| More

The chronotopes of the Hellenic past: virtuality, edutainment, ideology

Views: 515 Downloads: 420
Delia Tzortzaki
Delia Tzortzaki

Περίληψη


No abstract available

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Anderson B. 1991: ImaginedCommunities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (2nd revised edition; London and New York).

Bakhtin M.M. 1981: Forms of time and of the chronotope in the Novel, in: Holquist M. (ed.), The Dialogic Imagination: Four Essays byM.M. Bakhtin (transl. by C. Emerson and M. Holquist; Austin) 84-259.

Bal M. 1997: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative (2nd edition; Toronto, Buffalo and London).

Barthes R. 1981: The discourse of history, in: Shaffer E.S. (ed.), Comparative Criticism: a Yearbook 3 (transl. with

an introduction by S. Bann; Cambridge, London and New York) 3-20.

Bernstein B. 2000: Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique (revised edition; Lanham, Boulder, New York and Oxford).

Bernstein B. 1996: Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique (London).

Bernstein B. 1971: On the classification and framing of educational knowledge, in: Young M. (ed.), Knowledge

and Control: New Directions for the Sociology of Education (London) 47-69.

Billig M. 1995: Banal Nationalism (London).

Bolter D.J. & Grusin R. 1999: Remediation: Understanding New Media (Cambridge, MA).

Carr D. 1986: Time, Narrative and History (Bloomington).

Cazden C. B. 1988: Classroom Discourse: the Language of Teaching and Learning (Portsmouth, NH).

Chatman S. 1990: Coming to Terms: the Rhetoric of Narrative in Fiction and Film (Ithaca and London).

Chouliaraki L. 2006: The Spectatorship of Suffering (London).

Chouliaraki L. 2002: The contingency of universality: some thoughts on discourse and realism, Social Semiotics 10(2) unpaginated.

Chouliaraki L. & Fairclough N. 1999: Discourse in Late Modernity: Rethinking CriticalDiscourse Analysis (Edinburgh).

Darley A. 2000: Visual Digital Culture (London and New York).

Demertzis N. 1996: Ο λόγος του εθνικισμού. Αμφίσημο σημασιολογικό πεδίο και σύγχρονες τάσεις (Athens and Komotini).

Durham Peters J. 1999: Speaking into the Air: a History of the Idea of Communication (Chicago and London).

Fairclough N. 1995: Media Discourse (London and New York).

Fragoudaki A. & Dragona T. (eds) 1997: ‘Τι είν’ η πατρίδα μας;’ Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση (Athens).

Gaitatzes Α. et al. 2000: Hellenic cultural heritage though immersive virtual archaeology, in: Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Systems and Multimedia (Ogahi, Japan) 57-64.

Gellner E. 1993: Nations and Nationalism (Oxford).

Gerrig R.J. 1993: Experiencing Narrative Worlds: on the Psychological Activities of Reading (New Haven and London).

Hall S. (ed.) 1997: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (London).

Halliday M.A.K. & Hasan R. 1989: Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social Semiotic Ρerspective (Oxford, New York and Toronto).

Hein H.S. 2000: The Museum in Transition: a Philosophical Perspective (Washington and London).

Hewison R. 1987: Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline (London).

Hobsbawm E. & Ranger T. (eds) 1983: The Invention of Tradition (Cambridge).

Iggers G. 1984: New Directions in European Historiography (revised edition; Middletown, CT).

Kamara A. 2002: Documentaries: function and fiction, ΙΜΕΡΟΣ 2, 65-71.

Kellner H. 1995: Introduction: describing redescriptions, in: Ankersmit F. & Kellner H. (eds), A New Philosophy of History (London) 1-18.

Kokkinos G. 1994: Η αντίληψη για το έθνος και την εθνική συνείδηση στα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπδευσης, Σεμινάριο 17, 151-61.

Kokkinos G. 1998: Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας (2nd edition; Athens).

Kokkinos G. 2003: Επιστήμη, ιδεολογία, ταυτότητα. Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης (Athens).

LaVilla-Havelin J. 1990: Role playing in children’s museums, Journal of Museum Education 15(2), 12.

Lekkas P. 1996: Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία (Athens).

Leontsinis G. 1994: Αξιολογικές κρίσεις και διδακτική της εθνικής ιστορίας, Σεμινάριο 17, 193-224.

Liakos A. 2005: Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο; (Athens).

Liakos A. 2007: Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία; (Athens).

Lowenthal D. 1998: The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge).

Lumley R. 1994: The debate on heritage reviewed, in: Miles R. & Zavala L. (eds), Towards the Museum of the Future: New European Perspectives (London and New York) 57-71.

MacCannell D. 1992: Empty Meeting Grounds: the Tourist Papers (London and New York).

Manovich L. 2001: The Language of New Media (Cambridge, MA).

Merleau-Ponty M. 1999: Om Sprogets Fænomenologi. Udvalgte Tekster(Copenhagen) 16-34.

Miklaucic S. 2003: God games and governmentality, in: Bratich J. et al. (eds), Foucault, Cultural Studies and

Governmentality (Albany) 317-35.

Pearce S. 1990: Archaeological Curatorship (London and New York).

Rokeby D. 1998: The construction of experience. Interface as content, in: Dodsworth C. Jr. (ed.), Digital Illusion: Entertaining the Future with High Technology (New York) 27-47.

Roussou M. 2002: Virtual heritage: from the research lab to the broad public, in: Niccoluci F. (ed.), Virtual Archaeology: Proceedings of the VAST 2000 Euroconference (Oxford) 93-100.

Ryan M.L. 2001: Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media (Baltimore and London)

Samuel R. 1994: Theatres of Memory, 1: Past and Present in Contemporary Culture (London and New York).

Sennett R. 1974: The Fall of Public Man (New York and London).

Shanks M. & Tilley C. 1987: Reconstructing Archaeology: Theory and Practice (Cambridge).

Skeates R. 2000: Debating the Archaeological Heritage (London).

Spencer H.A.D. 1998: Supercharging the cultural engine: advanced media at heritage and educational attractions,

in: Dodsworth C. Jr. (ed.), Digital Illusion: Entertaining the Future with High Technology (New York) 489-500.

Thomas S. & Mintz A. (eds) 1998: The Virtual and the Real: Media in the Museum (Washington).

Turner M. 1996: The Literary Mind: The Origins of Thought and Language (New York and Oxford).

Tzortzaki D. 2002: Virtual reality as simulation: the CAVE as ‘Space of Illusion’ in museum displays, in: Qvortrup L. (ed.), Virtual Space : Spatiality in Virtual Inhabited 3D Worlds (London) 258-84.

Tzortzaki D. 2004: Πλαίσιο, μορφή, περιεχόμενο:πολιτισμική προσέγγιση μιας εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας, in: Proceedings of the 1st International Conference ‘Museum, Communication and New Technologies’(Mytilene) 51-63.

Tzortzaki D. 2005: Ταξίδι χωρίς τέλος στο Ευγενίδειο Πλανητάριο. Ο ρόλος της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διαμόρφωση παιδαγωγικών ταυτοτήτων, Τετράδια Μουσειολογίας 2, 58-62.

Urry J. 1999: Gazing on History, in: Boswell D. & Evans J. (eds), Representing the Nation: a Reader. Histories, Heritage and Museums(London and New York) 208-33.

Wallerstein I. 2001: Unthinking Social Science: the Limits of Nineteenth Century Paradigms (Philadelphia).

Wang N. 1999: Rethinking authenticity in tourism experience, Annals of Tourism Research 26(2), 349-70

(http://www.sciencedirect.com/science, last accessed 22 October 2007).

Wells H.G. (1895) 1946: The Time Machine, in: The Time Machine: The Wonderful Visit and Other Stories (London) 3-118.

White H. 1987: The Content of the Form: Narrative, Discourse and Historical Representation (Baltimore and London).

Woolf S. (ed.) 1996: Nationalism in Europe, 1815 to the present: a Reader (London).

Zahavi D. & Christensen G. 2003: Subjektivitet og vi denskab–Bevidsthedsforskning i det21.Århundrede (Copenhagen).


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.