Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η Εξέλιξη των Συνθηκών Εργασίας στην Ευρώπη: Οι Συνθήκες Εργασίας ως Αντικείμενο Έρευνας και Κοινωνικής Διαπραγμάτευσης


Δημοσιευμένα: Jul 10, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Συνθήκες Εργασίας Ευρώπη Κοινωνική Διαπραγμάτευση
Γεωργία Πετράκη
Περίληψη

Οι «συνθήκες εργασίας» ως ερευνητικό πεδίο αλλά και πεδίο δημόσιας παρέμβασης θεματοποιείται κυρίως από τη δεκαετία του 1960 στις μεγάλες βιομηχανικές χώρες και σήμερα συνιστά διεπιστημονική περιοχή δημόσιου και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Η στενή προσέγγιση των συνθηκών εργασίας, (συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας) διευρύνθηκε σταδιακά με θεματικές που αφορούν τη ποιότητα του περιεχομένου της εργασίας και των σχέσεων στην εργασία, κάτω από τη πίεση ποιοτικών προσδοκιών για την εργασία- που τροφοδότησαν τις δημόσιες πολιτικές κατά τη περίοδο της πλήρους απασχόλησης  ενώ κατά τις τελευταίες δεκαετίες και με το πρόβλημα της ανεργίας κυρίαρχο, οι μετασχηματισμοί των παραγωγικών συστημάτων και τα προβλήματα που δημιουργούν, θέτουν στη δημόσια θέαση και τροφοδοτούν τη δημόσια συζήτηση γύρω από την προβληματικότητα  των σύγχρονων χώρων εργασίας. Από τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ η Ελλάδα μόνη δεν διαθέτει καμία έρευνα μεγάλης έκτασης για τις συνθήκες εργασίας ενώ ούτε και  οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δείξει ενδιαφέρον να αναπτύξουν την έρευνα στους χώρους εργασίας. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να διερευνήσει το πεδίο και να αναδείξει την ανάγκη δημόσιας γνώσης και κατανόησης του τι γίνεται στους χώρους εργασίας. Την ανάγκη συστηματικής έρευνας που θα τροφοδοτήσει τις κοινωνικές διεργασίες και τη κατάστρωση δημόσιων κοινωνικών πολιτικών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεωργία Πετράκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αναφορές
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (Eurofound), (2009), Convergence and divergence of working conditions in Europe, 1990-2005, Luxembourg, διαθέσιμο στη διεύθυνση www.eurofound.europa.eu
Weiler, Anni, (2007), Working conditions surveys-A comparative analysis, Εuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (Eurofound), διαθέσιμο στη διεύθυνση www.eurofound.europa.eu
CARTRON, D.GOLLAC, M., (2002), Fast work et maltravail, Colloque Organisation, Intensité du travail, qualité du travail, Paris, 21 et 22 Novembre 2002, unpublished
Thomas Coutrot (2002), Critique de l’ organization du travail, La Decouverte, Paris.
COUTROT, T., et PUECH (2004, coord.) Conditions de Travail: les enseignements de 20 ans d’ enquêtes, Toulouse, Octares.
JARDILLIER, Pierre, (1979) Les conditions de travail, PUF, Que sais-je?, 1772.
GOLLAC,M. /VOLKOFF, S.(2010), ‘’Mesurer le travail :Une contribution a l’ histoire des enquêtes françaises dans ce domaine’’, CEE, document de travail, No 127, Juillet 2010.διαθέσιμο στη διεύθυνση www.cee-recherche.fr
Greenan, N., Kalugina, E, Walkowiak, E.,(2011), La Dégradation de la qualité de vie au travail en Europe entre 1995-2005, Connaissance de l’emploi, 84,2011,CEE www.cee-recherche.fr
KARASEK, R., & Theorell, T., (1990), Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of the Working Life, Basic Books
KARASEK, R., (1979), “Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for job redesign”. Administrative Science Quarterly, 24, 285-306
Kristensen, T. S. (1999) “Challenges for research and prevention in relation to work and cardiovaw-cular diseases”, Scandinavian Journal of Work Environment &Health, 25(6), p.550-557
PAOLI, P.,(1997), Second European survey on working conditions, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg,διαθέσιμο στη διεύθυνση www.eurofound.europa.eu
VALEYRE et al.(col.,2009) Working conditions in the European Union: Work organisation, Εuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2009, Luxemburg διαθέσιμο στη διεύθυνση www.eurofound.europa.eu
VALEYRE, A.,(2002), ‘’Formes d’ intensification du travail industriel et leurs déterminants’’, Colloque Organisation, Intensité du travail, qualité du travail, Paris, 21 et 22 Novembre 2002, unpublished
Πετράκη Γεωργία, (2007) Νέες Μορφές Οργάνωσης της Εργασίας, Gutenberg, Αθήνα.