| More

Το Μίγμα Ευημερίας στις Πολιτικές Αντιμετώπισης της Έλλειψης Στέγης στην Ελλάδα και οι Ευρύτερες Συνδηλώσεις του

Views: 306 Downloads: 1190
Νίκος Κουραχάνης
Νίκος Κουραχάνης

Περίληψη


Το άρθρο χρησιμοποιεί την έννοια του «μίγματος ευημερίας» (welfare mix) ως βασικό ερμηνευτικό εργαλείο, επιχειρώντας να εξετάσει την αναλογία του στις πολιτικές αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα. Οι αλλαγές στο μίγμα ευημερίας οδηγούν σε νέους τύπους διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η οπισθοχώρηση του κράτους επιχειρείται να αναπληρωθεί από την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Στην Ελλάδα, στα χρόνια της κρίσης, η ανάδυση των πολιτικών για την έλλειψη στέγης φαίνεται να ακολουθεί αυτά ακριβώς τα μονοπάτια. ΜΚΟ, φιλανθρωπικά ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις πρωταγωνιστούν στην προσφορά ευημερίας, εξαιτίας της μη παρέμβασης του κράτους. Γεγονός που έχει εμφανή αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα της κοινωνικής προστασίας των αστέγων.


Λέξεις κλειδιά


Μίγμα Ευημερίας; Κοινωνική Πολιτική; Έλλειψη Στέγης; Ελλάδα; Κρίση; Άστεγοι

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• Alcock P. - Erskine A. - May M. (Eds.) (1998), The Student’s Companion to Social Policy, Oxford: Blackwell.

• Alcock P. – Erskine A. – May M. (Eds.) (2002), The Blackwell Dictionary of Social Policy, Oxford: Blackwell.

• Arapoglou V. P. (2002), “Social and Spatial Dimensions of Homelessness in Athens: Welfare Networks and Practices of Care Professionals”, Unpublished Ph.D. Thesis, London School of Economics.

• Arapoglou V. P. – Gounis K. (2014), “Caring for the Homeless and the Poor in Greece: Implications for the Future of Social Protection and Social Inclusion”, Final Report, University of Crete: Rethymno.

• Arapoglou V. – Gounis K. (2015), “Poverty and Homelessness in Athens: Governance and the Rise of an Emergency Model of Social Crisis Management”, GreeSE Paper No. 90, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southern East Europe, LSE.

• Arts W. – Gelissen J. (2010), “Models of the Welfare State” in Castles G. – Leibried S. – Lewis J. – Obinger H. – Pierson C. (Eds), The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford: Oxford University Press.

• Ascoli U. – Ranci C. (2002), “The Context of New Social Policies in Europe” in Ascoli U. – Ranci C. (Eds.), Dilemmas of the Welfare Mix. The New Structure of Welfare in an Era of Privatization, New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers.

• Βενιέρης Δ. (2013), Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα. Το Τέλος των Ύμνων, Β’ Έκδοση, Αθήνα: Τόπος.

• Βενιέρης Δ. (2015), Κοινωνική Πολιτική. Έννοιες και Σχέσεις, Αθήνα: Τόπος.

• Βουλή των Ελλήνων (2010), «Ν. 3869/2010, ΦΕΚ Α 130/3-8-2010: Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και άλλες Διατάξεις», Αθήνα.

• Βουλή των Ελλήνων (2012), «Ν. 4046/2012, ΦΕΚ Α 28/14/02/2012: Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες Επείγουσες Διατάξεις για τη Μείωση του Δημοσίου Χρέους και τη Διάσωση της Εθνικής Οικονομίας», Αθήνα.

• Βουλή των Ελλήνων (2015), «ΦΕΚ Β 148/10/5.10.2015: Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013», Αθήνα.

• De la Porte, C. (2010), “State of the Art. Overview of Concepts, Indicators and Methodologies Used for Analyzing the Social OMC”, RECWOWE Working Paper, RECWP 15/2010.

• Eliot M. – Krivo L. J. (1991), “Structural Determinants of Homelessness in the United States”, Social Problems, 38(1): 113-131.

• ΕΙΕΑΔ (2015), «Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη. Οδηγός Εφαρμογής», Αθήνα: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

• Εμμανουήλ Δ. (2006), «Η Κοινωνική Πολιτική Κατοικίας στην Ελλάδα: Οι Διαστάσεις μιας Απουσίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 120: 3-35.

• Εμμανουήλ Δ. - Βελίδης Σ. - Στρουσοπούλου Ε. (1996), Η Στέγαση τωv Χαμηλώv Εισoδημάτωv στηv Ελλάδα, Αθήvα: ΔΕΠΟΣ.

• Esping–Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity: Cambridge.

• Esping-Andersen G. (2000), Why we Need a New Welfare State?, Oxford: Oxford University Press.

• FEANTSA (2006), “ETHOS – Taking Stock”, Brussels.

• European Commission (2010), “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions”, Brussels. [COM (2010) 758 Final].

• European Commission (2013), “Social Innovation Research in the European Union”, Brussels.

• European Parliament (2012), “Social Investment Pact – as a Response to the Crisis”, Brussels: European Commission, Report Number: 2012/2003 (INI).

• Eurostat (2015), “Europe in Figures – Eurostat Yearbook”, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook

• Ferrera, M. (1996) “The Southern Model of Welfare in Social Europe”, Journal of European Social Policy, 6(1): 17-37.

• Ferrera M. – Hamerijck A. (2003), “Recalibrating Europe’s Welfare Regimes” in Zeitlin J. – Trubeck D. M. (Eds.), Governing Work and Welfare in a New Economy: European and American Experiments, Oxford: Oxford University Press.

• Fouskas V. – Dimoulas C. (2013), Greece, Financialization and the EU. The Political Economy of Debt and Deconstruction, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

• Gough I. (1979), The Political Economy of the Welfare State, London: MacMillan.

• Gough I. and Wood G. (2004) (eds.), Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America, Cambridge: Cambridge University Press.

• Hakim C. (1982), Secondary Analysis in Social Research: A Guide to Data Sources and Methods with Examples, London: Allen and Unwin.

• Hochgerner J. (2011), “The Analysis of Social Innovation as Social Practice”, in Zentrum für Soziale Innovation (Ed.), Pendeln zwischen Wissenschaft und Praxis. ZSI-Beiträge zu Sozialen Innovationen, Vienna and Berlin: LIT.

• Jessop B. (1998), “The Rise of Governance and the Risks of Failure: The Case of Economic Development”, International Social Science Journal, 50(155): 29-46.

• Johnson N. (Ed.), Mixed Economies of Welfare, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

• Kourachanis N., (2015), “Confronting Homelessness in Greece during at time of Crisis”, Social Cohesion and Development, 10(2), pp.113-129.

• Maloutas T. (2012), “The Broadening and Mystified Margins of Urban Deprivation”, European Journal of Homelessness, 6 (2): 13-29.

• Μαλούτας Θ. (1990), Αθήνα, Κατοικία και Οικογένεια. Ανάλυση των Μεταπολεμικών Πρακτικών Στέγασης, Αθήνα: Εξάντας.

• Μαλούτας Θ. – Οικονόμου Δ. (Επιμ.), Προβλήματα Ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα. Χωρικές και Τομεακές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Εξάντας.

• Maroto A. – Rubalcaba L. (2008), “Structure, Size and Reform of the Public Sector in Europe” in Windrum P. – Koch P. (Eds.), Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

• Marshall T. H. (1950), Citizenship and Social Class and Other Essays, Cambridge: Cambridge University Press.

• Moreno L. (2010), “Welfare Mix, CSR and Social Citizenship”, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), CCHS-CSIC, Working Paper, Number 5, Madrid.

• Natali D. (2010), The Lisbon Strategy, Europe 2020 and the Crisis in Between, European Social Observatory No. 4, Brussels.

• Oosterlynck S. Y. - Kazepov A. - Novy P. - Cools E. – Barberis Wukovitsch F. - Sarius T. and Leubolt, B. (2013), “The Butterfly and the Elephant: Local Social Innovation, the Welfare State and New Poverty Dynamics”, IMPROVE Discussion Paper 13(03) Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy – University of Antwerp.

• Παπαδοπούλου Δ. (2012), Κοινωνιολογία του Αποκλεισμού στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Τόπος.

• Paulsen N. (2005), “New Public Management, Innovation and the Non-Profit Domain: New Forms of Organizing and Professional Identity”, in Veenswijk M. (Ed.), Organizing Innovation: New Approaches to Cultural Change and Intervention in Public Sector Organizations (Innovation and the Public Sector), Amsterdam: IOS Press.

• Pierson C. (1991), Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare, Cambridge: Polity Press.

• Pierson P. (1996), “The New Politics of the Welfare State”, World Politics, 48 (2): 143-79.

• Petmesidou M. (2011), “Is the EU-IMF ‘rescue plan’ dealing a blow to the Greek welfare state?”, CROP Poverty Brief, January, www.crop.org.

• Petmesidou M. (2013), “Is social protection in Greece at a crossroads?”, European Societies, 15(4), pp. 597-616.

• Petmesidou M. – Guillen A. (2014), “Can the Welfare State as we Know it Survive? A View from Crisis-Ridden South European Periphery”, South European Society and Politics, 19(3): 295-307.

• Petmesidou M. – Guillen A. (2015), “Economic Crisis and Austerity in Southern Europe: Threat or Opportunity for a Sustainable Welfare State?”, OSE Research Paper, No. 18, Brussels.

• Πετμεζίδου Μ. (2006α), «Πρόλογος Επιμελήτριας» στο Esping-Andersen G., «Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

• Πετμεζίδου Μ. (2006β), «Η Προβληματική της Κοινωνικής Μεταρρύθμισης: Αξιακές Επιλογές, Διλήμματα και Προοπτικές», στο Ρομπόλης Σ. (Επιμ), Η Κοινωνική Πολιτική σ’ ένα Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο.

• Πετμεζίδου Μ. (2010), «Εναρκτήρια Ομιλία», στο Πετμεζίδου Μ. – Παπαθεοδώρου Χ. (Επιμ.), Κοινωνική Μεταρρύθμιση και Αλλαγές στο Μίγμα Δημόσιου – Ιδιωτικού στο Πεδίο της Κοινωνικής Προστασίας, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΕΚΠ, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

• Sapounakis A. (1997), “Innovative Services for the Homeless in the Greek Context”, Unpublished Report for the European Observatory on Homelessness, FEANTSA, Athens.

• Schumpeter J. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, New Brunswick: Transaction Publishers.

• Sotiropoulos D. – Bourikos D. (2014), “Economic Crisis, Social Solidarity and the Voluntary Sector in Greece”, Journal of Power, Politics and Governance, 2(2):33-53.

• Thomadakis S. (2015), “Growth, Debt and Sovereignity. Prolegomena to the Greek Crisis”, GreeSE Paper No. 91, Hellenic Observatory, LSE.

• Titmuss R. (1983), Social Policy – An Introduction, London: Allen and Unwin.

• Τσιώλης Γ. (2011), «Δευτερογενής Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων: Μια Ερευνητική Προσέγγιση Συμβατή με την Ποιοτική Προσέγγιση;» στο Τσιώλης Γ. – Σεντερδάκις Ν. – Κάλλας Γ. (Επιμ.), Ερευνητικές Υποδομές και Δεδομένα στην Εμπειρική Έρευνα. Ζητήματα Καταγραφής, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης των Κοινωνικών Δεδομένων, Αθήνα: Νήσος.

• van Berkel R. – de Graaf W. – Sirovatka T. (Eds.) (2011), The Governance of Active Welfare States in Europe (Work and Welfare in Europe), London: Palgrave.

• Veenswijk M. (2005), “Cultural Change in the Public Sector: Innovating the Frontstage and Backstage” in Veenswijk M. (Ed.), Organizing Innovation: New Approaches to Cultural Change and Intervention in Public Sector Organizations (Innovation and the Public Sector), Amsterdam: IOS Press.

• Venieris D. (2013), “Crisis Social Policy and Social Justice: The Case for Greece”, GreeSE Paper No 69, Hellenic Observatory, LSE.

• Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (2012), «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», ΕΣΠΑ - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Θεματικός Άξονας 4, Αθήνα.

• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (2012), «Άρθρο 29 του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41/01.03.2012, Τ. Α’)», Αθήνα.

• Φερώνας Α. (2013), Ο Εξευρωπαϊσμός της Κοινωνικής Πολιτικής. Θεωρητικό Πλαίσιο, Μεθοδολογικά Προβλήματα και η Ελληνική Εμπειρία, Αθήνα: Διόνικος.

• Wilensky H. (1975), The Welfare State and Equality, Berkley: University of California Press.

• Windrum P. (2008), “Innovation and Entrepreneurship in Public Services” in Windrum P. – Koch P. (Eds.), Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2016 Νίκος Κουραχάνης

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.