open, digital, online, education, distance education

Εφαρμόζοντας το μοντέλο της αντίστροφης τάξης σε ένα μάθημα Ψηφιακών Τεχνολογιών


Δημοσιευμένα: Nov 4, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
αντίστροφη τάξη ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία των μαθηματικών μικτή μάθηση τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ιωάννης Ρίζος
https://orcid.org/0000-0002-4092-1715
Γεώργιος Κολοκοτρώνης
https://orcid.org/0000-0002-0722-8644
Αικατερίνη-Μαρία Παπανικολάου
https://orcid.org/0000-0001-7748-9359
Περίληψη
Ένα σχετικά νέο διδακτικό μοντέλο, το οποίο εξαιτίας και της κοινωνικής πραγματι­κότητας που δημιούργησε η συνεχιζόμενη πανδημία αποκτά όλο και μεγαλύτερη απήχηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, είναι η αντίστροφη ή ανεστραμμένη τάξη. Στην εργασία αυτή, μετά την παράθεση ενός θεωρητικού πλαισίου, περιγράφουμε μια έρευνα που διεξαγάγαμε προκειμένου να εντοπίσουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του μοντέλου της αντίστροφης τάξης, εφαρμόζοντάς το για μία εβδομάδα σε πανεπιστημιακό τμήμα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε αυξημένη εμπλοκή των εκπαιδευομένων, ανάπτυξη θετικών στάσεων, έλεγχο του ρυθμού μάθησης και αυτονομία στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου. Παράλληλα αναδείχθηκαν σημεία προβληματι­σμού που αφορούσαν κυρίως το επίπεδο δυσκολίας του γνωστικού αντι­κειμένου και τη διαχείριση των αποριών στη διάρκεια της κατ’ οίκον μελέτης.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ιωάννης Ρίζος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μαθηματικών

Διδάσκων (απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας)

Γεώργιος Κολοκοτρώνης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μαθηματικών

Τριτοετής φοιτητής

Αικατερίνη-Μαρία Παπανικολάου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μαθηματικών

Τριτοετής φοιτήτρια

Αναφορές
Akçayır, G. & Akçayır, M. (2018). The flipped classroom: A review of its advantages and challenges. Computers & Education, 126, 334-345. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.021
Alonso, F., López, G., Manrique, D. & Viñes, J.M. (2005). An instructional model for web-based e-learning education with a blended learning process approach. British Journal of Educational Technology, 36(2), 217-235.
de Araujo, Z., Birisci, S. & Otten, S. (2017). Mathematics teachers’ motivations for, conceptions of, and experiences with flipped instruction. Teaching and Teacher Education, 62, 60-70.
Arnold-Garza, S. (2014). The Flipped Classroom Teaching Model and Its Use for Information Literacy Instruction. Communications in Information Literacy, 8(1), 7-22. https://doi.org/10.15760/comminfolit.2014.8.1.161
Bhagat, K. K., Chang, C. N. & Chang, C. Y. (2016). The Impact of the Flipped Classroom on Mathematics Concept Learning in High School. Educational Technology & Society, 19(3), 124-132.
Beatty, R. & Geiger, V. (2009). Technology, Communication, and Collaboration: Re-thinking Communities of Inquiry, Learning and Practice. In C. Hoyles and J. Lagrange (Eds), Mathematics Education and Technology-Rethinking the Terrain (pp. 251-284). New ICMI Study Series, vol. 13. Springer, Boston, MA.
Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip your Classroom. Reach Every Student in Every Class Every Day. Washington, D.C.: International Society for Technology in Education.
Bishop, J. & Verleger, M. A. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. Paper presented at 2013 ASEE Annual Conference & Exposition, Atlanta, Georgia.
Cevikbas, M. & Kaiser, G. (2020). Flipped classroom as a reform-oriented approach to teaching mathematics. ZDM Mathematics Education, 52, 1291-1305. https://doi.org/10.1007/s11858-020-01191-5
Datig, I. & Ruswick, C. (2013). Four quick flips: Activities for the information literacy classroom. College & Research Libraries News, 74(5), 249-257.
Davies, R. S., Dean, D. L. & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Education Technology Research and Development, 61, 563-580.
dos Reis, T. A. (2018). Study on The Alpha Generation And The Reflections of Its Behavior in the Organizational Environment. Journal of Research in Humanities and Social Science, 6(1), 9-19.
Dotson, D. S. & Diaz, K. R. (2008). Discipline-Specific Library Instruction for Millennial Students. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 4(4), 560-573.
Dufour-Janvier, B., Bednarz, N. & Belanger, M. (1987). Pedagogical considerations concerning the problem of representation. In C. Janvier (Ed.), Problems of representation in the teaching and learning of mathematics (pp. 109-122). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Ertmer, P. A. (1999). Addressing First- and Second-Order Barriers to Change: Strategies for Technology Integration. Educational Technology Research & Development, 47(4), 47-61.
Ertmer, P. A. (2005). Teacher Pedagogical Beliefs: The Final Frontier in Our Quest for Technology Integration? Educational Technology Research & Development, 53(4), 25-39.
Estes, M. D., Ingram, R. & Liu, J. C. (2014). A review of flipped classroom research, practice, and technologies. International HETL Review, Volume 4, Article 7. URL: https://www.hetl.org/feature-articles/a-review-of-flipped-classroom-research-practice-and-technologies
European Union, School Education Gateway (2020). Blended learning in school education – guidelines for the start of the academic year 2020/21. Retrieved from: https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Blended%20learning%20in%20school%20education_European%20Commission_June%202020.pdf
Findlay-Thompson, S. & Mombourquette, P. (2014). Evaluation of a flipped classroom in an undergraduate business course. Business Education & Accreditation, 6(1), 63-71.
Fullan, M. (2015). The New Meaning of Educational Change (5th ed.). New York: Teachers College Press.
Heid, M. K. (2005). Technology in Mathematics Education: Tapping into Visions of the Future. In W. J. Masalski (Ed.), Technology-Supported Mathematics Learning Environments: NCTM 67th Yearbook. Reston, VA: NCTM.
Hertz, M. B. (2012). The Flipped Classroom: Pro and Con. Edutopia. Retrieved from: https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-pro-and-con-mary-beth-hertz
Karalis, T. & Raikou, N. (2020). Teaching at the Times of COVID-19: Inferences and Implications for Higher Education Pedagogy. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(5), 479-493.
Kozma, R. B. (2011). ICT, Education Transformation, and Economic Development: an analysis of the US National Educational Technology Plan. E-Learning and Digital Media, 8(2), 106-120. https://doi.org/10.2304/elea.2011.8.2.106
Lawrence-Brown, D. (2004). Differentiated Instruction: Inclusive Strategies For Standards-Based Learning That Benefit The Whole Class. American Secondary Education, 32(3), 34-62.
Love, B., Hodge, A., Corritore, C. & Ernst, D. C. (2015). Inquiry-Based Learning and the Flipped Classroom Model. PRIMUS, 25(8), 745-762.
Moore, M. G. (1989). Three Types of Interaction. American Journal of Distance Education, 3(2), 1-7. https://doi.org/10.1080/08923648909526659
Olive, J., Makar, K., Hoyos, V., Kor, L. K., Kosheleva, O. & Sträβer, R. (2009). Mathematical knowledge and practices resulting from access to digital technologies. In C. Hoyles and J. Lagrange (Eds), Mathematics Education and Technology-Rethinking the Terrain (pp. 133-177). New ICMI Study Series, vol. 13. Springer, Boston, MA.
Owen, H. & Dunham, N. (2015). Reflections on the Use of Iterative, Agile and Collaborative Approaches for Blended Flipped Learning Development. Education Sciences, 5, 85-103.
Reimers, F. M. & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020, OECD. Retrieved from: https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_126_126988-t63lxosohs.pdf
Rizos, I., Patronis, T. & Papadopoulou, A. (2021). Difficulties in basic arithmetic and geometry as related to school algebra and the current effect of demathematization. For the learning of mathematics, 41(1), 37-39.
Tang, F., Chen, C., Zhu, Y., Zuo, C., Zhong, Y., Wang, N., Zhou, L., Zou, Y. & Liang, D. (2017). Comparison between flipped classroom and lecture-based classroom in ophthalmology clerkship. Medical Education Online, 22(1). https://doi.org/10.1080/10872981.2017.1395679
Tomlinson, C. A. (2017). How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms (3rd Edition). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Tucker, B. (2012). The Flipped Classroom. Education Next, 12(1), 82-83.
Ullah, A.M.M.S. (2020). Concept Map and Knowledge. Education Sciences, 10, no. 9: 246. https://doi.org/10.3390/educsci10090246
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wang, T. (2017). Overcoming barriers to ‘flip’: building teacher’s capacity for the adoption of flipped classroom in Hong Kong secondary schools. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(6). doi: https://doi.org/10.1186/s41039-017-0047-7
Warter-Perez, N. & Dong, J. (2012). Flipping the Classroom: How to Embed Inquiry and Design Projects into a Digital Engineering Lecture. Proceedings of the 2012 ASEE PSW Section Conference. Cal Poly – San Luis Obispo. Retrieved from: http://curtbonk.com/pdfs/10B_35_ASEE_PSW_2012_Warter-Perez.pdf
Αναστασιάδης, Π. (2020). Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(2), 20-48. https://doi.org/10.12681/jode.25506
Αναστασιάδης, Π. (2014). Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(1), 5-32. https://doi.org/10.12681/jode.9809
Βανδουλάκης, Ι., Καλλιγάς, Χ., Μαρκάκης, Ν. & Φερεντίνος, Σ. (2013). Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος».
Καββαδία, Α. & Μάλλιαρης, Χ. (2020). Πρόταση για τη διδασκαλία Μαθηματικών στο Γυμνάσιο με τη βοήθεια του μοντέλου Μεικτής Μάθησης. Πρακτικά 37ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Τόμος Α΄, σσ. 126-136. Αθήνα: Ε.Μ.Ε.
Κελεσίδης, Ε. & Μανάφη, Ι. (2021). Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση: Ένα Σχέδιο Διδασκαλίας «Αντεστραμμένης» Ψηφιακής Τάξης για την Περίοδο της Τηλεκπαίδευσης. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 17(1), 58-75. https://doi.org/10.12681/jode.25560
Λαμπούδης, Σ., Σιάκας, Σ. & Κορακάκης, Γ. (2021). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανεστραμμένης τάξης. Πρακτικά 13th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, σσ. 361-376. Ιόνιο Πανεπιστήμιο & ΠΑ.ΠΕΙ.
Μουζάκης, Χ., Δανοχρήστου, Π. & Κουτρομάνος, Γ. (2021). Η Ανεστραμμένη Τάξη στη Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια Ανασκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 17(1), 38-57. https://doi.org/10.12681/jode.25451
Παγγέ, Τ., Κατσιγιάννη, Σ., Λέκκα, Α. & Σακελλαρίου, Μ. (2017). Η εφαρμογή της αντίστροφης τάξης στην εκπαιδευτική διαδικασία: Τάσεις και προοπτικές. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, σσ. 188-198. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1197
Παπαναστασίου, Κ. & Παπαναστασίου, Ε. Κ. (2005). Μεθοδολογία Εκπαιδευ¬τικής Έρευνας. Λευκωσία.
Ρακιτζή, Κ., Μπότσογλου, Κ. & Ρουσσάκης, Γ. (2020). Η εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης (flipped Classroom) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: ο λόγος στους φοιτητές. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(1), 132-144. https://doi.org/10.12681/jode.22477
Ρίζος, Ι. (2018). Εισαγωγή μαθητών Λυκείου στη δισδιάστατη Γεωμετρία Minkowski μέσω διδακτικών σεναρίων και νοητικών πειραμάτων. (Μη εκδοθείσα Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Πατρών. Διαθέσιμη στο Ε.Α.Δ.Δ.: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42890