open, digital, online, education, distance education

Αξιολόγηση εξ Αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων


Δημοσιευμένα: Nov 4, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
εξ Αποστάσεως επιμόρφωση κοινωνικές δεξιότητες δεξιότητες του 21ου αιώνα ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικός σχεδιασμός αξιολόγηση
Αγορίτσα Θωμά Μακρή
https://orcid.org/0000-0002-7216-2549
Περίληψη

Στη σύγχρονη εποχή έχει αναπτυχθεί μία ρητορική περί λογοδοσίας, αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της ποιότητας του έργου των ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης, οι οποίοι πολλές φορές στην επαγγελματική τους καριέρα καλούνται να επιμορφωθούν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί. Η νέα κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα οδηγεί επίσης στην αναγκαιότητα καλλιέργειας κομβικών διαπροσωπικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς ηγέτες, ώστε να ευοδωθεί η επικοινωνία τους με το ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής μονάδας αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον της, τους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ποιοτική και καθολική επιμόρφωση των ηγετών εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες στην εποχή της πανδημικής κρίσης, γίνεται κατανοητό ότι οι Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο δύνανται επιτυχώς να συμβάλουν στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης. Το ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης εστιάστηκε στην παρουσίαση της υλοποίησης και της αξιολογικής διαδικασίας ενός προγράμματος επιμόρφωσης που διεξήχθη εξ ολοκλήρου με τη μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και είχε ως ομάδα-στόχο τα διευθυντικά στελέχη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα αποτελέσουν εφαλτήριο για προγραμματισμό και εφαρμογή παρόμοιων επιμορφωτικών δράσεων, αλλά και θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με προγράμματα προετοιμασίας και συνεχιζόμενης επαγγελματικής επιμόρφωσης και ανάπτυξης ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης σε παρόμοια θεματολογία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Aas, M., Vennebo, K. F., & Halvorsen, K. A. (2019). Benchlearning–an action research program for transforming leadership and school practices. Educational Action Research, 1-17
Anthony, S. R., & Said, H. (2016). Leadership Preparatory Training Design Characteristics and SelfEfficacy Beliefs of Aspiring School Leaders in Malaysia. In 3rd International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation (pp.134-148), Kuala Lumpur, Malaysia.
Ariratana, W., Sirisookslip, S., & Ngang, T. K. (2015). Development of Leadership Soft Skills Among Educational Administrators. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 331-336.
Ata, E. (2018). Development of Self-Efficacy Skills of School Administrators through Simulation and Micro-Teaching Methods. Universal Journal of Educational Research, 6(12), 2730-2737.
Barak, M. (2017). Cloud Pedagogy: Utilizing Web-Based Technologies for the Promotion of Social Constructivist Learning in Science Teacher Preparation Courses. Journal of Science Education and Technology, 26(5), 459-469.
Bayar, A. (2016). Challenges Facing Principals in the First Year at Their Schools. Universal Journal of Educational Research 4(1), 192-199. doi: 10.13189/ujer.2016.040124
Birley, G., & Moreland, N. (2014). A Practical Guide to Academic Research. London: Routledge.
Campbell, M., Detres, M., & Lucio, R. (2019). Can a digital whiteboard foster student engagement?. Social Work Education, 38(6), 735-752. doi: 10.1080/02615479.2018.1556631
Choy, W. K., & Chua, P. M. (2019). Professional Development. In B. Wong, S. Hairon & P. T. Ng (Eds.), School Leadership and Educational Change in Singapore (pp. 69-86). Cham: Springer.
Christensen, R., Eichhorn, K., Prestridge, S., Petko, D., Sligte, H., Baker, R., … & Knezek, G. (2018). Supporting Learning Leaders for the Effective Integration of Technology into Schools. Technology, Knowledge and Learning, 23(3), 457-472.
Creemers, B. P. M., & Kyriakides, L. (2008). The dynamics of educational effectiveness: a contribution to Policy, practice and theory in contemporary schools. London: Routledge.
Devi, M., & Fernandes, V. (2019). The preparation of Fijian school leaders: a framework for principal preparation in a South Pacific context. Journal of Educational Administration and History, 51(1), 53-65.
Δημητρόπουλος, Ε. (2010). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου (5η έκδοση). Αθήνα: Γρηγόρης.
Evans, N. N., Ajowi, J., & Bosire, J. (2018). Analysis of Motivational Strategies Used by Principals to Solve the Challenges in Management of Support Staff in Public Secondary Schools, Nyamira County, Kenya. International Journal of Educational Studies, 15(2), 140-154.
Evans, N. N., Bosire, J., & Ajowi, J. (2016). Analysis of the Challenges Faced by Principals in the Management of Support Staff in Public Secondary Schools in Nyamira County, Kenya. Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science, 4(3), 41-50.
Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2010). Program evaluation. Alternative approaches and practical guidelines (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Flick, U. (2018). An introduction to qualitative research (6th edition). London: Sage.
Foroutan, M., Rajaeepour, S., & Siadat, S. A. (2016). Investigating and Comparing Primary, Secondary, and High School Principals’ and Teachers’ Attitudes in the City of Isfahan towards In-Service Training Courses. International Journal of Human Resource Studies, 6(1), 46-62.
Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. California: Corwin Press.
Guskey, T. R. (2002). Does it make a difference? Evaluating professional development. Educational leadership, 59(6), 45-51.
Håkansson Lindqvist, M. (2019). School leaders’ practices for innovative use of digital technologies in schools. British Journal of Educational Technology, 50(3), 1226-1240.
Hernandez, R., & Roberts, M. (2012). Redesigning a Principal Preparation Program: A Continuous Improvement Model. International Journal of Educational Leadership Preparation, 7(3), n3.
Κασσωτάκης, Μ. (2013). Η Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Θεωρητικές προσεγγίσεις & πρακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Γρηγόρης.
Kirkpatrick, D. L. (1959). Techniques for Evaluation Training Programs. Journal of the American Society of Training Directors, 13, 21-26.
Kirkpatrick, D. L. (1998). Evaluating training programs: The four levels (2nd ed.). San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
Kirkpatrick, D. L. & & Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating training programs: the four levels. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
Luz, M. R. M. P. D., Rolando, L. G. R., Salvador, D. F., & Sousa, A. (2018). Characterization of the Reasons Why Brazilian Science Teachers Drop Out of Online Professional Development Courses. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(5).
Μακρή, Α. (2017). Εκπαιδευτική πολιτική και διεθνή πρότυπα επιμόρφωσης για τους νεοπροαχθέντες και εν ενεργεία διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, 13-15 Οκτωβρίου, Λάρισα.
Μακρή, Α., & Βλαχόπουλος, Δ. (2015). Οι ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Οργάνωση και Διοίκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μία διερευνητική μελέτη στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 8(1Α).
Makri, A. (2018). E-Learning: Categorization of potentials and challenges in educational environments. In Proceedings EEPEK 4th International Conference for the Promotion of Innovation in Education (pp. 750-758). Larissa, Greece.
Makri, A., & Vlachopoulos, D. (2018c). Conducting a Scoping Review of Collaborative Learning in Online Settings. In ICERI 2018 Proceedings, The 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation (pp. 4219-4228). Seville, Spain.
Makri, A., & Vlachopoulos, D. (2019b). Professsional Develpoment for School Leaders: A Focus on Soft and Digital Skills. In EDULEARN 2019 Proceedings, The 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 6200-6209). Palma de Mallorca, Spain.
Mapolisa, T., Ncube, A. C., Tshabalala, T., & Khosa, M. T. K. T. (2016). Challenges faced by school heads in the management of school finances in Nkayi District secondary schools. Nova Journal of Humanities and Social Sciences, 3(4).
Ngang, T. K., Mohamed, S. H., & Kanokorn, S. (2015). Soft Skills Of Leaders And School Improvement In High Performing Schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2127-2131.
Norberg, K. (2019). The Swedish national principal training programme: a programme in constant change. Journal of Educational Administration and History, 51(1), 5-14.
Paletta, A. (2019). How do school leaders respond to the growing intrusiveness of accountability policies? Evidence from Italy. Journal of Educational Administration and History, 1-21. doi: 10.1080/00220620.2019.1607266
Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Pettersson, F. (2018). On the issues of digital competence in educational contexts–a review of literature. Education and Information Technologies, 23(3), 1005-1021.
Popović, T., Alfirević, N., & Relja, R. (2019). Selection and Education of School Principals: A Comparative Overview of Policies. In Á. H. Ingþórsson, N. Alfirević, J. Pavicic & D. Vican (Eds.), Educational Leadership in Policy: Challenges and Implementation Within Europe (pp. 59-78). Cham: Palgrave Macmillan.
Rodriguez-Gomez, D., Ion, G., Mercader, C., & López-Crespo, S. (2019). Factors promoting informal and formal learning strategies among school leaders. Studies in Continuing Education, 1-16.
Rossi, P., & Freeman, H. (1985). Evaluation: A systematic approach. Beverly Hills, CA: Sage.
Schrum, L., Niederhauser, D. S., & Strudler, N. (2016). Competencies, Challenges, and Changes: A US Perspective on Preparing Twenty-First Century Teachers and Leaders. In J. M. Spector, D. Ifenthaler, D. G. Sampson & P. Isaias (Eds.), Competencies in Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital Age (pp. 17-32). Cham: Springer.
Shaked, H., Schechter, C., & Michalsky, T. (2018). Collaborative learning from personal cases in a principal preparation programme. International Journal of Leadership in Education, 21(4), 479-490.
Shantal, K. M. A., Halttunen, L., & Pekka, K. (2014). Sources of principals’ leadership practices and areas training should emphasize: Case Finland. Journal of Leadership Education, 13(2), 29-51.
Shepherd, C. (2015). More than Blended Learning. Eastleigh: The More Than Blended Learning Company.
Stake, R. E. (1967). The countenance of educational evaluation. Teachers College Record, 68, 523-540.
Starkey, L., & Eppel, E. (2019). Digital data in New Zealand schools: Policy reform and school leadership. Educational Management Administration & Leadership, 47(4), 640-658.
Tolstoy, A., & Miloslavskaya, N. (2019). Andragogy as a Scientific Basis for Training Professionals in Information Security. In IFIP World Conference on Information Security Education (pp. 7285). Cham: Springer.
Turner, P. (2019). Leadership Development Practices. In P. Turner (Ed.), Leadership in Healthcare (pp. 295-324). Cham: Palgrave Macmillan.
Vanslambrouck, S., Zhu, C., Pynoo, B., Lombaerts, K., Tondeur, J., & Scherer, R. (2019). A latent profile analysis of adult students’ online self-regulation in blended learning environments. Computers in Human Behavior, 99, 126-136.
Vlachopoulos, D., & Makri, A. (2019c). Online communication and interaction in distance higher education: A framework study of good practice. International Review of Education, 65(4), 605-632.
Walker, A., & Qian, H. (2015). Review of Research on School Principal Leadership in Mainland China, 1998-2013. Journal of Educational Administration, 53(4), 467-491.
Χατζηπαναγιώτου, Π. (2001). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ζητήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων. Αθήνα: Τυπωθήτω.