Αναδρομή στο θησαυρό του Dawkins: Συμβολή στην απογραφή των πηγών που αναφέρονται στο σοβιετικό Ελληνισμό της Ουκρανίας και του Καυκάσου


Georges Drettas
Περίληψη

Ό καθηγητής τής μεσαιωνικής καί νεοελληνικής φιλολογίας στήν
’Οξφόρδη R. Μ. DAWKINS (1871 - 1955) είχε καταρτίσει μια ενδιαφέρουσα
συλλογή από βιβλία καί διάφορα δημοσιεύματα πού έκδόθηκαν,
ανάμεσα στά 1931 καί 1935 περίπου, στήν ΕΣΣΔ γιά τον εκεί έλληνικό
πληθυσμό. Τά δημοσιεύματα τής συλλογής αυτής τού DAWKINS ανήκουν
όλα στήν περίοδο διαμόρφωσης επισήμων (γραπτών) γλωσσών τών
διαφόρων εθνοτήτων πού άπαρτίζουν τή Σοβιετική Ένωση, καί είναι
γραμμένα στή δημοτική γλώσσα, ή στή διάλεκτο τής Μαριουπόλεως, ή
στήν ποντιακή διάλεκτο. Πρέπει νά τονιστεί τό γεγονός ότι τά περισσότερα
άπό τά κείμενα τής συλλογής γράφτηκαν στά ποντιακά.
Στό άρθρο παρατίθενται κατ’ αρχήν διάφορα στοιχεία σχετικά μέ τόν
έλληνικό πληθυσμό τής ΕΣΣΔ καί τή γλώσσα του. Στή συνέχεια καταρτίζεται
ένα αναλυτικό ευρετήριο τής συλλογής μέ επίκεντρο τά ποντιακά
δημοσιεύματα. 'Υπογραμμίζεται ή σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έξέλιξη
μιας προφορικής διαλέκτου (τής ποντιακής) σέ γραπτή γλώσσα. Τό άρθρο
συμπληρώνεται μέ μιά έπιλογή άπό αποσπάσματα τών ποντιακών κειμένων
τής συλλογής, πού μπορούν έτσι νά γίνουν γνωστά καί νά έκτιμηθεϊ
ή άξια τους, καί κλείνει μέ μιά σύντομη βιβλιογραφία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.