Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Το Άρθρο που παρέχεται στο περιοδικό Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
  • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
  • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους)
  • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον Κανονισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα του περιοδικού και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς του Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.
  • Παρέχω στο περιοδικό μη αποκλειστική άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο του περιοδικού.
  • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του Δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου, και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά μ’αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό.
  • Το περιοδικό επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαθέσει περαιτέρω το Άρθρο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως να δημοσιευθεί και να επικοινωνηθεί στο κοινό μέσω του Διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.
  • Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης του Άρθρου, η έκδοση του Άρθρου στο περιοδικό Κοινωνική Πολιτική θ’ αναγνωρίζεται ως η πρώτη έκδοση από εμένα και τους άλλους συν-δημιουργούς (εάν υπάρχουν).
  • Έχω το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το νόμο για να παρέχω τις ανωτέρω άδειες και διαβεβαιώσεις και συμφωνώ με την παροχή των αδειών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Οι εργασίες προς υποβολή στο Κοινωνική Πολιτική θα πραγματοποιούνται στο εξής μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού. Επισημαίνεται ότι απαιτείται η εγγραφή σας με τον ρόλο του Συγγραφέα για την υποβολή του άρθρου σας.

Για τους νέους χρήστες, οδηγίες για την εγγραφή σας παρατίθενται εδώ 

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες, οδηγίες προσθήκης του ρόλου του Συγγραφέα παρατίθενται εδώ.

Επίσης, ενθαρρύνουμε τους συγγραφείς να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό ORCID ID. Πρόκειται για μία μοναδική ταυτότητα για κάθε συγγραφέα, που του παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τις δημοσιεύσεις του και συνεπώς την καλύτερη ηλεκτρονική ευρετηρίαση του έργου του που δημισιεύεται στο Κοινωνική Πολιτική. Μάλιστα, το ORCID των συγγραφέων, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την ταυτοποίηση τους στην πλατφόρμα, θα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΚΠ με τη μορφή ενεργού συνδέσμου δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους. Έτσι, κάνοντας κλικ πάνω σε αυτόν τον σύνδεσμο ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα μπορεί να δει όλα τα άρθρα του συγγραφέα, που δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Επισημαίνεται ότι με τον κωδικό, που θα λάβει κάθε συγγραφέας μετά την λήψη του ORCID ID, θα μπορεί να συνδεθεί στην ιστοσελίδα του Κοινωνική Πολιτική.  

Στο σύνδεσμο http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15487 διατίθεται ηχογραφημένη παρουσίαση σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη του ORCID για τους συγγραφείς, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής/σύνδεσης στην πλατφόρμα eJournals μέσω του ORCID.

Υποβολή μελετών

Το Κοινωνική Πολιτική  δέχεται μελέτες στην ελληνική, την αγγλική και την γαλλική γλώσσα. Οι οδηγίες που ακολουθούν ισχύουν και για τις τρεις γλώσσες. 

Οι μελέτες πρέπει να είναι αδημοσίευτες, πρωτότυπες και να έχουν ως αντικείμενο, θέματα από το διεπιστημονικό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. Όλα τα στοιχεία του συγγραφέα, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και φορέας στον οποίο εργάζεται, διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση θα δημοσιεύονται στην έντυπη και την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού.

Αξιολόγηση, διόρθωση και τελική υποβολή των προς δημοσίευση μελετών

Σε περίπτωση που μία μελέτη κατατεθεί προς δημοσίευση στο Κοινωνική Πολιτική, δεν επιτρέπεται η αποστολή της σε άλλο περιοδικό πριν από την έγκριση ή απόρριψή της. Κάθε υποβληθείσα μελέτη ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΚΠ ως προς τη συνάφειά της με την ύλη του Περιοδικού και την τήρηση των προδιαγραφών που περιγράφονται πιο κάτω. Το Συμβούλιο εξετάζει τη δυνατότητα δημοσίευσης μελετών που είναι προϊόντα ώριμης έρευνας και είναι διατυπωμένες σε άρτιο επιστημονικό λόγο. Σε περίπτωση που μια μελέτη δεν πληροί οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια, το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απόρριψής της.

Οι μελέτες που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές αποστέλλονται ανωνύμως σε δύο (2) κριτές, των οποίων τα ονόματα δεν ανακοινώνονται. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας κρίσης, είναι απαραίτητη κατά την υποβολή της μελέτης η τήρηση της ανωνυμίας εκ μέρους του/της συγγραφέα μέσω της αφαίρεσης των στοιχείων ταύτισής του/της από βιβλιογραφικές αναφορές (αναφορές σε προηγούμενα άρθρα του ιδίου συγγραφέα θα πρέπει να γίνονται σε τρίτο πρόσωπο).

Οι κριτές καλούνται να αξιολογήσουν την υποβληθείσα μελέτη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- πρωτοτυπία

- συμβολή στην επιστήμη

- σύνταξη και σύνθεση κειμένου.

Βασιζόμενο στην αξιολόγηση των κριτών το Συμβούλιο ανακοινώνει στους συγγραφείς την αποδοχή ή απόρριψη των μελετών τους σε εύλογο διάστημα από την υποβολή τους. Η ΕΕΚΠ διατηρεί εμπιστευτικό αρχείο όλων των μελετών που έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση.

Σε περίπτωση που μια μελέτη γίνει δεκτή με την προϋπόθεση εισαγωγής διορθώσεων βάσει των υποδείξεων των κριτών, ο/η συγγραφέας έχει εύλογο διάστημα, που καθορίζεται από τους εκάστοτε υπευθύνους του τόμου, για να πραγματοποιήσει τις αλλαγές αυτές. Η αναθεωρημένη μορφή κάθε μελέτης πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει οι κριτές ή ο/η συγγραφέας να εξηγεί γιατί δεν τις αποδέχτηκε. Πρέπει επίσης ο συγγραφέας να ακολουθεί το σύστημα μορφοποίησης του περιοδικού, το οποίο περιγράφεται πιο κάτω.


Προδιαγραφές Υποβολής Επιστημονικού Άρθρου

1.     Γενικές οδηγίες

Η έκταση των κειμένων πρέπει να είναι μεταξύ 5.000-8.000 λέξεων συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων.

Τα κείμενα πρέπει να γράφονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένων και να αποστέλλονται σε αρχείο word. Πρέπει να χρησιμοποιούνται πεζά γράμματα times new roman, 12αρια και 1,5 διάστιχο και πλήρη στοίχιση.

Η πρώτη σελίδα του εγγράφου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

ü  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  (14αρια, κεφαλαία γράμματα, στοίχιση στο κέντρο)

ü  Επιστημονικο Περιοδικο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, στοίχιση στο κέντρο)

ü  ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ (με κεφαλαία times new roman, 14αρια, σε έντονη γραφή)

ü  Συγγραφείς (κάτω από τον τίτλο με πεζά times new roman 14άρια, σε έντονη γραφή)

ü  Ο φορέας που ανήκουν οι συγγραφείς (12αρια, πεζά  γράμματα με στοίχιση στο κέντρο)

ü  Περίληψη του κειμένου 100-150 λέξεις στα ελληνικά και στα αγγλικά (12αρια, πεζά  γράμματα με πλήρη στοίχιση)

Υποσημειώσεις: στο τέλος της κάθε σελίδας, με ενιαία αρίθμηση για όλο το κείμενο (χρήση του αυτόματου συστήματος του επεξεργαστή κειμένου).

Η αρίθμηση των ενοτήτων γίνεται με χαρακτήρες (π.χ. 1., 2. κτλ) ενώ οι υποενότητες γράφονται με 1.1, 1.2 κτλ. 

ü Ενότητες: 14αρια, πεζοί χαρακτήρες, Bold

ü  Υποενότητες: 12άρια πεζοί χαρακτήρες στιγμές bold

Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθηματικοί τύποι στο κείμενο ακολουθείται συνεχής αρίθμηση (1), (2) κτλ. στο δεξί μέρος των τύπων (προτείνεται η χρήση του math type).

Έμφαση εντός του κειμένου μπορεί να δίνεται με τη χρήση italics. Τονισμένες λέξεις (bold) μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο στους τίτλους των κεφαλαίων.

Τα περιθώρια κάθε σελίδας πρέπει να είναι τα συνήθη ενός λογισμικού επεξεργασίας κειμένων,  δηλαδή το επάνω και το κάτω περιθώριο της σελίδας μεγέθους Α4 πρέπει να είναι περίπου 2,54 cm και το αριστερό και δεξιό περιθώριο πρέπει να είναι περίπου 3,18 cm. Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση.

Το διάστημα μεταξύ των σειρών (διάστιχο) είναι 1,5 γραμμή.

Μεταξύ των παραγράφων μεσολαβεί κενή γραμμή.

Το κείμενο έχει πλήρη στοίχιση αριστερά-δεξιά.

Οι σελίδες φέρουν αρίθμηση κάτω και στο κέντρο

2. Πίνακες-Διαγράμματα

- Οι πίνακες και τα διαγράμματα έχουν συνεχή αρίθμηση π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 και τοποθετούνται στο κύριο σώμα του κειμένου.

- Οι τίτλοι των πινάκων και των διαγραμμάτων γράφονται με 10άρια γράμματα στο πάνω μέρος του πίνακα ή του διαγράμματος με στοίχιση στο κέντρο. Σε περίπτωση που υπάρχει πηγή αυτή τοποθετείται κάτω από το εκάστοτε διάγραμμα ή πίνακα με πλήρη στοίχιση (με 10άρια γράμματα).

3. Βιβλιογραφία

Παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος του κειμένου με μέγεθος γραμματοσειράς 12. Πιο συγκεκριμένα:

    3.1 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

- Papers in Journal

Moller, S., Huber, E., Stephens, J., Bradley, D. and Nielse, F. (2003). “Determinants of relative poverty in advanced capitalist economies”, American Sociological Review, 68 (1), pp. 22-61.  

- Working papers

Hannsgen, G. (2004). “Gibson’s paradox, monetary policy, and the emergence of cycles”, Working Paper 410, The Levy Economics Institute atBardCollege,Annandale-on-Hudson.

- Books/Studies

Atkinson, A.B. (1983). The Economics of Inequality, 2nd edition, Oxford: Clarendon Press.  

- Papers in edited books

Baker, D., Glyn, A., Howell, D. and Schmitt, J. (2005). “Labor market institutions and unemployment: A critical assessment of the cross-country evidence”, in Howell, D. (ed.), Fighting Unemployment: The Limits of Free Market Orthodoxy,Oxford: Oxford University Press.

- Unpublished work

Όταν το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί αλλά εμφανίζεται στο διαδίκτυο τοποθετείται το link με το οποίο εμφανίζεται απ’ ευθείας το άρθρο. Π.χ.

Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”, http://facultygsb.stanford.edu/zitzewitz

Όταν δεν μπορεί να βρεθεί μέσω internet τότε ακολουθείται το παρακάτω παράδειγμα:

Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”, Unpublished.

   3.2 Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

- Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Παπαδόπουλος, Κ. (2001). «Οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Ελλάδα», Περιβάλλον και Οικονομία, 97 (2), σελ. 63-69.

- Εργασίες σε συλλογικούς τόμους

Μητράκος Θ. και Τσακλόγλου, Π. (2003). «Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Δομή και διαχρονικές μεταβολές», στο Βενιέρης, Δ. και Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.), Οικονομική Ανισότητα και Φτώχεια στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

- Βιβλία/Μελέτες

Πολυζωίδης, Π. (2006). Εθελοντισμός στην κοινωνική προστασία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

4. Αναφορές της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο

Για τις αναφορές μέσα στο κείμενο ακολουθείστε τα παρακάτω παραδείγματα:

   4.1 Ξενόγλωσσες αναφορές

Bourguignon and Morrisson (2002)

Atkinson et al. (1983)

Sen (1992, p. 7)

Alcock (1993, pp. 8-9) 

    4.2 Ελληνόγλωσες αναφορές

Μητράκος και Τσακλόγλου (2003)

Παπαθεοδώρου κ.ά. (2010)

Πετμεζίδου (2004, σελ. 31)

Πολυζωίδης (2006, σελ. 49-50)

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες (π.χ. Κασιμάτη, 2002, Πετμεζίδου, 2004).

Άρθρα


-

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.