open, digital, online, education, distance education

Γιατί Moodle; Μια έρευνα δράσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Jun 1, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
Moodle, Μεικτή μάθηση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έρευνα δράσης
Αικατερίνη Γκόλτσιου
https://orcid.org/0000-0002-9036-0952
Χρύσα Σοφιανοπούλου
Περίληψη

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί βασικό προσανατολισμό του σημερινού σχολείου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσω της χρήσης των ΤΠΕ διαμορφώνεται κλίμα συνεργατικής μάθησης, όπου η ενεργή συμμετοχή των μαθητών αυξάνει τα κίνητρα μάθησης, καθιστώντας τους μαθητές δημιουργούς και συμβάλλει στη συνοικοδόμηση της γνώσης. Στην ηλεκτρονική μάθηση η διδασκαλία επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου από απόσταση ή εφαρμόζεται το μοντέλο της μεικτής μάθησης. Η μεικτή μάθηση αποτελεί πεδίο έρευνας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της πρακτικής, καθώς διασφαλίζεται ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. Το άρθρο παρουσιάζει την υλοποίηση μαθημάτων στο ψηφιακό περιβάλλον Moodle στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ερώτημα είναι πώς αξιοποιήθηκε το ψηφιακό περιβάλλον του Moodle στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ποιοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν και ποιες άλλες εφαρμογές ενσωματώθηκαν στο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Επίσης, ποιοι πόροι κινητοποίησαν τη συμμετοχή των μαθητών. Η υλοποίηση έγινε σε μαθητές έκτης τάξης αστικού δημοτικού ελληνικού σχολείου. Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν σε ψηφιακό περιβάλλον μάθησης με blended learning, ως έρευνα δράσης. Η αποτίμηση της δράσης έγινε με ποιοτική και ποσοτική έρευνα, διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των μαθητών για την ηλεκτρονική μάθηση και με δομημένη παρατήρηση από τον εκπαιδευτικό. Η συλλογή δεδομένων του Moodle έδειξε ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός σε αυτό το περιβάλλον παρακίνησε τους μαθητές μέσω Quizzes, Games και Wikis. Το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης ευνόησε τη συνοικοδόμηση περιεχομένου σε συνεργατικά ψηφιακά εργαλεία μάθησης. Η συμμετοχή συνέβαλε στην καλλιέργεια δημιουργικής γραφής, κριτικής σκέψης και αυτοβελτίωσης. Οι μαθητές  καλλιέργησαν βασικές δεξιότητες μάθησης του 21ου αι. και δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αϊδινοπούλου, Β. (2015). Έρευνα δράσης για τη μελέτη της εφαρμογής του μοντέλου της" αντεστραμμένης" τάξης στο μάθημα της Ιστορίας του δημοτικού σχολείου (Master's thesis, Πανεπιστήμιο Πειραιώς).[Ανακτήθηκε από: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8628].
Al-Maroof, R., Al-Qaysi, N., Salloum, S. A., & Al-Emran, M. (2022). Blended learning acceptance: A systematic review of information systems models. Technology, Knowledge and Learning, 27, 891–926. https://doi.org/10.1007/s10758-021-09519-01-36.
Alonso-Campuzano, C., Iandolo, G., Mazzeo, M. C., Sosa González, N., Neoh, M. J. Y., Carollo, A., Gabrieli, G., et al. (2021). Children’s Online Collaborative Storytelling during 2020 COVID-19 Home Confinement. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(4), 1619–1634. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/ejihpe11040115
Αργυρίου, Μ. & Κουτσούμπα, Μ. (2011). 10 + 1 Θεωρίες για την πολυμορφική διάσταση του Moodle ως παιδαγωγικό εργαλείο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση,6. doi.org/10.12681/icodl.684
Basogain, X., Olabe, M. Á., Olabe, J. C., & Rico, M. J. (2018). Computational Thinking in pre-university Blended Learning classrooms. Computers in Human Behavior, 80, 412–419. doi.org/10.1016/j.chb.2017.04.058
Brandl, K.(2005). ARE YOU READY TO "MOODLE"? Language Learning & Technology,19(2), 16-23. [Ανακτήθηκε από: https://www.lltjournal.org/item/2504].
Daniels, H. (Ed.). (2005). An introduction to Vygotsky. Psychology Press.
Δημητριάδου, Σ. (2016). Παιχνιδοποίηση στην ηλεκτρονική μάθηση: σχεδιασμός συστήματος παιχνιδοποίησης και εφαρμογή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle (Master's thesis, Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Ανακτήθηκε από: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9419].
ΔΕΠΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.[Ανακτήθηκε από: http://www.pi-schools.gr/programs/depps/].
Dewitt, D.; Alias, N. & Siraj, S. (2015, May). Collaborative learning: interactive debates using padlet in a higher education institution. Ανακοίνωση στο IETC, Istabul, 172-183. [Ανακτήθηκε από: http://eprints.um.edu.my/13630/].
Filippidi, A., Tselios, N., & Komis, V. (2010). Impact of Moodle usage practices on students’ performance in the context of a blended learning environment. Στο J. Garofalakis, & M.Xenos (Eds.), Proceedings of Applications for LifelongLearning, SALL2010, 2 – 7. [Ανακτήθηκε από: http://orion.westgate.gr/sall2010/documents/SALL%202010.pdf#page=12].
Fuchs, B. (2014). The writing is on the wall: using Padlet for whole-class engagement. LOEX Quarterly, 40(4), 7. [Ανακτήθηκε από: https://uknowledge.uky.edu/libraries_facpub/240].
Gardner, Η. (1995). Reflections on Multiple Intelligences: Myths and Messages. Phi Delta Kappan, 77, 200-209 [Ανακτήθηκε από: http://www.jstor.org/stable/20405529].
Giannakos, M. N. (2013). Enjoy and learn with educational games: Examining factors affecting learning performance. Computers & Education, 68, 429-439. [Ανακτήθηκε από: https://users.ionio.gr/~mgiannak/CAE2013.pdf].
Giridharan, B. (2012). Engendering Constructivist Learning in Tertiary Teaching. US-China Education Review A(8), 733-739. [Ανακτήθηκε από http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536452.pdf].
Jonassen, David H. (1998). Computers as mindtools for engaging learners in critical thinking. TechTrends,43(2),24-32. [Ανακτήθηκε από: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.485.7583&rep=rep1&type=pdf].
Θανασιά, Π. (2018). Η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία μέσω της παιχνιδοποίησης: μία βιβλιογραφική ανασκόπηση. [Ανακτήθηκε από: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22539].
Κωσταλίας, Κ., Λιακοπούλου, Ε. & Νταλούκας, Β. (2010). Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Συνέδριο για το Ελεύθερο και Ανοιχτό λογιμσικό στην εκπαίδευση. [Ανακτήθηκε από: http://www.foss4edu.gr/2009/11/blog-post_95.html].
Λαμπρινού, Δ. (2015). Gamification στην ηλεκτρονική μάθηση: σχεδιασμός και υλοποίηση παιχνιδοποιημένου σεναρίου για την αύξηση των κινήτρων των μαθητών (Master's thesis, Πανεπιστήμιο Πειραιώς). [Ανακτήθηκε από: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8934].
Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. Journal of Social Issues, 2, 34-46. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x
Makarova, E. A., & Makarova, E. L. (2018). Blending pedagogy and digital technology to transform educational environment. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 6(2), 57-66. doi:10.5937/ijcrsee1802057M
Martin Monje, E. (2013). Blended learning for the preparation of the University Entrance Exam in English: Findings of an experimental study. PORTA LINGUARUM, (19), 71-85. [Ανακτήθηκε από: https://www.researchgate.net/publication/287055258_Blended_learning_for_the_preparation_of_the_university_entrance_exam_in_English_Findings_of_an_experimental_study].
Ματσαγγούρας, Η. (1999). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Η σχολική τάξη. Αθήνα: Γρηγόρης.
McDonald, J. (2006). Blended Learning and online tutoring, a good practice guide. Gower [Ανακτήθηκε από: https://books.google.gr/books/about/Blended_Learning_and_Online_Tutoring.html?id=Vp9LAAAAYAAJ&redir_esc=y].
McNiff, J. (1999). Action Research: Principles and Practices. London: Routledge.
Μερκουρίου, Ε. (2021). Πλατφόρμα εκπαίδευσης με ηλεκτρονικά παιχνίδια. (Master's thesis, Πανεπιστήμιο Πειραιώς). [Ανακτήθηκε από https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13468].
Νταλούκας, Β., Κωνσταντούλας, Κ., Δαούσης, Δ., & Λιακοπούλου, Ε. (2016). Παίζω και μαθαίνω στο Moodle-Μία εφαρμογή, παράδειγμα καλής πρακτικής. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 5(3Β), 251-259. doi: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.431
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Sifaki, E., & Vidakis, N. (2018). Access Moodle Using Smart Mobile Phones. A Case Study in a Greek University.doi: 10.4108/eai.10-4-2018.156382
Ραγαζού, Β., Σιούλας, Π. Β., & Φλώρος, Κ. (2016). Ηλεκτρονική μάθηση Η περίπτωση του Moodle στην επαγγελματική εκπαίδευση. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), 1271-1278. [Ανακτήθηκε από: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/368/330].
Raouna, M., & Lee, K. (2018). A Flipped Classroom Model for Inquiry-Based Learning in Cyprus Primary Education Context. [Ανακτήθηκε από: https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/125048/4/NLC2018_MR_KL_Author_version.pdf].
Τζιμογιάννης, Α. (2017). Ηλεκτρονική Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Αθήνα: Κριτική.
Σαρημπαλίδης, Ι., & Αντωνίου, Π. (2016). Εφαρμογή ενός μετασχηματιστικού μοντέλου μικτής μάθησης στη διδασκαλία του Scratch σε σχέση με τους μαθησιακούς τύπους των μαθητών. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 7(3A). [Ανακτήθηκε από http://dx.doi.org/10.12681/icodl.619].
Stasinakis, P., & Kalogiannakis, M. (2015). Using Moodle in secondary education: a case study of the course “Research Project” in Greece. International Journal of Education and Development using ICT, 11(3). [Ανακτήθηκε από: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086651.pdf].
Suppasetseree, S. & K. Dennis, N. (2010). The Use of Moodle for Teaching and Learning English at Tertiary Level in Thailand. The International Journal of the Humanities, 8(6), 29-46. doi:10.18848/1447-9508/CGP/v08i06/42964.
Swanson, K. N. & Legutko, R.S. (2008). The Effect of Book Blogging on the Motivation of 3rd - Grade Students Publication. Online Submission. [Ανακτήθηκε από: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED506515.pdf].
Tomaš, Suzana & Tomasović, Julija & Kuščević, Dubravka. (2020). Applying the Moodle system in teaching contemporary artPrimjena sustava Moodle u poučavanju suvremene umjetnosti. Informatologia. 53. 202-212. 10.32914/i.53.3-4.7.
Τσιώλης, Γ, (2015). Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: διλήμματα, δυνατότητες,διαδικασίες. Στο Γ. Πυργιωτάκης & Χρ. Θεοφιλίδης (επιμ.) Ερευνητική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες και στην Εκπαίδευση. Συμβολή στην επιστημολογική θεωρία και την ερευνητική πράξη, Αθήνα: Πεδίο. Ανάκτηση από : https://www.researchgate.net/profile/Giorgos-Tsiolis-2/publication/296014223_Analyse_poiotikon_dedomenon_dilemmata_dynatotetes_diadikasies/links/57336cc108aea45ee838f602/Analyse-poiotikon-dedomenon-dilemmata-dynatotetes-diadikasies.pdf
Vygotsky, L. S. (1967). Play and its role in the mental development of the child. Soviet psychology, 5(3), 6-18. https://doi.org/10.2753/RPO1061-040505036
Ξανθόπουλος, Α. (2010). Αξιολόγηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων Νεοελληνικής γλώσσας του Δημοτικού σχολείου. Διδακτορική Διατριβή. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. DOI 10.12681/eadd/20735 http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/20735.)
Zachari, E. (2018). Enhancing motivation and performance on vocabulary through Moodle gaming in a Greek State Primary School. [Διαθέσιμο από το ΕΑΠ, ανακτήθηκε από: https://apothesis.eap.gr/jspui/handle/repo/39626].
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)