Υποβολές

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


1. Το περιοδικό Μουσείο Μπενάκη δέχεται αδημοσίευτες, πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέμα ή σημείο αφετηρίας αντικείμενα ή αρχεία από τις μουσειακές συλλογές. Η σύνταξη του περιοδικού απευθύνεται σε εξωτερικούς ειδικούς κριτές, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι αξιολογούν το περιεχόμενο των μελετών ως προς την πρωτοτυπία και την επιστημονική τους βαρύτητα.

2. Γλώσσα των κειμένων: μελέτες προς δημοσίευση μπορούν να υποβληθούν στα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά ή τα ισπανικά. Οι συγγραφείς, μαζί με τη μελέτη τους, θα αποστέλλουν και εκτενή περίληψη (δεν υπερβαίνει τις 600 λέξεις), στην αγγλική γλώσσα για τα ελληνικά κείμενα και στην ελληνική για τα ξενόγλωσσα, η οποία θα δημοσιεύεται στο τέλος το άρθρου.  

3. Έκταση των κειμένων: τα υποβαλλόμενα κείμενα καλό είναι να μην ξεπερνούν τις 6.000 λέξεις.

4. Κατάθεση των μελετών: οι μελέτες προς δημοσίευση αποστέλλονται στην υπεύθυνη για τη σύνταξη Μάρια Διαμάντη, Μουσείο Μπενάκη, Kουμπάρη 1, 10674 Αθήνα, τηλ. +30-210-3671006, diamandi@benaki.gr.

5. Οδηγίες γραφής και κατάθεσης των μελετών: οι μελέτες (κείμενο, υποσημειώσεις, περίληψη και λεζάντες συνοδευτικού εικονογραφικού υλικού) παραδίδονται σε ηλεκτρονική (πρόγραμμα Word, MS-Dos ή Mac) και σε έντυπη μορφή (στη μία όψη σελίδων Α4, μέγεθος γραμματοσειράς 12' για το κείμενο και 11' για τις υποσημειώσεις, διάστιχο 1,5). Οι συγγραφείς σημειώνουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Τα στοιχεία αυτά θα δημοσιευθούν στην έντυπη και την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού.

6. Εικόνες: στο περιοδικό τυπώνονται ασπρόμαυρες και έγχρωμες εικόνες. Ο συγγραφέας της μελέτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών για την αναπαραγωγή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υλικού, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν σε τρίτους. Οι φωτογραφίες πρέπει να συνοδεύονται από δακτυλογραφημένες λεζάντες οι οποίες θα αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία του απεικονιζόμενου θέματος, την προέλευση της φωτογραφίας και τον κάτοχο των πνευματικών της δικαιωμάτων με τον τρόπο που ο ίδιος έχει υποδείξει. Φωτογραφίες χαμηλής ποιότητας απορρίπτονται. Το εικονογραφικό υλικό επιστρέφεται στους κατόχους του μετά την εκτύπωση του περιοδικού.

7. Διόρθωση δοκιμίων: ο συγγραφέας λαμβάνει προς έλεγχο ηλεκτρονικά δοκίμια, τα οποία παρακαλείται να επιστρέψει με τυχόν διορθώσεις μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε περίπτωση παρέλευσης της  προθεσμίας παραιτείται αυτομάτως από το δικαίωμα διόρθωσης, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Εκ των υστέρων αλλαγές στο κείμενο επιβαρύνουν τον συγγραφέα.

8. Κάθε συγγραφέας δικαιούται έναν τόμο του περιοδικού και το ηλεκτρονικό ανάτυπο του άρθρου του σε μορφή pdf.

Σύστημα υποσημειώσεων

Οι υποσημειώσεις δημοσιεύονται στο τέλος κάθε άρθρου.

Γενικές οδηγίες:

– ο συγγραφέας αναφέρεται με το αρχικό γράμμα του ονόματος ή των ονομάτων του και το επώνυμό του στην ονομαστική, π.χ. Α. Δεληβορριάς, Ν.Γ. Πεντζίκης. Αν πρόκειται για παραπάνω από έναν συγγραφέα, τα ονόματα χωρίζονται με παύλα·

‒ οι τίτλοι των βιβλίων και των περιοδικών γράφονται με πλάγια γράμματα·

– οι τίτλοι των άρθρων σε συλλογικούς τόμους ή περιοδικά παρατίθενται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε κόμματα (όχι ανάμεσα σε εισαγωγικά)·  

– ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης παρατίθενται μέσα σε παρένθεση μετά τον τίτλο του βιβλίου. Μετά την παρένθεση δεν ακολουθεί κόμμα. Ο τόπος έκδοσης δεν μεταφράζεται στη γλώσσα του κειμένου αλλά παραμένει ως έχει, π.χ. Αθήνα, London, München κ.λπ. Ο εκδότης δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφική παραπομπή·

– οι σελίδες ακολουθούν μετά την παρένθεση (που περιλαμβάνει τον τόπο και τον χρόνο έκδοσης) χωρίς κόμμα και χωρίς τις ενδείξεις σ., σσ. ή σελ. Οι αριθμοί των σελίδων παρατίθενται συντετμημένοι, π.χ. 123-34. Αυτό όμως δεν ισχύει όταν πρόκειται για διψήφιους αριθμούς, π.χ. 43-47·

– οι τόμοι δεν δηλώνονται με τις συντομογραφίες τ. ή τόμ.·

– οι βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στην ίδια υποσημείωση χωρίζονται με άνω τελεία. Οι μελέτες, οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενη υποσημείωση, παρατίθενται με το επώνυμο του συγγραφέα (χωρίς το αρχικό του ονόματός του) και σε παρένθεση: σημ. *, π.χ. Δεληβορριάς (σημ. 8) 34. Όσες αναφέρονται στην ίδια ή την αμέσως προηγούμενη υποσημείωση, παρατίθενται μόνο με το ό.π. και τους αριθμούς των σελίδων. Σε περίπτωση που μια υποσημείωση περιλαμβάνει περισσότερες από μία μελέτες του ίδιου συγγραφέα, τότε σε επόμενη υποσημείωση σημειώνεται το επώνυμο του συγγραφέα, συντετμημένος ο τίτλος της μελέτης στην οποία παραπέμπεται εκ νέου και σε παρένθεση: σημ. *, π.χ. Φλωράκης, Τηνιακή μαρμαροτεχνία (σημ. 4) 100-05·

– για τις συντμήσεις των ονομάτων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων χρησιμοποιούνται οι συντομογραφίες του LSJ και για τους Λατίνους του C. Lewis ‒ C. Short, Latin Dictionary·

– οι λατινικοί όροι γράφονται με πλάγια γράμματα·‒ στο κείμενο οι αριθμοί των υποσημειώσεων τοποθετούνται μετά το σημείο στίξης.

Παραδείγματα:

1. Βιβλία: παρατίθενται ο συγγραφέας (αρχικό ονόματος και επώνυμο), ο τίτλος του βιβλίου με πλάγια στοιχεία, και σε παρένθεση ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης, π.χ. H. Luschey, Rechts und Links. Untersuchungen über Bewegungsrichtung, Seitenordnung und Höhenordnung als Elemente der antiken Bildsprache (Berlin 2002).

2. Άρθρα από περιοδικά: οι συντομογραφίες των περιοδικών ακολουθούν το σύστημα του American Journal of Archaeology (95 [1991] 4-16) και του Byzantinische Zeitschrift. Σημειώνονται ο συγγραφέας, ο τίτλος του άρθρου ανάμεσα σε κόμματα, ο τίτλος του περιοδικού με πλάγια στοιχεία, ο αριθμός του τόμου με όρθια στοιχεία και ο χρόνος έκδοσης (όχι ο τόπος) σε παρένθεση, π.χ. E. R. Hoffman, Christian-Islamic Encounters on Thirteenth-Century Ayyubid Metalwork: Local Culture, Authenticity and Memory, Gesta 43 (2004) 129-42.

3. Συλλογικά έργα: παρατίθεται πρώτα το όνομα του συγγραφέα και ο τίτλος του άρθρου, στη συνέχεια το όνομα του επιμελητή (όταν αυτό αναφέρεται) και του συλλογικού έργου. Ακολουθεί η παρένθεση με τον τόπο και τον χρόνο έκδοσης, π.χ. Ε. Ματθιόπουλος, Η ιστορία της τέχνης στα όρια του έθνους, στο: Ε. Ματθιόπουλος – Ν. Χατζηνικολάου (επιμ.), Η ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα (Ηράκλειο 2003) 459-60.

4. Πρακτικά συνεδρίων: το όνομα του συγγραφέα και τον τίτλο της ανακοίνωσης, ακολουθούν το όνομα του εκδότη-επιμελητή (όταν αυτό αναφέρεται), ο πλήρης τίτλος της έκδοσης (που συνήθως περιλαμβάνει το θέμα, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου) και τέλος, σε παρένθεση, ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης των πρακτικών, π.χ. I. Boudouri, En Grèce et le Voyage en Grèce, Deux revues touristiques de l’entre-deux-guerre, στο: S. Basch ‒ A. Farnoux (επιμ.), Le Voyage en Grèce 1934-1939: Du périodique de tourisme à la revue artistique. Actes du colloque international organisé à l’École Française d’Athènes et à la Fondation Vassilis et Eliza Goulandris à Andros, 23-26 septembre 2004 (Athènes 2006) 13-20.

5. Kατάλογοι εκθέσεων:

– εισαγωγικά κείμενα: σημειώνονται με τη σειρά ο συγγραφέας, ο τίτλος του κειμένου, ο επιμελητής (όταν αυτός αναφέρεται) και ο τίτλος της έκδοσης, και σε παρένθεση τα εξής: «κατάλογος έκθεσης», ο τόπος διοργάνωσης της έκθεσης, ο τόπος και ο χρόνος της έκδοσης, π.χ. N. Patterson Šenčenko, San Nicola nell’arte Bizantina, στο: M. Bacci (επιμ.), San Nicola, Splendori d’arte d’Oriente e d’Occidente (κατάλογος έκθεσης, Μπάρι, Castello Svevo, Milano 2006) 69 σημ. 8·

– λήμματα: παρατίθενται το όνομα του επιμελητή του καταλόγου, ο τίτλος της έκδοσης, και σε παρένθεση τα εξής: «κατάλογος έκθεσης», ο τόπος διοργάνωσης της έκθεσης, ο τόπος και ο χρόνος της έκδοσης. Κατόπιν σημειώνεται η σελίδα, ο αριθμός του λήμματος και σε παρένθεση το όνομα του συγγραφέα, π.χ. D. Pandermalis (επιμ.), Alexander the Great. Treasures from an epic era of Hellenism (κατάλογος έκθεσης, Alexander S. Onassis Foundation, New York 2004) 130 αρ. 18 (E. Trakosopoulou).

6. Λήμματα λεξικών/εγκυκλοπαιδειών: παρατίθενται ο τίτλος του λεξικού με πλάγια γράμματα, ο αριθμός του τόμου με όρθια στοιχεία και σε παρένθεση η χρονολογία έκδοσης χωρίς τον τόπο. Μετά την παρένθεση ακολουθούν ο αριθμός σελίδας, ο αριθμός του λήμματος και το όνομα του λήμματος με την ένδειξη λ. Στο τέλος, μέσα σε παρένθεση αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, π.χ. LIMC VIII (1997) 329 αρ. 113 λ. Zeus (M. Tiverios).

8. Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις: αναφέρονται η ιστοσελίδα (URL) της δημοσίευσης και η ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.