| More

Γεωγραφικές προκλήσεις και προσβασιμότητα των κοινωνικών υπηρεσιών στην ελληνική επαρχία

Views: 474 Downloads: 501
Αικατερίνη Ντάφλου
Αικατερίνη Ντάφλου

Περίληψη


Tο παρόν άρθρο βασίζεται σε μια επιτόπια έρευνα σε δύο δήμους της ελληνικής υπαίθρου που διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της γεωγραφικής απόστασης και της χρήσης των υπηρεσιών υγείας σε μια ομάδα ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο προβληματισμός του άρθρου αποτελεί συνέχεια της αναγνώρισης του «πολυκλαδικού χαρακτήρα των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας» (Townsend (1962), και των πολλών διαφορετικών παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη «διαφορική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε διάφορες ομάδες» (Oliver & Mossialos (2004). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι μετακινήσεις των ηλικιωμένων και Α.με.Α σχετίζονται με την τοποθεσία της κατοικίας και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι η αυξημένη απόσταση από τον πάροχο μειώνει τη χρήση των υπηρεσιών υγείας επειδή οι επιλογές των χρηστών περιορίζονται από χωρικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.


Λέξεις κλειδιά


Κοινωνική Πολιτική; Τοπική Αυτοδιοίκηση;Πρόσβαση;Ηλικιωμένοι;Α.με.Α.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αναφορές

Sites

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ [access 05.10.2013]

http://deinstitutionalisationguide.eu/ [access 02.10.2013]

http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/ [access 06.10.2013]

http://www.esponusespon.eu/dane/web_articles_files/847/greek_support_materials_gr.pdf. 11/12/2013

http://www.cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Future_of_Cohesion_Policy_report_II.pdf.

Ελληνόγλωσση

Delmas, C. (1963). L’ Amenagement du Territorie PUF, Paris. Εδώ από το Βασενχόβεν Λ. (1997). Χωροταξία: Θεωρία και Πράξη. Βιώσιμη Ανάπτυξη με την Περιβαλλοντική Αγωγή. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι. Σελ.180-200.

ΕΣΥΕ. (2011). Απογραφή. http://www.statistics.gr.

Ευρωπαϊκό δίκτυο για την ανεξάρτητη διαβίωση (2009). ENIL’s Key definitions in the Independent Living area (Βασικοί ορισμοί στον τομέα της ανεξάρτητης διαβίωσης). http://www.enil.eu/policy/

ΙΣΤΑΜΕ, (2006). Νοέμβριος. Η Στρατηγική της Λισαβόνας και οι προκλήσεις των μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα: Προς μία νέα κοινωνική συμφωνία για ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή.

Κιτρίνου, Ε. (2010). «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές: αναγκαίες υποδομές και υπηρεσίες». Σημειώσεις Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μυτιλήνη Οκτώβριος.

Μωυσίδης, Α. Ανθοπούλου, Θ. Ντυκέν, Μ. (2002). Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο. Συνθήκες διαβίωσης και όψεις κοινωνικού αποκλεισμού: Μελέτη περίπτωσης σε δύο κοινότητες. Εκδόσεις Gutenberg.

Ντάφλου, Α. (2016). Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στις εφαρμογές της Κοινωνικής Πολιτικής. Το παράδειγμα εφαρμογής σε δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου. Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Παπαθεοδώρου, Χ. Μωυσίδου, Α. (2011). Υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα. Η διανεμητική επίδραση του συστήματος υγείας. Μελέτες (Studies)16. ΙΝΕ Αθήνα. Δεκέμβριος.

Τσαγκάρης, Μ., Χατζηπανταζή, Π., Τσαρούχη, Α. και Τσαντούλας, Δ. (2000). “Τηλεϊατρική: η εμπειρία του Σισμανόγλειου νοσοκομείου”, Επίκαιρα Θέματα, Επιστημονικά Χρονικά Σισμανογλείου, 1(1), σελ. 41-45. http://panacea.med.uoa.gr.

Τσουκαλάς, Κ. (2010). Η επινόηση της ετερότητας. «Ταυτότητες» και «διαφορές» στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Ξενόγλωσση

Allison L. Diamant, MD, MSHS; Cheryl Wold, MPH; Karen Spritzer, BA; Lillian Gelberg, MD, MSPH. (2000). Health Behaviors, Health Status, and Access to and Use of Health Care. A Population-Based Study of Lesbian, Bisexual, and Heterosexual Women. Arch Fam Med.;9: 1043-1051.

Altpeter, M., Schneider, E., Bryant, L. Beattie, B., & Whitelaw, N. (2004). Using the evidence base to promote healthy aging. National Council on the Aging Evidence-based Health Promotion Series, Vol. 1. Washington, DC: National Council on the Aging.

Audretsch, D.B. and Feldman, M. (2004). ‘Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation’. In Henderson, J.V. and Thisse, J.F. (eds) Handbook of Urban and Regional Economics, Vol. 4 (Amsterdam: Elsevier).

Barney, J. (1991). “Firm Resources and Competitive Advantage,” Journal of Management, Vol. 17, No. 1, pp. 99-120.

Bulpitt, J. (1989). Walking Back to Happiness: Conservative Central Governments and Elected Local Authorities in the 1980s. In Crouch and Monkland (Eds). The New Centralism (London: Basil Blackwell) p.p. 56 - 74.

Carstairs, V. & Morris. R. (1991). Deprivation and health in Scotland. Aberdeen: Aberdeen University Press.

Cope, M. (2001). Between welfare and work: the roles of social service organizations in the social regulation of labour markets and regulation of the poor. Urban Geography 22, p.p.391-406.

Diez R. A. (2003). The examination of neighborhood effects on health: Conceptual and methodological issues related to the presences of multiple levels of organization. In: Kawachi I, Berkman LF, eds. Neighborhoods and Health. New York: Oxford University Press: 20-44.

European Commission, Directorate General for Regional Policy: Report: ex-post evaluation of Objective 1 programmes, (2003). Brussels, June.

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/obj1/synthesis_fi nal.pdf.

Faria, R. Weatherly H. Van Den Berg B. (2012). A review of approaches to measure and monetarily value informal care, w: L. Curtis, Unit Costs of Health & Social Care 2012, PSSRU.

Game, C. Wilson, D. (2011). Local Government in the United Kingdom, April, Publisher Palgrave

Glesson, B. (1999). Geographies of Disability. London: Routledge.

Helfat, C. E. Finkelstein, S. Mitchell, W. Peteraf, M. Singh, H. Teece, D. Winter, S. G. (2009). Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations. John Wiley & Sons. ISBN 9781405182065.

Macintyre, S. & Ellaway, A. (1998). Social and local variations in the use of urban neighborhoods: a case study in Glasgow. Health and Place, 4 (1), 91–94.

Macintyre, S. & Ellaway, A. (1999). Local opportunity structures, social capital and social inequalities in health: what can central and local government do? Health Promotion Journal of Australia, 9 (3), 165–170.

Mell, H., Mumma, S., Hiestand, B., Carr, B., Holland, T., Stopyra, J. (2017). July 19). Emergency medical response times in rural, suburban and urban areas [Editorial]. JAMA Surgery DOI: 10.1001/jamasurg. 2017. 2230

Migue, J.-L. Belanger, G. (1974). Towards a General Theory of Managerial Discretion. Public Choice, 17, 24-43.

Moss, P. (1997). Inquiry into environment and body: women, work and chronic illness. Social Science and Medicine, 45, pp.23-33

Mossialos, E. Oliver, A. (2004). Equity of access to health care: outlining the foundations for action. J. Epidemiol Community Health, 58:655–658. doi: 10.1136/jech.2003.017731

Niskanen, W. A. (1975). Bureaucrats and politicians. Journal of Law and Economics, 18, (December):617-44.

Nitzkin, J. Smith S. (2013). Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)Center for Mental Health Services (CMHS), U.S. Department of Health and Human Services(DHHS).Nancy McKenzie of Z-Tech Corporation.

Nutley, S. (2003). Indicators of transport and accessibility in Australia. Journal of Transport Geography, Volume 11, Issue 1, March.

Oates, W. E. Schwab, R. M. (1991). 'The Allocative and Distributive Implications of Local Fiscal Competition', in Kanyon, D. A. and Kincaid, J. (eds) Competition Among States and Local Governments, pp. 127-145. Washington, DC: The Urban Institute.

Penchansky, R, Thomas, J. (1981). The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. Med Care; 19:127-40.

Phillips, D. (1995). “Islands, health and development”, Health & Place, 1(4), pp.195-197

Power, M. (2001). Geographies of Disability and Development in Southern Africa. Disability Studies Quarterly Fall, Volume 21, N.4. pp. 84-97.

Rinortner, K. (2015). Telemedizin. Wearable EKG-Gerat übertragt. Daten an den Arzt.

www.eGovernmentcomputing.du.

Rodrigues, M. J. (2002). (ed.): The New Knowledge Economy in Europe: A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion, Cheltenham, Edward Elgar

Roulstone, A. Prideaux, S. (2012). Understanding disability Policy, The Policy Press, Bristol.

Salet, W. Thornley, A. and Kreukels, A. (2003). Metropolitan Governance and Spatial Planning Comparative Case Studies of European City-Regions. Spon Press London Taylor & Francis Group

Saunders, P. (1984). Rethinking Local Politics. Local Socialism? P.p. 22-48

Shah, S. Priestley, M. (2010). Disability and social change - private lives and public Policies, The Policy Press, Bristol.

Sooman, A. Macintyre, S. & Anderson, A. (1993). Scotland’s health; a more difficult challenge for some? The price and availability of healthy foods in socially contrasting localities in the West of Scotland. Health Bulletin, 51, 276–284.

Sorenson, O. & Waguespack, D. M. (2006). Social structure and exchange: Self-confirming dynamics in Hollywood. Administrative Science Quarterly, 51, 560-589.

Spilanis, I. Kizos, T. Vaitis, M. Koukourouvli. N. (2013). Measuring the economic, social and environmental performance of European island regions: emerging issues for European and regional policy, European Planning Studies. European Planning Studies, 21 (12), p.p. 1998-2019.

Stoker, G. (1995). Intergovernmental relations, Volume 73, Issue 1, March, Pages 101–122

Townsend, P. (1962). The Last Refuge, Routledge & Kegan Paul, London, pp. 257-61 and 464-76; Shanas, E., et al., (1968). Old People in Three Industrial Societies, Routledge & Kegan Paul, London, Full Text of the Black Report, supplied by the Socialist Health Association website. http://www.sochealth.co.uk/public-health-and-wellbeing/poverty-and inequality/the-black-report-1980/

Townsend, P. (1987). Deprivation. Journal of Social Policy. Volume 16, Issue 2 April, pp. 125-146. https://doi.org/10.1017/S0047279400020341

The economic value of informal care in 2010. Report by Access Economics Pty Limited for Careers Australia [online], http://carersaustralia.com.au/storage/ Economic-Value-Informal-Care-Oct-2010.pdf

The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases (2011). World Economic Forum and the Harvard School of Public Health [online].

Wilson, D. Game, C. (2011). Local Government in the United Kingdom, April, Publisher Palgrave

World Bank. (2004). The millennium development goals for health: rising to the challenges. Washington DC: World Bank;

Young, C. and Kaczmarek, S. (2000). Local government, local economic development and quality of life in Poland, Geo Journal, Vol. 50, No. 2/3, Human Resources of Eastern Europe.

Zahorsky, I. (2015). CCS Tele-health, Ostsachsen. Pilotbetrieb telemedizinische. Betreuung gestartet. www.eGovernmentcomputing.du.

Zhang, P. Tao G. Anderson L.A. (2003). Aust. J. Rural Health. 2003 Apr; 11(2):64-72. Differences in access to health care services among adults in rural America by rural classification categories and age.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Αικατερίνη Ντάφλου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.