Απόψεις των εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επαγγελματική ικανοποίηση σε σχέση με την ηγεσία


Δημοσιευμένα: Dec 12, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Ηγεσία και Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΄Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
Γιάννης Σόλαρης
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση επτά εμπειρικών ερευνών σχετικά με
τις απόψεις των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
για την επαγγελματική ικανοποίηση και συγκεκριμένα στη διάσταση της ηγεσίας του/της
Διευθυντή/ντριας.
Για τον σκοπό αυτό, βάσει βιβλιογραφικής επισκόπησης για το ίδιο θέμα από διαφορετικές χώρες,
θα αναλυθούν επτά εμπειρικές έρευνες ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα ή/και τις υποθέσεις, το
μεθοδολογικό πλαίσιο και τα ευρήματά τους από την Ελλάδα (Kouni et al., 2018), την Αιθιοπία (Wasonga
& Yohannes, 2021), την Τανζανία (Nyenyembe et al., 2016), τη Νιγηρία (Yangaiya & Magaji, 2017), το
Βιετνάμ (Maheshwari, 2021), τη Μαλαισία (Siaw & Dana, 2018) και τη Σομαλία (Ali & Dahie, 2015).
Επιπλέον, βάσει των ανωτέρω ερευνών, θα διατυπώσουμε τον στόχο και τα ερευνητικά ερωτήματα
μιας ποσοτικής μελέτης για το ίδιο θέμα, που αφορά στην επίδραση της μορφής ηγεσίας στην
επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ali, S. Y., & Dahie, A. M. (2015). Leadership Style and Teacher Job Satisfaction: Empirical Survey from Secondary
Schools in Somalia. Research on Humanities and Social Sciences, 5(8), 84-96.
Αντωνίου, Χ. (2006). Η επαγγελματική ικανοποίηση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με τις υπόλοιπες
ειδικότητες των εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακή διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2004). Multifactor Leadership Questionnaire. Sampler set, manual, forms and scoring
key. Mind Garden, Inc.
Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. The Free Press.
Bryman, A. (2017). Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας. Gutenberg.
Γκαραμέτση, Β. (2018). Μοντέλα ηγεσίας και επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ιωαννίνων (Διπλωματική εργασία, ΕΑΠ). ΕΑΠ.
Dinham, S., & Scott, C. (1998). A three-domain model of teacher and school executive career satisfaction. The
Journal of Educational Administration, 36(4), 362-378. http://dx.doi.org/10.1108/09578239810211545
Georgellis, Y., & Lange, T. (2012). Traditional versus Secular Values and the Job-Life Satisfaction Relationship
across Europe. British Journal of Management, 23, 437-454. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2011.00753.x
Gkolia, A., Belias, D., & Koustelios, A. (2014). The impact of principals’ transformational leadership teachers’
satisfaction: Evidence from Greece. European Journal of Business and Social Sciences, 3(6), 69-80.
House, R. (1996). Path-goal theory of leadership: Lessons, legacy, and a reformulated theory. The Leadership
Καλαβρουζιώτη, Μ. (2019). Στυλ ηγεσίας και επαγγελματική ικανοποίηση: Μια ποσοτική διερεύνηση των
απόψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών).
Ιδρυματικό Καταθετήριο Αθηνά. http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8152
Κολέρδα, Σ. (2015, 19-21 Ιουνίου). Σχέσεις συνάφειας ανάμεσα στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του
Διευθυντή και της Ικανοποίησης που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους. [Ανακοίνωση] 5ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα. https://doi.org/10.12681/edusc.267
Kouni, Z., Koutsoukos, M., & Panta, D. (2018). Transformational Leadership and Job Satisfaction: The Case of
Secondary Education Teachers in Greece. Journal of Education and Training Studies, 6(10), 158-168.
Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial
and organizational psychology (pp. 1297-1343). Rand McNally.
Maheshwari, G. (2021). Influence of Teacher-Perceived Transformational and Transactional School Leadership
on Teachers’ Job Satisfaction and Performance: A Case of Vietnam. Leadership and Policy in Schools, 1-15.
Nyenyembe, F., Maslowski, R., Nimrod, B., & Peter, L. (2016). Leadership Styles and Teachers' Job Satisfaction
in Tanzanian Public Secondary Schools. Universal Journal of Educational Research, 4(5), 980-988.
Παπαδόπουλος, Ι. (2013). Εργασιακή ικανοποίηση και η ασκούμενη μορφή ηγεσίας στις σχολικές μονάδες.
eκπ@ιδευτικός κύκλος, 1(3), 37-59.
Siaw, Y.-L., & Dana, H. H. (2018). Leadership behaviour on job satisfaction in Malaysian national secondary
schools: Motivation and hygiene satisfaction. Malaysian online Journal of Educational Management, 6(3), 48-67.
Swaminathan, S., & Jawahar, P. D. (2013). Job Satisfaction as a Predictor of Organizational Citizenship Behavior:
An Empirical Study. Global Journal of Business Research, 7(1), 71-80.
Ταλιαδώρου, Ν., & Πασιαρδής, Π. (2016). Άσκηση ηγεσίας και επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών:
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και της πολιτικής ικανότητας των Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Επιστήμες της Αγωγής, 3, 39-59.
Wasonga, T., & Yohannes, M. (2021). Leadership styles and teacher job satisfaction in Ethiopian schools.
Educational Management Administration and Leadership, 1-19. http://dx.doi.org/10.1177/17411432211041625
Yangaiya, S.A., & Magaji, K. (2017). The relationship between school leadership and job satisfaction of secondary
school teachers: a mediating role of teacher empowerment. International Journal of Social Sciences, 1(1), 1239-1251.