Γενική ανακοίνωση για υποβολή άρθρων

27.01.2023

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού του ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η υποβολή επιστημονικών κειμένων προς αξιολόγηση, ανεξάρτητα από Θεματική Περιοχή ή Eιδικότητα, σε δόκιμη Αγγλική Γλώσσα και σύμφωνα με τις οδηγίες στο κείμενο «Author Guidelines».

 (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ta/about/submissions#authorGuidelines)