Το Δικαίωμα στην Πόλη: η Χωρική Προσέγγιση Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από το Παράδειγμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας


Δημοσιευμένα: Jul 10, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
χώρος αστικοί πόροι δικαίωμα ανισότητες διαχωρισμός εδαφικός στιγματισμός
Σταυρούλα Κοφινά
Περίληψη

Ο χώρος είναι μια παραμελημένη διάσταση στην κοινωνική πολιτική, παρόλο που μεγάλο μέρος  της παραγωγής, κατανομής και διαχείρισης αστικών πόρων - υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση, κοινωνική φροντίδα - αποτελούν βασικό πεδίο δράσης της. Ωστόσο οι μεταβολές που συντελούνται στο παραδοσιακό κράτος πρόνοιας, αναδεικνύουν την χωρική διάσταση κυρίως στις πολιτικές για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, συσχετίζεται η κατοίκιση στο χώρο με την πρόσβαση ή τον αποκλεισμό από αστικούς πόρους, ευκαιρίες, προνόμια και δικαιώματα και αναδεικνύονται οι κοινωνικές ανισότητες και διαιρέσεις της αστικής οργάνωσης, στις χωρικές συγκεντρώσεις της φτώχειας και του πλούτου. Στην παρούσα έρευνα, μελετάται η επίδραση του χωρικού παράγοντα στην παραγωγή διαχωρισμών και ανισοτήτων μέσα από το παράδειγμα της πόλης της Αγίας Βαρβάρας. Μελετώνται οι επιπτώσεις που ασκεί η κατοίκιση στην ποιότητα διαβίωσης, στην πρόσβαση σε αστικούς πόρους και στην πολιτική και κοινωνική συμμετοχή σε μία πόλη, θύλακα φτώχειας και ανεργίας, που βιώνει διαχρονικά τον εδαφικό στιγματισμό, λόγω της πολυπολιτισμικής της σύνθεσης, καθώς ενσωματώνει μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ρομά στην Ελλάδα. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Σταυρούλα Κοφινά
ΜΔΕ, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Αναφορές
Amin, A. (2005). Local community on trial. Economy and society,34(4), 612-633
Garcia, S. (1996). Cities and Citizenship*. International journal of urban and regional research,20(1), 7-21.
Gilbert L, Dikeç M, (2008) Right to the City: Politics of citizenship in Goonewardena K, Kipfer St, Milgram R, Schmid Ch (2008) Space, Difference, Everyday life: Reading Henri Lefebvre, Publ:Routledge, UK
Goonewardena K, Kipfer St, Milgram R, Schmid Ch (2008) Space, Difference, Everyday life: Reading Henri Lefebvre, Publ: Routledge, UK
Harvey, D. (1988), Social justice and the city, UK:Blackwell Publishers, Oxford
Harvey, D. (2012), Εξεγερμένες πόλεις: από το δικαιώμα στην πόλη στην επανάσταση της πόλης, Αθήνα:ΚΨΜ
Holston J, Appadurai Ar, (1996), Cities and Citizenship, Public Culture, 8:187 , USA:The University of Chicago
Knox P, Pinch St. (2009), Κοινωνική Γεωγραφία των πόλεων, Αθήνα: Σαββάλας, pg148-149, 321-375
Lefebvre H.(1977), Δικαίωμα στην πόλη: χώρος και πολιτική, Αθήνα:Κουκίδα β'εκδ
Leontidou, L. (1990), The Mediterranean city in transition: social change and urban development. Cambridge University Press.
Marcuse, P. (2009). From critical urban theory to the right to the city. City,13(2-3), 185-197.
Narotzky, S. (1997), New Directions in Economic Anthropology, London:Pluto Press. Sassen, S. (1991). The Global City: London, New York, Tokyo. Princeton: Princeton UP.
Savage M, Warde Al (2005), Αστική κοινωνιολογία, καπιταλισμός και νεωτερικότητα, Αθήνα: Παπαζήσης
Shore, C., & Wright, S. (Eds.). (2003).Anthropology of policy: Perspectives on governance and power. Routledge.
Skamnakis Ch,(2011), Inequality and social protection at the local level: undermining or reinforcing social policy?, The Greek Review of Social Research, special issue 136 C´, 2011, 45-62
Stevenson, D. (2007), Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, pg78-83
Wacquant L, Slater T, Pereira VB, (2014), “Territorial stigmatization in action”, Environment and Planning A, volume 46, pg1270–1280
Wacquant, L, (2004), “What is a ghetto: constucting a sociological concept” στο (www.socialjustice.ccnmtl.columbia.edu/images/5/5d/Ghetto.pdf ) 12/2015
Wacquant, L,(2008), “Ghettos and Anti-Ghettos:an anatomy of the New Urban Poverty”, Thesis 11,No 94, 113-118, SAGE Publications, DOI:10.1177/0725513608093280
Αφουξενίδης Α, (2012), Ανισότητα στην εποχή της κρίσης, Αθήνα: Προπομπός
Βρυχέα Αν.(2003), Κατοίκιση και κατοικία: διερευνόντας τα όρια της αρχιτεκτονικής, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,351-358
Γκιζελή Β., (1984) Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικης κατοικίας στην Ελλάδα 1920-1930 Αθήνα: Επικαιρότητα
Εμμανουήλ, Δ, (2008), Η κατανομή στον αστικό χώρο και ο κοινωνικός διαχωρισμός ως ταξική συμπεριφορά: ο ρόλος της οικονομικής τάξης της κοινωνικής θέσης και της κατοικίας στο Κοινωνικοί και Χωρικοί Μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα, Αθήνα:ΕΚΚΕ, σελ11
Ιωάννου Β, Σερράος Κ, (2007), Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αστικού τοπίου, Αειχώρος:κείμενα πολεοδομίας χωροταξίας και ανάπτυξης, τόμος 6, τεύχος 1, Μάιος 2007 , σελ.89
Ιωσηφίδης Θ, Σπυριδάκης Μ (επιμ.),(2006), Ποιοτική Κοινωνική Ερευνα: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και αναλύσεις δεδομένων. Αθήνα:Κριτική, σελ.187
Καβουλάκος, Ι,(2008), “Προστασία και και διεκδίκηση δημοσίων χώρων: ένα κινημα της πόλης της Αθήνας του 21ου αιώνα” στο Κοινωνικοί και Χωρικοί Μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα, Αθήνα:ΕΚΚΕ, σελ.46-48.
Κοντιάδης Ξ (επιστ.υπευθ), Καλατζής Ν, Μίχος Λ, Μπιτσάνη Ε, Τσέκος Θ (2006), “Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση: τελική έκθεση”, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα διαθέσιμη στο http://www.ita.org.gr
Κοντιάδης Ξ, (2006) Η δικτύωση των κοινωνικών υπηρεσιών και ο ρόλος της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη τευχ. 1 (1), 49-66
Κοντιάδης Ξ, Απίστουλας Δ, (2006) Μεταρρύθμιση του κοινωνικού Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αθήνα: Παπαζήση
Κουρλιούρος, Ηλ.(2011), Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου: Οικονομική Γεωγραφία της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και της άνισης αναπτυξης, Αθήνα:Προπομπός
Νικολαϊδου Σ, (1993), Η κοινωνική οργάνωση του αστικού χώρου, Αθήνα:Παπαζήσης, σελ.106-109
Οικονόμου, Χ. (2009), Ανισότητες στην Υγεία και τις υπηρεσίες υγείας: η χωρική διάσταση στο Σπυριδάκης, Μ.(επιμ.), Μετασχηματισμοί του Χώρου. Κοινωνικές και Πολιτισμικές Διαστάσεις, Αθήνα:Νήσος. 166,170
Σπυριδάκης Μ.(επιμ.), Μετασχηματισμοί του Χώρου. Κοινωνικές και Πολιτισμικές Διαστάσεις, Αθήνα: Νήσος
Σταυρίδης Σ(2006), Μνήμη και εμπειρία του χώρου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
Φερώνας Α., (2005), «Οι τοπικοί φορείς στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού: Προβλήματα και προοπτικές», στο: Τσομπάνογλου Γ.Ο., Κορρέ Γ. και Γιαννοπούλου Ι. (επιμ.), Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης, σ.σ. 291-314, Αθήνα: Παπαζήσης.
Άλλες Πηγές
Απογραφική Έρευνα του πληθυσμού ΡΟΜΑ Δήμου Αγίας Βαρβάρας 2002, Πανελλήνιος Μορφωτικός Σύλλογος Αθιγγάνων Αγίας Βαρβάρας με χρηματοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής για τα θέματα Τσιγγάνων, στο αρχείο Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Αγίας Βαρβάρας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2012-2014 στο www.asda.gr
www.statistics.gr
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)