Η Πρέβεζα, το Κοντινέντε, ο Αλή πασάς Δύο ανέκδοτα έγγραφα του Αβδουλάχ και του Αλή πασά


Δημοσιευμένα: Dec 31, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία της Πρέβεζας Πρέβεζα Πρεβεζάνοι συγγραφείς Τουρκοκρατία
Λάζαρος Συνέσιος
Περίληψη

Στο παρόν άρθρο δημοσιεύονται δύο σημαντικά ανέκδοτα έγγραφα για
την ιστορία της Πρέβεζας. Τα έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο του
φίλου συμπολίτη υποστρατήγου ε.α. κ. Παύλου Κ. Χαλικιά, ο οποίος
πρόθυμα μας έδωσε ψηφιακά αντίγραφα και τον ευχαριστούμε θερμά. Το
πρώτο από αυτά χρονολογείται το 1800 και αποτελεί ανακοίνωση του βοε-
βόδα Αβδουλάχ προς τους κατοίκους της Πρέβεζας, ενώ το δεύτερο χρονο-
λογείται το 1807 και αποτελεί φιρμάνι του Αλή πασά πάλι προς τους κατοί-
κους της Πρέβεζας. Για να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο των δύο εγγράφων,
θα προτάξουμε κάποιες πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κύρια άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Λάζαρος Συνέσιος
Ραδιοηλεκτρολόγος Ο.Τ.Ε., συγγραφέας
Αναφορές
Αρχειακό υλικό
Αρχείο Παύλου Κ. Χαλικιά, Θεσσαλονίκη
Βιβλιογραφία
ΒΡΕΚΟΣΗΣ Αρ., 1928, Ἡ Συνθήκη τῆς 21ης Μαρτίου 1800 καὶ τὰ προνόμια τῶν ἠπειρωτικῶν πόλεων Πρεβέζης, Πάργας, Βονίτσης καὶ Βουθρωτοῦ, Ηπειρωτικά Χρονικά 3, 272-294
ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ Ι.Φ., 1932, s.v. Πρέβεζα, στο: Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη, τ. Κ΄, Αθήνα, 654-658
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Βυζάντιος), 1884, Δοκίμιον ιστορικής τινός περιλήψεως της ποτε αρχαίας και εγκρίτου Ηπειρωτικής Πόλεως Άρτης και της ωσαύτως νεωτέρας Πόλεως Πρεβέζης, Αθήνα
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΣΠ. & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ., 2010, Η δεύτερη κατάληψη της Πρέβεζας (1806) μέσα από τις αναφορές του προξένου της Επτανήσου Πολιτείας Νικολάου Ζαμπέλη, στο: Μ. ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ & ΧΡ. ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ(Επιμ.), Πρέβεζα Β΄. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας (16-20 Σεπτεμβρίου 2009), ΙΙ, Πρέβεζα, 3-27
ΣΥΝΕΣΙΟΣ Λ., 2014, Η Πρέβεζα στο διάβα του χρόνου. Ο χαλασμός της Πρέβεζας (12 Οκτωβρίου 1798), εφημ. Τοπική Φωνή, φ. 10421, 15-16.11.2014, 11· φ. 10425, 22-23.11.2014, 11· φ. 10429, 29-30.11.2014, 11
ΦΟΥΡΙΚΗΣ Π.Α., 1929, Μικρά συμβολή εις την Ηπειρωτικήν Ιστορίαν. Νικό-(Επιμ.), Πρέβεζα Β΄. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας (16-20 Σεπτεμβρίου 2009), ΙΙ, Πρέβεζα, 3-27
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)