Ευελισφάλεια σε Περίοδο Κρίσης: Ισόρροπη Ανάπτυξη των Συνιστωσών Δυνάμεων ή Ετεροβαρείς Μεταρρυθμίσεις;


Δημοσιευμένα: Jul 10, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ευελισφάλεια Κρίση Απασχόληση
Κωνσταντίνος Κούγιας
Περίληψη

Η μελέτη επιχειρεί  να διερευνήσει την εφαρμογή της ευελισφάλειας ως εργαλείο πολιτικής της αγοράς εργασίας την περίοδο της κρίσης του 2008 και της συνακόλουθης και παρατεταμένης ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελετά τις βασικές διαστάσεις της έννοιας της, όπως αυτή αναπτύσσεται στο ενωσιακό θεματολόγιο, εξετάζει τις παρεμβάσεις στις αγορές εργασίας και τις υιοθετούμενες πολιτικές απασχόλησης στη Δανία, τη Γερμανία και την Ελλάδα και ερμηνεύει τα αποτελέσματα προσέγγισης /απόκλισης από τις αρχές της ευελισφάλειας, υπό το φως των ιδιαίτερων συνθηκών των εθνικών αγορών εργασίας και των πολιτικών λιτότητας που αποτελούν κοινό τόπο στον ευρωπαϊκό χώρο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Κωνσταντίνος Κούγιας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Αναφορές
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Andersen, T. (2011). “A flexicurity labour market in the great recession – the case of Denmark”, School of Economics and Management Aarhus University CEPR, CESifo and IZA, Paper prepared for CPB‐ROA conference on flexibility of the labour market, Den Haag, January 2011.
Andersen, T., Bosch, N., Deelen, A., Euwals, R.(2011). “The Danish flexicurity model in the Great Recession”,
Andersen, T. M. and Svarer, M. (2007). “Flexicurity – Labour market performance in Denmark”, CESifo Economic Studies.
Auer, P. and Chatani, K. (2011). ‘Flexicurity: Still going strong or a victim of crisis?’, in Townsend K. and Wilkinson, A. (eds), Research Handbook on the Future of Work and Employment Relations, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 253–279.
Bertozzi F. and Bonoli G. (2009), “Measuring flexicurity at the macro-level -conceptual and data availability challenges”, Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe, REC- WP 10/2009
Boeri, T., Conde-Ruiz, J. I. and Galasso, V. (2012). “The political economy of flexicurity”, Journal of the European Economic Association, 10 (4), pp.684–715.
Boeri, T., and Garibaldi, P. (2009). “Beyond Eurosclerosis”, Economic Policy, 24 (59), pp.409-461.
Bosch, G., and Weinkopf, C. (2009). Low-Wage Work in Germany, New York, Russell Sage Foundation.
Bredgaard T., Larsen F., Madsen P.K. (2007). “The challenges of identifying flexicurity in action - A case study on Denmark”, in: Jørgensen H., Madsen P.K. (eds) Flexicurity and beyond: finding a new agenda for the European social model, DJØF Publishing, Copenhagen, pp. 365–391.
Bredgaard, T., Larsen F., Madsen P.K. (2006). “Opportunities and challenges for flexicurity – The Danish example”, Transfer – European Review of Labour and Research, 12 (1), pp.61–82.
Bredgaard, T., Larsen, F., Madsen, P.K. (2005). “The Flexible Danish Labour Market – A Review”, Aalborg: CARMA Research Paper 2005:01.
Ciuca, V., Pasnicu, D., Son, L., Sipos, C. and Iordan, M. (2009). “The Romanian Flexicurity – a response to the European labour market needs”, Romanian Journal of Economic Forecasting, 10 (2), pp. 161–183.
Council of the European Union, (2009). “Council Conclusions on Flexicurity in times ofcrisis”, 2947th Employment Social Policy Health and Consumer Affairs, Council Meeting, Luxemburg, 8 June 2009.
Council of the European Union, (2007). “Towards Common Principles of Flexicurity”, Draft Council Conclusions (15497/07/EC, SOC476, ECOFIN483).
Dietz, M., Stops, M. and Walwei, U. (2011). “Safeguarding Jobs in Times of Crisis: Lessons from the German Experience”, Geneva: International Labour Organization.
Dolls, M., Fuest, C., Peichlet A. (2009). “Automatic Stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe, 2009”, IZA DP No. 4310.
Ghellab, Y. And Papadakis, K. (2011). “The Politics of Economic Adjustment: State Unilateralism or Social Dialogue? Research Conference on Key Lessons from the Crisis and Way Forward” International Labour Office, Geneva
Eichhorst, W., Escudero V., Marx, P., Tobin, S. (2010). “The impact of the crisis on employment and the role of labour market institutions”, International Institute for Labour Studies, ILO, Geneva.
Eriksson, T. (2012). “Flexicurity and the Economic Crisis 2008-2009: Evidence from Denmark”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 139.
Escudero V, Ha B, Khatiwada, S., Tobin, S. (2011). Germany: “A Job-Centred Approach”, Geneva: International Labour Office.
Eurofound, (2013). New coalition agreement changes labour market rules, EIROnline, European Industrial Relations Observatory on-line http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2013/12/articles/de1312019i.htm
Eurofound, (2010). Agreement to safeguard jobs signed in metalworking industry, EIROnline, European Industrial Relations Observatory on-line http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/04/articles/de1004029i.htm
European Commission (2007a). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security”, COM(2007) 359.
European Commission (2007b). “Working time, work organisation and internal flexibility –flexicurity models in the EU”, Employment in Europe, DG Employment, Brussels.
European Commission (2006a), “Green Paper: Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century”, COM (2006) 708 of 22 November 2006.
European Commission, (2006b), “Flexicurity: greater flexibility and employment security”, Social Agenda magazine on employment and social affairs, Issue 13, Brussels.
Eurostat, (2014b). Unemployment rate by sex
Eurostat, (2014d). Unemployment rate by age group
Εurostat, (2014e). Eurostat, News release, Eurondicators, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-21102013-AP/EN/2-21102013-AP-EN.PDF
Εurostat, (2014g). Public expenditure on labour market policies, by type of action http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00076&language=en
Εurostat, (2014i). Eurostat News release, Labour Costs in the EU28 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27032014-AP/EN/3-27032014-AP-EN.PDF
Heyes, J.(2013). “Flexicurity in crisis: European labour market policies in a time of austerity”, European Journal of Industrial Relations, 19 (1), pp.71-86.
Hoffer, F. (2011), “Flexicurity the broken promise” in Social Europe Journal http://www.social-europe.eu/2011/07/flexicurity-the-broken-promise/
Jansen, R. (2013), “Flexicurity: The Model That Never Was” in Social Europe Journal http://www.social-europe.eu/2013/12/flexicurity-model-never/
Jepsen, M. (2011), “Flexicurity revisited” in Social Europe Journal http://www.social-europe.eu/author/maria-jepsen/
Jørgensen, H., (2011). “Danish ≪Flexicurity≫ in Crisis- Or Just Stress-tested by the Crisis?” March 2011, Friedrich Ebert Stiftung.
Keller, B. and Seifert, H. (2004), ‘Flexicurity – The German Trajectory’, Transfer, 10(2), pp. 226–247.
Keune, M. and Jepsen, M. (2007), Not balanced and hardly new: The European Commission quest for flexicurity”, in Jørgensen H. and Madsen P. (eds), Flexicurity and Beyond, DJØF Publishing, Copenhagen
Laporsek, S. and Dolenc, P. (2011), “The Analysis of Flexicurity in the EU Member States”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 32 E/2011, pp. 125–145.
Leschke, J., Schmid, G., Griga, D. (2006). “On the Marriage of Flexibility and Security: Lessons from the Hartz-reforms in Germany”, Berlin: Wissenschaftszentrum, Discussion Paper 2006-108.
Madsen, P.K. (2013). “Shelter from the storm?” - Danish flexicurity and the crisis IZA Journal of European Labor Studies 2013, 2:6. http://www.izajoels.com/content/2/1/6
Madsen P.K. (2008), “Flexicurity in Danish – A Model for Labour Market Reform in Europe?” , Intereconomics, 43 (2), pp.74-78, Spinger
Madsen, PK, (2007a). “Flexicurity: A New Perspective on Labour Markets and Welfare States in Europe”, Tilburg Law Review- Journal of International and Comparative Law, 14(1&2), pp. 57-79.
Madsen, P.K. (2007b), Centre for Labour Market Research (CARMA), ‘Flexicurity: Toward a set of common principles’, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 23(4), pp. 525–542
Ministry of Foreign Affairs of Denmark (2014). Flexicurity, Denmark: The official site of Denmark http://denmark.dk/en/society/welfare/flexicurity/
Mouriki, A. (2009), “Flexibility and Security: an Asymmetrical relationship” AIAS Working Paper 09-74, University of Amsterdam
OECD (2013), OECD Economic Surveys: Greece, OECD Publishing, Paris.
OECD (2011), OECD Economic Surveys: Greece, OECD Publishing, Paris.
OECD (2004), OECD Employment Outlook, OECD Paris
Rogowski, R. (2008), “Governance of the European Social Model: The Case of Flexicurity, Intereconomics, 43(2) pp.77-91, Spinger
Sperber, S. (2005), “What are the ingredients of good flexicurity arrangements? Some ideas for identifying factors that make success” Reconciling labour flexibility with
social cohesion – Facing the challenge, Council of Europe, Strasbourg
Tangian, A. (2010). “Not for bad weather: flexicurity challenged by the crisis”, ETUI Policy Brief, Issue 3.
Van Oorschot, W. (20004a). “Balancing work and welfare: Activation and flexicurity policies in the Netherlands,1980-2000”, International Journal of Social Welfare 13, pp.15-27.
Van Oorschot, W. (20004b). “Flexible work and flexicurity policies in the Netherlands, Trends and experiences”. Transfer, 10, pp.208-225.
Visser, J. (2002) “The first part-time economy in the world: a model to be followed?”, Journal of European Social Policy 12 (1), pp. 23-42
Wilthagen, T. (2008). “Mapping out flexicurity pathways in the European Union”, Tilburg University, Tilburg Flexicurity Research Programme.
Wilthagen, T. (2005). “Striking a balance? Flexibility and Security in European Labour Markets”, in T. Bredgaard and F. Larsen (eds.) Employment policy from different angles, DJØF Publishing, Copenhagen, pp.253-269
Wilthagen, T., Bekker, S., and Klosse, S. (2007). “Making (It) Work: Introduction to the Special Issue on the Future of the European Employment Strategy”, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 23(4), pp. 489-498.
Wilthagen, T. and Tros F. (2004). “The concept of flexicurity”: A new approach to regulating employment and labour markets”, Transfer, 10 (2), pp.166-187.
Wilthagen, T., Tros, F. and van Lieshout, H. (2003), “Towards ‘Flexicurity’? Balancing flexibility and security in EU Member States”, paper prepared for the 13th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), Berlin.
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Γαβρόγλου, Σ.Π. (2012). «Όψεις Ανταγωνιστικότητας: Μισθοί και Παραγωγικότητα στην Ελλάδα Πριν και Μετά το Μνημόνιο», στο Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα, Ετήσια Έκθεση 2012, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, p. 71-98.
ΕΛΣΤΑΤ, (2014). Δελτίο Τύπου, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_MM_01_2014_01_F_GR.pdf
INE-ΓΣΕΕ, (2013). Η Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση, Ετήσια Έκθεση.
Κουζής, Ι. (2011). Το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα μετά το Μνημόνιο, Αυγή 13.02.2011. http://archive.avgi.gr/avgi/www.nnet.gr/ArticleActionshow.action?articleID=599108
Κουζής, Ι. (2008). Ευελιξία και ασφάλεια: Μια κριτική προσέγγιση. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, (3)1, pp.67-77
Κυριακούλιας, Π. (2012). «Οι Εξελίξεις στις Εργασιακές Σχέσεις κατά το 2012», στο Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα, Ετήσια Έκθεση 2012, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, p.99-118.
Ματσαγγάνης, Μ. (2013), «Το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας αντιμέτωπο με τη φτώχεια στην Ελλάδα της κρίσης», Σύγχρονα Θέματα, Τεύχος 120, Ιανουάριος – Μάρτιος.
Ματσαγγάνης, Μ. (2011), Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς: Οικονομική κρίση, δημοσιονομική λιτότητα και κοινωνική προστασία, Αθήνα : Κριτική.
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), (2014). Συνοπτική έκθεση, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ,Φεβρουάριος 2014.
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (2012). «Απολογισμός Έργου Διοίκησης ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2009- Μάιος 2012», Αθήνα.
Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, (2009). «Οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης», Αθήνα, 24 Ιουνίου 2009. http://www.oke.gr/opinion/op_221.pdf
Πετράκης, Π. (2012). «Το Οικονομικό Περιβάλλον» στο Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα, Ετήσια Έκθεση 2012, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, p.1-19.
Φερώνας, Α. (2013), «Ευελιξία με Ασφάλεια στην Αγορά Εργασίας: Μια κριτική προσέγγιση από τη σκοπιά της κοινωνικής πολιτικής». Στο Α. Μωυσίδης, Δ. Παπαδοπούλου και Γ. Πετράκη (επιμ.), Κοινωνιολογία και Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί στην Ελλάδα, Gutenberg, Αθήνα, p. 330-355.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)