Η εκπαίδευση των παιδιών στο νηπιαγωγείο


Δημοσιευμένα: Δεκ 12, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Νηπιαγωγείο Εκπαίδευση νηπίων Ρόλος εκπαιδευτικού Συνεργασία
Γεωργία Τζήλου
Περίληψη

Το παρόν άρθρο, μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης, επιχειρεί να καταδείξει θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές-παιδαγωγικές πρακτικές,ώστε να γίνει κατανοητό πώς πραγματοποιείται η εκπαίδευση των παιδιών στο νηπιαγωγείο, ενώ παράλληλα εστιάζει στον ρόλο του εκπαιδευτικού και τη συνεργασία του με τους γονείς των μαθητών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βαλιαντή, Σ., & Νεοφύτου, Λ. (2017). Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Λειτουργική και αποτελεσματική
εφαρμογή. Αθήνα: Πεδίο
Βαλιαντή, Σ. & Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής
ικανότητας:Προϋποθέσεις και θέματα προςσυζήτηση. 10ο Παγκύπριο ΣυνέδριοΠαιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου.
Λευκωσία: Κύπρος
Βαφέα, Α. (2002). Πρακτικός οδηγός για δραστηριότητες στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών. Αθήνα: Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης καιΑυτοδιοίκησης
Βροχαρίδου, Α., Σωτηράκη, Σ. (2013). Προσέγγιση της Τέχνης με τη βοήθεια διαδραστικού πίνακα στο
Νηπιαγωγείο. Στο Τζιμογιάννης, Α., και Μικρό-πουλος, Τ. (Επιμ.), Θέματα επιστημών και Τεχνολογίας στην
Εκπαίδευση, Vol (6), (N 1-2), 95-109.
Βρυνιώτη, Κ. (2007). Σχολική ένταξη και Οικογένεια: Μία διερεύνηση των σχολικών προβλημάτων των
παιδιών στηναφετηρίατηςσχολικής ζωής,τη σκο-πιά των γονέων. Επιστήμες της Αγωγής , (2), (σσ. 67-88).
Γαρίου, Α. (2015). Διερεύνηση της εφαρμογής του μοντέλου της «Αντεστραμμένης τάξης» ως
συμπληρωματική μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση-έρευνα δράσης.
(Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2011). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Δουδωνή, Α., Φωκίδης, Ε. (2018). Αξιοποιώντας τις ψηφιακές ιστορίες στη διδασκαλία. Αποτελέσματα από
παρεμβάσειςσεμαθητές τηςΑ’τάξης τουδημο-τικού. Στο Γούσιας, Φ. (Επιμ.), 5ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, 28-
Απριλίου,(σελ 823-833).
Ζαχαράκη, Δ. (2015). Ο Ρόλος και η συμμετοχή των γονέων παιδιών μειδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες
στην εκπαιδευτική διαδικασία από πλευράς Εκπαιδευτικών:
Ζιώτη, Α. (2018). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε γλωσσικά και πολι-τισμικά ετερογενείς τάξεις: Μία
διδακτική παρέμβαση σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού. (Αδιμοσίευτη Πτυχιακή εργασία). Αριστοτέλειο
ΠανεπιστήμιοΘεσσα-λονίκης, Θεσσαλονίκη.
Ζωγόπουλος, Ε. (2013). Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η συμβολή των ΤΠΕ, Τα
Εκπαιδευτικά 105-106, σσ. 60-73.
Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
Κουτσελίνη, Μ. (2006). Διαφοροποίηση διδασκαλίας–μάθησης σε τάξειςμικτής ικανότητας: Φιλοσοφία και έννοια προσεγγίσεις και εφαρμογές. Αθήνα:Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Παντελίδης, Μ. Μπεαζίδου, Ε., Καρακούτα, Α. (2018). Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού
εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidpiration 3 γιατην εφαρμογή του στην προσχολική εκπαίδευση. Στο
Γούσιας, Φ. (Επιμ.), 5ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, 28 - 29 Απριλίου 2018, (σσ. 1762-1769).
Τζήλου, Γ. & Παπαδημητρίου, Σ. (2021). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία: Μελέτη
περίπτωσης αξιοποίησης των περιβαλλόντων Webex και e-Class την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Open
Education - TheJournal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol.17, (No. 2).
Φύκαρης, Ι. (2014). Διδακτικές εφαρμογές διαφοροποιημένης διδασκα-λίας στην πρώτη σχολική ηλικία.
Στο, Ε. Κατσαρού & Μ. Λιακοπούλου (Επιμ.),Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο,
Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων, (σσ. 43-61). Θεσσαλονίκη.
Χρονάκη, Α. (2004). Ο Υπόλογιστής στην τάξη: Μαθητές και εκπαιδευτικοίσε νέους ρόλους. Στο I. Κεκές
(Eπιμ.), Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση, Zητήματα σχεδιασμού και εφαρμογών: Φιλοσοφικές και
κοινωνικές προεκτάσεις, (σσ. 81-100). Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός.
Angell, M., Stoner, J., & Shelden, D. (2009). Trust in EducationProfessionals: perspectives of Mothers of
Children with Disabilities. Remedial &Special Education, 30 (3), 160-176.
Chaudron, S., Di Gioia, R., & Gemo, M. (2018). Young children (0-8) and digital technology, a qualitative
study across. Publications Office of theEuropean Union. DOI:10.2760/294383.
Chiong, C., & Shuler C. (2010). Learning: Is there an app for that? Investigations of young children’s usage
and learning with mobile devices andapps. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. Creative
Crahay, M. (1984). Comment favoriser la participation verbale des enfantsà l’école maternelle, L’ évaluation
dans l’ enseignement, 37, pp. 95-98.
Cresas, Α. (1992). Vers une pédagogie interactive. On n’ apprend pastout seul, Παρίσι, INRP
Gallagher, P. A., Rhodes, C. A., & Darling, S. M. (2004). Parents as professionals in early intervention: A
parent educator model. Topics in Earlychildhood Special Education, Vol 24 (No1), 5-13.
Jonassen, D. H. (2000). Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking. New Jersey:
Prentice Hall.
Laible, D. J., Carlo, G., & Raffaelli, M. (2000). The differential relationsof parent and peer attachment to
adolescent adjustment. Journal of Youth and Adolescence, 29(1), 45–59.
Lunenfeld, P. (2000). Snap to Grid: A User’s Guide to Digital Arts, Media,and Cultures. University of California,
Los Angeles
Ratcliff,N.,&Hunt,G. (2009). Building Teacher-Family Partnerships: TheRole of Teacher Preparation Programs.
Education, 129 (3), 495-508
Yoder, J. & Lopez, A. (2013). Parent’s Perceptions of Involvement in Children’s Education. Findings from a
Qualitative study of Public Housing Residents. Child and Adolescents Social Work Journal. Vol 30 (No. 5), pp. 415–
DOI:10.1007/s10560-013-0298-0