| More

Ο Νόμος 4019/2011 - Προϋποθέσεις λειτουργίας της Κοινωνικής Οικονομίας για μια βιώσιμη αγορά εργασίας

Views: 432 Downloads: 673
Μανώλης Τζουβελέκας, Κωνσταντίνα Zoehrer
Μανώλης Τζουβελέκας, Κωνσταντίνα Zoehrer

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μια πρόταση ουσιαστικής εφαρμογής του Ν.4019/2011 και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. O N.4019/2011 δημιούργησε τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που ως βασικό στόχο έχουν την καταπολέμηση ανεργίας μέσω της δημιουργίας και διατήρησης νέων θέσεων εργασίας. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θεμελίωσε το λειτουργικό πλαίσιο βασισμένο σε μηχανισμούς στήριξης και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σκοπός της πρότασης είναι α) η αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και β) η συμβολή στη χάραξη και εφαρμογή μιας καινοτομικής κοινωνικής πολιτικής.

Βασική προϋπόθεση για τη βέλτιστη εφαρμογή του νόμου αποτελεί η υγιής λειτουργία ενός οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας με έμφαση στους νέους φορείς, τις νέες μορφές χρηματοδότησης και συνεργασίας.


Λέξεις κλειδιά


Ν.4019/2011; Κοινωνική Πολιτική; Κοινωνική Χρηματοοικονομική; Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


AAVV, (2005) “La legge delega sull’impresa sociale: riflessioni nella prospettiva dei decreti delegati”, Impresa Sociale, numero monografico, n. 2, vol. 74.

Αδάμ Σοφία, (2014), Οδηγός Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Θεσσαλονίκη.

Berk Richard et al (1985), Social Policy Experimentation A position Paper, Evaluation Review, Vol. 9, No.4,, 1985, Sage Publications, διαθέσιμο στο http://bit.ly/LPF7VB (προσπελάστηκε 1/2/2014)

Biswarup Gooptu, Government launches Rs 500 core social venture capital fund, Economic Times, 27/1/2014 (προσβάσιμο στο http://goo.gl/5F7HV7, ανακτήθηκε 10/1/2014)

Bloom N. Paul, Dees J. Gregory, Cultivate Your Ecosystem, Stanford Social Innovation Review, Winter 2008, Vol 6, Number 1 (προσβάσιμο στο http://www.ssireview.org/articles/entry/cultivate_your_ecosystem, ανακτήθηκε 7/12/2014).

Borzaga C., Defourny J., (a cura di), (2001), The Emergence of Social Enterprises, Routledge, London, 2001, trad italiana: L’impresa sociale in prospettiva europea, Trento, Edizioni 31.

Borzaga C., Ianes A., (a cura di), (2006), Economia della solidarietà. Storia e prospettive della cooperazione sociale, Donzelli, Roma.

Γεώρμας Κωνσταντίνος (επιμέλεια) (2013), Κοινωνική Οικονομία - Θεωρία, Εμπειρία και Προοπτικές, , Δοκίμιο 20, Αθήνα: Εναλλακτικές εκδόσεις.

Defourny J., Nyssens M., (eds), (2008), Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments, EMES Working Paper 08/01.

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας Κ.Π. Equal A’ Κύκλου (2005), Οδηγός ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων, Υπ. Απασχόλησης & 7 Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας Κ.Π. Equal, Αθήνα.

European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion, (2011), Social Experimentation - A methodological guide for policy makers, Wrocław, 26 September 2011, (Προσβάσιμο στο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en~http://bit.ly/1iauE2l (ανακτήθηκε 20/12/2013)

European Commission (2013), “Social Europe Guide”, Vol. 4, Publications Office of the European Union, Luxemburg

European Commission, DG Employment Social Affairs and Inclusion (2014), A map of Social Enterprises and their eco-systems in Europe, Report submitted by ICF Consulting Services.

Ευσταθόπουλος Γ., Βουλγαράκης Α., Μιχαρικόπουλος Δ. (2005), Σύστημα Κοινωνικού Ελέγχου και Αξιολόγησης κοινωνικών επιχειρήσεων, Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας.

Giddens Michele, Measuring Social Impact, IPE magazine (Ιούλιος 2011) (προσβάσιμο στο http://www.ipe.com/~http://bit.ly/LPF7VB, ανακτήθηκε 10/1/2014)

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (2013) http://www.snf.org/en/grants/grantees/a/actionaid-hellas/action-finance-initiative-program-support/

Κλήμη-Καμινάρη Ολυμπία, Παπαγεωργίου Λ. Κωνσταντίνος (2010) Κοινωνική Οικονομία: Μία πρώτη προσέγγιση, Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.

Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ (2013) http://timafoundation.org/en/grants/?nid=3005

Michelle-Lee Moore, Frances R. Westley & Alex Nicholls (2012) “The Social Finance and Social Innovation Nexus”, Journal of Social Entrepreneurship, 3:2, 115-132, DOI: 10.1080/19420676.2012.725824 (ανακτήθηκε 15/9/2013).

Murray R., et al (2010), “The Open Book of Social Innovation”, NESTA, διαθέσιμο στο: http://www.nesta.org.uk ~ http://bit.ly/aXduXU. (Προσπελάστηκε 10/7/2013).

Nasioulas I., (2011), Greek Social Economy at the crossroads, Law 4019/2011 and the institutional change, Working Paper No 2011/10, CIRIEC.

Nasioulas I., (2012), Greek Social Economy Revisited Voluntary Civic and Cooperative Challenges in the 21st Century, Frankfurt am Main. Peter Lang.

Nicholls Alex & Pharoah Cathy, (2007) The Landscape of Social Investment: A holistic topology of opportunities and challenges, Skoll Centre for Social Entrepreneurship, Oxford.

Νόμος 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α') : Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

Νόμος 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999): Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις

Νόμος 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011): Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις.

Social Business Initiative http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/index_en.htm

Social Innovation Europe, (2011), Financing Social Impact, Funding Social Innovation in Europe-mapping the way forward, available at http://ec.europa.eu ~ http://bit.ly/spYy9t (προσπελάστηκε 13 Ιουνίου 2013).

Social Policies, Social Europe Guide (2013), Vol. 5, European Commission.

Social Reporting Standard, version 2011, Social Reporting Initiative e.V (SRI), Creative Commons Attribution – No Derivs 3.0.

Task Force for Greece Outline Strategy and Priorities for action to develop the Social Economy and Social Entrepreneurship in Greece (2013) http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/news/130708_social-economy-strategy-greece_en.pdf http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm

Τζουβελέκας Μ., Παπαγιάννη Μ., 5ο διεθνές συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής, (2014), Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, (προσβάσιμο στο www.eekp.gr ~ http://goo.gl/ad7p48

Williams Jonathan, Ιmpact investing 'same game' as other investments 14/10/2013, IPE magazine (προσβάσιμο στο http://www.ipe.com/~http://goo.gl/UaarBZ, ανακτήθηκε 10/1/2014)

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσια Διαβούλευση επί του Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2013, http://bit.ly/1iiMiUc

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,, Φεβρουάριος 2013, http://goo.gl/OhpyGr


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2016 Μανώλης Τζουβελέκας, Κωνσταντίνα Zoehrer

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.