Βιβλιοκρισία:Ἀντωνίου Σ. Δαμαλᾶ, Ὁ οἰκονομικὸς βίος τῆς νήσου Χίου ἀπὸ τοῦ ἔτους 992 μ.Χ. μέχρι τοῦ 1566, διδακτορικὴ διατριβή, 4 τόμοι, Ἀθῆναι 1998, σσ. 1368+LXXXII.


Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
Abstract
Βιβλιοκρισία:

Ἀντωνίου Σ. Δαμαλᾶ,  Ὁ οἰκονομικὸς βίος τῆς νήσου Χίου ἀπὸ τοῦ ἔτους 992 μ.Χ. μέχρι τοῦ 1566, διδακτορικὴ διατριβή, 4 τόμοι, Ἀθῆναι 1998, σσ. 1368+LXXXII.

Article Details
  • Section
  • Review Articles and Book Reviews
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών Παν. Φραγκφούρτης
Most read articles by the same author(s)