| More

Εξευρωπαϊσμός ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής: Κάθετη ανάλυση της διαμόρφωσης πέντε Οδηγιών της Ε.Ε. και η προώθηση των ελληνικών θέσεων

Views: 148 Downloads: 1073
Νάσος Βιτσεντζάτος
Νάσος Βιτσεντζάτος

Περίληψη


Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εισήγησης αποτελεί ο βαθμός και τρόπος επιρροής του ελληνικού πολιτικό-διοικητικού συστήματος στη διαδικασία διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση. Αποτελεί επομένως, μία περίπτωση “bottom up” προσέγγισης της διαμόρφωσης πολιτικής σ’ ένα πλαίσιο («κάθετου») εξευρωπαϊσμού της λειτουργίας του ελληνικού πολιτικό-διοικητικού συστήματος.

Ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για την εμπειρική έρευνα, η έρευνα χρησιμοποίησε τη μελέτη περιπτώσεων πέντε Οδηγιών της Ε.Ε. για τη νόμιμη μετανάστευση, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, στην Ομάδα Εργασίας «Μετανάστευση – Εισδοχή» του Συμβουλίου της Ε.Ε..

Η βασική υπόθεση εργασίας, συνοψίζεται ως εξής: η Ελλάδα (την περίοδο 2001-2005) πέτυχε την προώθηση των θέσεων της, αξιοποιώντας τη φάση της διαμόρφωσης των πέντε υπό μελέτη Οδηγιών κατά τη διαπραγμάτευσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην “κάθετη” ανάλυση των υπό μελέτη 5 περιπτώσεων Οδηγιών. 


Λέξεις κλειδιά


“bottom up” εξευρωπαϊσμός; διαμόρφωση ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής; δημόσια πολιτική μετανάστευσης; δημόσια διοίκηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Amstrup N, (1976), “The perennial problem of small states: a survey of research efforts - Cooperation and Conflict”- Institute of Political Science, University of Aarhus, pp. 163-182

Apap Joanna and Carrera Sergio (2003):“Towards a proactive immigration policy for the EU?” Center for European Policy Studies. Working Document no. 198, December 2003 pages 1-58

Beichelt Timm, Dimensions of Europeanisation. Text for: François Bafoil / Timm Beichelt (ed.): Européanisation. D’Ouest en Est L’Harmattan. Coll. Logiques Politiques (dir. Yves Surel), 2008

Börzel T. A. and Risse, T. 2003 'Conceptualizing the Domestic Impact of Europe', in K. Featherstone and C. M. Radaelli (eds) The Politics of Europeanization, Oxford: Oxford University Press

Buller J. and Gamble, A. (2002) ‘Conceptualising Europeanization’, Public Policy and Administration, 17 (2): 4-24

Bulmer S.J. (1983) “Domestic politics and European Community policy-making”. Journal of Common Market Studies 21: 349–63

Caviedes Alexander, (2004), “The open method of co-ordination in immigration policy: a tool for prying open Fortress Europe?”, Journal of European Public Policy 11:2, pp.289–310.

Chelloti Nicola: “Uploading and Downloading in the Europeanisation of National Foreign Policies: in search of a research framework”. 1st ECPR Graduate Conference on “Contentious Politics” Essex 2006, 7-9 September

Couloumbis A. Theodore, Wolfe H. James (1990), Introduction to International Relations, 4th Edition 1990, Publisher: Pearson. Η β’ έκδοση στα ελληνικά, 1981: Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις. Εξουσία και δικαιοσύνη, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση pp. 1-648.

Dimitrova Antoaneta and Rhinard Mark “The power of norms in the transposition of EU directives”. European Integration online Papers (EIoP) Vol. 9 (2005) N° 16. Date of publication in the EIoP: 24.11.2005 pages 1-22

Dougherty E. James, Pfaltzgraff Jr (1992), Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων. Μια συνολική Αποτίμηση, Τόμοι Α & Β, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Faist Thomas and Ette Andreas “The Europeanization of National Immigration Policies. Between Autonomy and the European Union” Print Pub Date: February 2007. Online date: December 2008 DOI: 10.1057/9780230800717 e-book ISBN: 9780230800717 Print ISBNs: 9781403987136 HB 296 pp

Geddes Andrew & Lazarou Elena: “Europeanization of Migration Policy and Narratives of Migration Management: The case of Greece”. This paper is based on the ESRC project “Multi-Level Governance in South-East Europe (SEE) – Institutional Innovation and Adaptation in Croatia, Greece, FYROM and Slovenia. ESRC Seminar Series was held at the University of Sussex on 18-19 September 2008

Hammar, T. (ed.) (1985), European Immigration Policy, Cambridge University Press, pp. 1-319.

Handel I. Michael, (1990), Weak States in the International System, Psychology Press, pp. 1-318

Hanf Kenneth & Soetendorp Ben, “Adapting to European Integration - Small States and the EU” Longman – London and N.Y. (1988)

Hanf Kenneth, “The Implementation of Regulatory Policy: Enforcement as Bargaining.” European Journal of Political Research 10 (June) (1982): 159–172

Hassenteufel, P. and Y. Surel (2000) “Des politiques publiques comme les autres? Construction de l’objet et outils d’analyse des politiques européennes”, Politique Européenne, 1(1), April: 8-24

Hix S. and K. Goetz (2000) 'Introduction: European Integration and National Political Systems.' West European Politics, Vol. 23, No. 4, pp. 1-27

Kassim H. (2000) ‘Conclusion’. In Kassim, H., Peters, B.G and Wright, V. (eds) The National Co-operation of EU Policy: The Domestic Level Oxford: Oxford University Press.

Knill C, Lenschow A., (1998), “Coping with Europe: the impact of British and German administrations on the implementation of EU environmental policy”, Journal of European Public Policy, London: Taylor & Francis

Knill C., & Lehmkuhl D. (2002), “The national impact of European Union regulatory policy: Three Europeanization mechanisms”, European Journal of Political Research, 41: 255–280.

Ladrech R. (1994), ‘Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France’, Journal of Common Market Studies, 32:1, 69-88

Muller P., Surel Y., Ανάλυση των Πολιτικών του Κράτους, Ανάλυση των Δημόσιων Πολιτικών, εκδ. Δάρδανος-Τυπωθήτω 2002

Olsen J. P. 2001 'The Many Faces of Europeanization', ARENA Working Papers WP 02/2: 24 and Olsen J.P. 2003 'Europeanization', in M. Cini (ed) European Union Politics, Oxford: Oxford University Press.

Olsen J.P. 2003 'Europeanization', in M. Cini (ed) European Union Politics, Oxford: Oxford University Press

Papagianni Georgia: “Institutional and Policy Dynamics of EU Migration Law”. Publication Year: 2006, Immigration & Asylum Law & Policy in Europe, Martinus Nijhoff Publishers

Radaelli C., (2000), ‘Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change’, European Integration online Papers, vol. 4, No 8

Raunio Tapio and Wiberg Matti “How to Measure the Europeanisation of a National Legislature?”. Journal compilation 2009. Nordic Political Science Association. Scandinavian Political Studies, vol. 33 – No. 1, 2010 pages 74-92

Spanou C. (1998), “European integration in administrative terms: a framework for analysis and the Greek case” Journal of European Public Policy, 5:3, σ. 467-484.

Telo Mario, (2009), “The EU and Global Governance” - Routledge, pp. 1-384

Tholen B. “The Europeanisation of migration policy – the normative issues”. ECPR Uppsala 2004 joint sessions workshop 16 pages 1-20

Vink P. Maarten: “Negative and Positive Integration in European Immigration Policies” European Integration online Papers (EIoP) Vol. 6 (2002) N° 13.

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Βιτσεντζάτος Φ. Α. (2015), «Εξευρωπαϊσμός του ελληνικού πολιτικό – διοικητικού συστήματος: Η προώθηση των ελληνικών θέσεων κατά τη φάση διαμόρφωσης πέντε Οδηγιών της Ε.Ε. για τη μεταναστευτική πολιτική». Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ, Ιούνιος 2015. http://hdl.handle.net/10442/hedi/35877

Ιωακειμίδης Π. Κ., (1998), Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικό κράτος. Επιπτώσεις από τη συμμετοχή στην ενοποιητική διαδικασία, Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο, 1-254 σελ.

Λαδή Σ., Παρουσίαση: Εξευρωπαϊσμός και Αλλαγές ∆ηµοσίων Πολιτικών: Η Περίπτωση της Ελληνικής Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής 24.11.2006

Μακρυδημήτρης Α., Πασσάς Α. (1994), Η ελληνική διοίκηση και ο συντονισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής, Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλα.

Πασσάς Α. – Τσέκος Θ. (2009), Εθνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η Ελληνική Εμπειρία, Αθήνα: Παπαζήση.

Σπανού Κ. (2000), Διοίκηση, Πολίτες και Δημοκρατία, Αθήνα: Παπαζήση.

Σπανού Κ. (2001), Ελληνική διοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Αθήνα: Παπαζήση.

Φερώνας Α. (2007), «Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης στην ελληνική πολιτική απασχόλησης: Μια περίπτωση «γνωσιακού» Εξευρωπαϊσμού;», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2(2): 109-127.

Φερώνας Α. (2013), «Ο Εξευρωπαϊσμός της Κοινωνικής Πολιτικής. Θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογικά προβλήματα και η ελληνική εμπειρία», Αθήνα: Διόνικος.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Νάσος Βιτσεντζάτος

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.