning: The impact of motivation. Journal of Computer Assisted Learning, 30(1), 30-50. DOI: 10.1111/jcal.12020
Godsk, M. (2014). Improving Learning in a Traditional, Large-Scale Science Module with a Simple and Efficient Learning Design. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 17(2), 142-158. Retrieved November 4th, 2018, from http://www.eurodl.org/materials/contrib/2014/Godsk.pdf
Gros, B., Garcia, I., & Escofet, A. (2012). Beyond the Net Generation Debate: A Comparison of Digital Learners in Face-to-Face and Virtual Universities. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(4), 190-210. Retrieved November 2nd, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1305/2344
Hsiao, K.-L. (2012). Exploring the Factors that Influence Continuance Intention to Attend One-to-Some Online Courses via Videoconferencing Software. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(4), 155-163. Retrieved November 13th, 2018, from https://eric.ed.gov/?id=EJ989267.
Θωμά, Ρ., Τζοβλά, Ε., & Φαρασόπουλος, Ν. (2015). Εφαρμόζοντας το μοντέλο της ασύγχρονης και σύγχρονης μικτής μάθησης για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των υποψήφιων Teachers 4 Europe (T4E). Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα. Αθήνα 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σσ. 44-53). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.27
Καμακάρη, Ά. (2008). Videoteleconferencing and knowledge management in in-service teacher distance lifelong training and development. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2019, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/13504
Καρατζίδης, Ν. (2013). Τηλεδιάσκεψη και επικοινωνία/αλληλεπίδραση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων - Μια βιβλιογραφική επισκόπηση. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2019, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/25384
Κώστας, Α., Σοφός, Α., Τσολακίδης, Κ., & Βρατσάλης, Κ. (2015). Εικονικές Κοινότητες στο Υπολογιστικό Νέφος: Περιβάλλον Ομότιμης Στήριξης Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα. Αθήνα 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σσ. 16-28). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.11
Kamlaskar, C. H., & Killedar, M. (2015). Design and Delivery of Online Courses in YCMOU. Turkish Online Journal of Distance Education, 16(2), 137-150. Retrieved November 15th, 2018, from https://eric.ed.gov/?q=+DESIGN+AND+DELIVERY+OF+ONLINE+COURSES+IN+YCMOU&id=EJ1092865
Kock, N. (2005). Media Richness or Media Naturalness? The Evolution of Our Biological Communication Apparatus and Its Influence on Our Behavior Toward E-Communication Tools. IEEE Transactions on Professional Communication, 48(2), 117-130. DOI: 10.1109/TPC.2005.849649
Kuo, Y.-C., Walker, A. E., Belland, B. R., Schroder, K. E. E., & Kuo, Y.-T. (2014). A Case Study of Integrating Interwise: Interaction, Internet Self-Efficacy, and Satisfaction in Synchronous Online Learning Environments. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(1), 161-181. Retrieved November 4th, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1664/2814
Könings, K. D., Popa, D., Gerken, M., Giesbers, B., Rienties, B. C., van der Vleuten, C. P. M., & van Merriënboer, J. J. G. (2016). Improving supervision for students at a distance: videoconferencing for group meetings. Innovations in Education and Teaching International, 53(4), 388-399. DOI: 10.1080/14703297.2015.1004098
Λαϊτσος, Χ. Ν. (2009). Επισκόπηση των Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης στην Ελλάδα. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2019, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/19109
Λιοναράκης, Α., Παπαδημητρίου, Σ., Χαρτοφύλακα, Α., Αγγελή, Α., & Τζήλου, Γ. (2018). Η συμβολή των ψηφιακών εργαλείων στην υποστήριξη της μαθησιακής πορείας των φοιτητών/φοιτητριών της εξΑΕ: Μέρος Α: Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 14(1), 104-117. DOI:10.12681/jode.18533
Μάργαρη, Δ. (2015). Η αλληλεπίδραση σε περιβάλλοντα τηλεδιάσκεψης: Μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2019, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/30027
Μαυροειδής, Η. (2009). Δυνατότητα και προϋποθέσεις αξιοποίησης μεθόδων σύγχρονης επικοινωνίας και τηλεκπαίδευσης σε προγράμματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μελέτη περίπτωσης σε τμήματα της ΘΕ ΕΚΠ65. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 21 Φεβρουαρίου, 2019, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18429
Μηλιωρίτσας, Ε. (2009). Διερεύνηση της αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης ως μέσο συμπλήρωσης των ΟΣΣ. Απόψεις και αντιλήψεις των φοιτητών και Καθηγητών-Συμβούλων των ΘΕ ΕΚΕ50 και ΕΚΠ65. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2019, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18431
Μηλιωρίτσας, Ε., & Γεωργιάδη, Ε. (2010). Επίδραση της τηλεδιάσκεψης στη μαθησιακή διαδικασία του Ε.Α.Π. Απόψεις φοιτητών και ΣΕΠ των ΘΕ ΕΚΠ 65 – ΕΚΕ 50. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6(1,2), 152-167. DOI:10.12681/jode.9757
Μιχαλάκης, Κ. (2011). Η αξία της τηλεκπαίδευσης στο χώρο της τριτοβάθμιας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως εργαλείου παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2019, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/19563
Μουζακιώτου, Σ., & Κανονάκη, Μ.-Ο. (2015). Το οπτικοακουστικό υλικό και η δυναμική του στο Εκπαιδευτικό Υλικό της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Γ. Μανούσου, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα.. Αθήνα 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σσ. 46-57). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.52
Martin, F., Parker, M. A., & Deale, D. F. (2012). Examining Interactivity in Synchronous Virtual Classrooms. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(3), 227-261. Retrieved November 2nd, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1174/2254
Mavroidis, I., Karatrantou, A., Koutsouba, M., Giossos, Y., & Papadakis, S. (2013). Technology Acceptance and Social Presence in Distance Education-A Case Study on the Use of Teleconference at a Postgraduate Course of the Hellenic Open University. European Journal of Open, Distance and e-Learning, 16(2), 76-96. Retrieved November 3rd, 2018, from http://www.eurodl.org/materials/contrib/2013/Mavroidis_et_al.pdf
Mayer, G., Lingle, J., & Usselman, M. (2017). Experiences of Advanced High School Students in Synchronous Online Recitations. Educational Technology & Society, 20(2), 15-26. Retrieved November 18th, 2018, from https://eric.ed.gov/?id=EJ1137511
McNaughton, S. M., & Billot, J. (2016). Negotiating academic teacher identity shifts during higher education contextual change. Teaching in Higher Education, 21(6), 644-658. DOI: 10.1080/13562517.2016.1163669
Meyer, B. (2015). Learning through telepresence with iPads: placing schools in local/global communities. Interactive Technology and Smart Education, 12(4), 270-284. DOI: 10.1108/ITSE-09-2015-0027
Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. In D. Keegan (Ed.), Theoretical Principles of Distance Education (pp. 22-38). New York: Routledge.
Orfanakis, V., Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Ampartzaki, M., & Vassilakis, K. (2016). Digital Student Conference Platform Implementation: The case study of the "Research Project" course. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12(2), 5-23. DOI: http://dx.doi.org/10.12681/jode.10871
Panagiotakopoulos, C., Tsiatsos, T., Lionarakis, A., & Tzanakos, N. (2013). Teleconference in support at distance learning: Views of educators. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 9(1), 5-18. DOI: http://dx.doi.org/10.12681/jode.9806
Pukkaew, C. (2013). Assessment of the Effectiveness of Internet-Based Distance Learning through the VClass eEducation Platform. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(4), 255-276. Retrieved November 3rd, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1436/2692
Regan, K., Evmenova, A., Baker, P., Jerome, M. K., Spencer, V., Lawson, H., & Werner, T. (2012). Experiences of instructors in online learning environments: Identifying and regulating emotions. The Internet and Higher Education, 15(3), 204-212. DOI: 10.1016/J.IHEDUC.2011.12.001
Rehn, N., Maor, D., & McConney, A. (2016). Investigating teacher presence in courses using synchronous videoconferencing. Distance Education, 37(3), 302-316. DOI: 10.1080/01587919.2016.1232157
Rehn, N., Maor, D., & McConney, A. (2017). Navigating the challenges of delivering secondary school courses by videoconference. British Journal of Educational Technology, 48(3), 802-813. DOI: 10.1111/bjet.12460
Rennar-Potacco, D., & Orellana, A. (2018). Academically Supporting STEM Students From a Distance Through Videoconferencing: Lessons Learned. American Journal of Distance Education, 32(2), 131-149. DOI: 10.1080/08923647.2018.1446121
Rogers, E. M. (1983). Diffusion Of Innovations (3rd ed.). New York: The Free Press.
Ruggiero, D., & Boehm, J. (2016). Design and Development of a Learning Design Virtual Internship Program. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(4), 105-120. Retrieved November 6th, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2385/3780
Σκουλικαρίτη, Σ. (2013). Integrating the use of teleconference to promote motivation, confidence and involvement inside the foreign language classroom. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2019, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/24972
Szeto, E., & Cheng, A. Y. N. (2016). Towards a framework of interactions in a blended synchronous learning environment: what effects are there on students' social presence experience? Interactive Learning Environments, 24(3), 487-503. DOI: 10.1080/10494820.2014.881391
Τζανάκος, Ν. (2012). Ανίχνευση και ανάδειξη των θετικών και των αρνητικών στοιχείων της αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης ως εκπαιδευτικού μέσου, από την οπτική γωνία των εκπαιδευτών. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2019, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18620
Taylor, B. D., & McNair, D. E. (2018). Virtual School Startups: Founder Processes in American K-12 Public Virtual Schools. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(1), 312-326. Retrieved November 11th, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3205/4559
Themeli, C., & Bougia, A. (2016). Tele-proximity: Tele-community of Inquiry Model. Facial Cues for Social, Cognitive, and Teacher Presence in Distance Education. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(6), 145-163. Retrieved November 6th, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2453/3950
Themelis, C. (2014). Synchronous Video Communication for Distance Education: the educators’ perspective. Open Praxis, 6(3), 245-256. DOI: 10.5944/openpraxis.6.3.128
Tustin, D. H. (2014). Telecommuting Academics Within an Open Distance Education Environment of South Africa: More Content, Productive, and Healthy? The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(3), 185-214. Retrieved November 4th, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1770/2981
Voskaki, R. V., & Rousoulioti, T. V. (2017). Implementation and optimisation of an e-Learning Community for Language Teachers. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Γ. Μανούσου, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. Παπαδημητρίου & Α. Αποστολίδου (Επιμ.), 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ο Σχεδιασμός της Μάθησης. Αθήνα 23-26 Νοεμβρίου 2017 (σσ. 124-131). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1140
Vázquez-Cano, E., Fombona, J., & Fernández, A. (2013). Virtual Attendance: Analysis of an Audiovisual over IP System for Distance Learning in the Spanish Open University (UNED). The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(3), 402-426. Retrieved November 3rd, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1430/2611
Wang, Q., Quek, C. L., & Hu, X. (2017). Designing and Improving a Blended Synchronous Learning Environment: An Educational Design Research. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(3), 99-118. Retrieved November 8th, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3034/4142
Weiser, O., Blau, I., & Eshet-Alkalai, Y. (2018). How do medium naturalness, teaching-learning interactions and Students' personality traits affect participation in synchronous E-learning? The Internet and Higher Education, 37, 40-51. DOI: 10.1016/J.IHEDUC.2018.01.001
Wejnert, B. (2002). Integrating Models of Diffusion of Innovations: A Conceptual Framework. Annual Review of Sociology, 28(1), 297-326. DOI: 10.1146/annurev.soc.28.110601.141051
Westberry, N., McNaughton, S., Billot, J., & Gaeta, H. (2015). Resituation or resistance? Higher education teachers’ adaptations to technological change. Technology, Pedagogy and Education, 24(1), 101-116. DOI: 10.1080/1475939X.2013.869509
Winnard, Y., & Elliott, V. (2012). The freshers' week experience in a VLE: Can it be achieved? European Journal of Open, Distance and E-Learning, 15(2), 1-8. Retrieved November 3rd, 2018, from http://www.eurodl.org/materials/contrib/2012/Winnard_Elliott.pdf
Wu, E., Lin, W.-C., & Yang, S. C. (2013). An experimental study of cyber face-to-face vs. cyber text-based English tutorial programs for low-achieving university students. Computers & Education, 63, 52-61. DOI: 10.1016/J.COMPEDU.2012.11.018
Yamagata-Lynch, L. C. (2014). Blending Online Asynchronous and Synchronous Learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(2), 189-212. Retrieved November 4th, 2018, from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1778/2889
Yueh, H.-P., Lin, W., Liu, Y.-L., Shoji, T., & Minoh, M. (2014). The Development of an Interaction Support System for International Distance Education. IEEE Transactions on Learning Technologies, 7(2), 191-196. DOI: 10.1109/TLT.2014.2308952
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)