open, digital, online, education, distance education

Η διαδικασία εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Μελέτη περίπτωσης Κλειστής Ομάδας του Facebook


Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology
Δημοσιευμένα: Ιουλ 7, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
διπλωματική εργασία κοινωνικά δίκτυα Facebook Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κωνσταντίνα Λούλου
https://orcid.org/0000-0001-9667-4592
Αδαμαντία Σπανακά
https://orcid.org/0000-0002-5955-8629
Περίληψη

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία για την επιτυχή ολοκλήρωση της οποίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η υποστήριξη των φοιτητών από τον Καθηγητή-Σύμβουλο (ΚΣ), από τους συμφοιτητές τους και από το ίδιο το Ίδρυμα. Υπό το πρίσμα αυτό, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επικοινωνία που συντελείται μέσω Κλειστών Ομάδων (ΚΟ) που δημιουργούν οι ίδιοι οι φοιτητές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η διαδικασία εκπόνησης διπλωματικών εργασιών στο ΕΑΠ, αναλύοντας το περιεχόμενο 9.769 μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν σε αντίστοιχη ΚΟ στο Facebook. Μέσα από την εφαρμογή της θεμελιωμένης θεωρίας προέκυψαν έξι κατηγορίες μηνυμάτων που αφορούν σε τεχνικά, διαδικαστικά, ακαδημαϊκά ζητήματα, σε ανταλλαγή απόψεων και συμβουλών, έκφραση συναισθημάτων και ανάρτηση υλικού. Αναδεικνύονται, επίσης, οι απαιτούμενες δεξιότητες, οι ανάγκες και οι δυσκολίες των φοιτητών που εκπονούν διπλωματική εργασία στο ΕΑΠ, ενώ αποδεικνύεται ότι η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας συνιστά μια μοναχική πορεία. Λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία, καθίσταται σαφές πως η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην οργάνωση και ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ίδιων των φοιτητών, αλλά και μεταξύ των φοιτητών και των ΚΣ μπορεί να οδηγήσει ιδρύματα, όπως το ΕΑΠ, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Κωνσταντίνα Λούλου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Απόφοιτη τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ, 

Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιστήμες της Αγωγής ΕΑΠ

Μόνιμη Εκπαιδευτικός ΓΕΛ ΥΔΡΑΣ

Αδαμαντία Σπανακά, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αναφορές
Ahern, L., Feller, J. & Nagle, T. (2016). Social media as a support for learning in universities: an empirical study of
Facebook Groups, Journal of Decision Systems, 25(1), 35-49, doi: 10.1080/12460125.2016.1187421
Βλαχοπάνου, Π. (2017). Ο ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη συνεργατική μάθηση και στην επίδοση
φοιτητών εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακή Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Βορβυλάς, Γ. & Χατζηνικήτα, Β. (2015). Συνοπτικός οδηγός για την εκπόνηση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Brady, K. P., Holcomb, L. B. & Smith, B. V. (2010). The Use of Alternative Social Networking Sites in Higher
Educational Settings: A Case Study of the E-Learning Benefits of Ning in Education. Journal of Interactive Online
Learning, 9(2), 151-170.
Callaghan, G. & Fribbance, I. (2016). The use of Facebook to build a community for distance learning stu dents: a
case study from the Open University, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 31(3), 260-272,
doi: 10.1080/02680513.2016.1229176
Γεωργιάδη, Ρ. (2010). Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην επιλογή θέματος για τη Διπλωματική τους
εργασία στη ΘΕ ΕΚΠ65. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την
Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 4(1), 42-48.
Cuesta, M., Eklund, M., Rydin, I. & Witt, A.K. (2016). Using Facebook as a co-learning community in higher
education. Learning, Media and Technology, 41(1), 55-72.
Δενέζη, Σ. (2015). Διερεύνηση των δυσκολιών και του άγχους όπως το αντιλαμβάνονται οι φοιτητές του ΕΑΠ
εκπονώντας τη διπλωματική εργασία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση». (Μεταπτυχιακή
εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Deng, L. & Tavares, N. J. (2013). From Moodle to Facebook: Exploring students’ motivation and experiences in online
communities. Computers and Education, 68, 167-176. doi: 10.1016/j.compedu.2013.04.028
Divall, M. V. & Kirwin, J. L. (2012). Using Facebook to facilitate course-related discussion between students and
faculty members. American Journal of Pharmaceutical Education, 76(2), Article 32. doi: 10.5688/ajpe76232
Θεοδώρου-Μουστάκα, Β. (2017). Ο ρόλος της κοινωνικής δικτύωσης στις σπουδές ομάδας φοιτητών του ΕΚΠΑ.
(Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment:Computer
conferencing in higher education. Internet and Higher Education, 2(2–3), 87−105. Ανακτήθηκε από :
Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing
in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1),7−23
Gupta, CA., Singh, B. & Marwaha, T. (2013). Relationship between Social Media and Academic Performance in
Distance Education. Universal Journal of Educational Research, 1, 185 - 190. doi: 10.13189/ujer.2013.010307.
Hargadon, S. (2009). Educational Networking: The Important Role Web 2.0 Will Play in Education. Ανακτήθηκε από :
Κοντός, Δ. (2017). Το Άγχος του Καθηγητή Επιβλέποντα διπλωματικών εργασιών στην ΕΚΠ65 στο ΕΑΠ. (Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Kumpikaitė-Valiūnienė, V. (2016). Distance Learning and Facebook’s Usage in the Study Process: Students’ Attitude.
International Journal of Information and Education Technology, 6(2), 122-126
Levine, S. J. (2014). Writing and Presenting Your Thesis or Dissertation, Michigan State University East Lansing,
Michigan USA. Ανακτήθηκε από: http://www.learnerassociates.net/dissthes/
Lim, T. (2010). The use of Facebook for online discussions among distance learners. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE 11 (4), 72-81.
Liu, M., McKelroy, E., Kang, J., Harron, J. & Liu, S. (2016). Examining the Use of Facebook and Twitter as an
Additional Social Space in a MOOC. American Journal of Distance Education, 30(1), 13-25.
Λούτου, Σ., Τσέλιος, Ν. & Αλτανοπούλου, Π. (2016). Η επίδραση της χρήσης του Τwitter στο μαθησιακό αποτέλεσμα
και στην εμπλοκή των φοιτητών: Μία μελέτη περίπτωσης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 8(1–
, 35–50.
Meishar-Tal, H., Kurtz, G. & Pieterse, E. (2012). Facebook groups as LMS: A case study. The International Review of
Research in Open and Distributed Learning, 13(4), 33-48. https://doi.org/10.19173/irrodl.v13i4.1294
Μπαλοπούλου, Β. (2012). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου κατά την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. (Μεταπτυχιακή Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Μπουραντάς, Δ. (2017). Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών στην εξΑΕ για την αποδοχή και το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην μαθησιακή διεργασία. (Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Μυστακίδου, Μ. & Κολοκυθά, Μ. (2017, Νοέμβριος). Μελέτη περίπτωσης των κλειστών ομάδων στο Facebook των
μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ της ακαδημαϊκής χρονιάς 2014-2015. Στο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα.
Νικολούτσου, Α. (2015). Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων για την ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης : «Μια
μελέτη περίπτωσης στο Facebook» (Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Özmen, B. & Atıcı, B. (2014). Learners’ Views Regarding the Use of Social Networking Sites in Distance Learning.
The international review of research in open and distance learning, 15(4), 21-42.
Πετρίδης, Δ. (2016). Τα Διαδικτυακά Κοινωνικά Δίκτυα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων. (Μεταπτυχιακή
εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Πετρίδης, Π. (2012). Μελέτη και χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ηλεκτρονική μάθηση (Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Petrovic, N., Jeremic, V., Cirovic, M., Radojicic, Z. & Milenkovic, N. (2014). Facebook vs Moodle: What do students really think? American Journal of Distance Education, 28(2),117-125.
Rezende da Cunha Jr, F., van Kruistum, C. & van Oers, B. (2016). Teachers and Facebook: using online groups to
improve students’ communication and engagement in education, Communication Teacher, 30(4), 228-241, doi:
1080/17404622.2016.1219039
Strauss, Α. & Corbin, J. (1998). Grounded Theory Methodology. An Overview. Στο N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln, (Eπιμ.), Strategies of Qualitative Inquiry (σσ. 158-183). London: Sage .
Σωτηριάδου, Α. & Παπαδάκης, Σ. (2013). Τα κοινωνικά δίκτυα ως εκπαιδευτικά εργαλεία: Εμπειρία από την εκμάθηση του Matlab μέσω Facebook. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(3), 161-179.
Vivian, R., Barnes, A., Geer, R. & Wood, D. (2014). The academic journey of university students on Facebook: an
analysis of informal academic-related activity over a semester. Research in Learning Technology, 22.
Χαροκόπος, Γ. (2018). Οι δεξιότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που απαιτούνται για την εκπόνηση της
Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας στο ΕΑΠ: Απόψεις Καθηγητών-συμβούλων. (Μεταπτυχιακή Εργασία). Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Wiid, Cant & Nell, J., Cant, M. & Nell, C. (2013). Open Distance Learning Students Perception Of The Use Of Social
Media Networking Systems As An Educational Tool. International Business & Economics Research Journal.
(8),867-882
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)