| More

Εκκοσμίκευση και φύλο στην Ελλάδα: οι «αντιστάσεις» της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Views: 636 Downloads: 640
Niki Papageorgiou

Περίληψη


Η διεύρυνση της εκκοσμικευτικής διαδικασίας κατά τη διάρ­κεια της μεταπολιτευτικής περιόδου ο­δηγεί στην καθιέρωση μιας σειράς νομοθετικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούν γενικότερα το οικογενειακό δίκαιο και κα­τοχυρώνουν την ισό­τη­τα των φύλων. Η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζει τις ενστά­σεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία παρεμβαίνει με ποικίλους τρό­πους με στόχο τη διατήρηση της παραδοσιακής κοινωνικής τάξης. Στο άρθρο αυτό διερευνάται η στά­ση της θε­σμικής Εκκλησίας απέναντι στην ισότητα των φύ­λων και την αναγνώ­ρι­ση των δι­και­ω­μά­των των γυναικών, κατά τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου στην Ελλάδα, με βάση τον επίσημο εκκλη­σι­α­στι­κό λόγο, ο οποίος εκ­φέρεται διά των εγκυκλίων της Ιεράς Συ­νό­δου.


Λέξεις κλειδιά


εκκοσμίκευση; μεταπολίτευση; Εκκλησία; ισότητα φύλων; γυναικεία δικαιώματα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Απόφασις της Ιεράς Συνόδου επί του «πολιτικού γάμου» (1982). Εκκλησία, 3, σελ. 38-39.

Αρέντ, Χ. (1986). Η ανθρώπινη κατάσταση (μτφρ.: Στ. Ροζάνης και Γ. Λυκιαρδόπουλος). Αθήνα: Γνώση.

Βούλγαρης, Γ. (2013). Η μεταπολιτευτική Ελλάδα 1974-2009. Πόλις: Αθήνα.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) (2015). Συμβίωση ομόφυλων ζευγαριών: Η κατοχύρωση μιας νέας μορφής οικογένειας. http://www.hlhr.gr/?MDL=pages&SiteID=1005 [Τελευταία πρόσβαση 15 Νοεμβρίου 2015].

Davie, Gr. (2010). Κοινωνιολογία της Θρησκείας (μτφρ.: Ε. Λίλιου και Ν. Παπαγεωργίου). Αθήνα: Κριτική.

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου (1986). Περί εκτρώσεων. Εκκλησία, 8, σελ. 276-278.

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου (1989). Περί δημογραφικού προβλήματος. Εκκλησία, 4, σελ. 149-151.

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου (2013). Οικογένεια και κοινωνία σε κρίση σήμερα.

www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi.asp?id=1734&what_sub=egyklioi [Τελευταία πρόσβαση 5 Νοεμβρίου 2015]

Κραβαρίτου, Γ. (1996). Φύλο και δίκαιο. Αθήνα: Παπαζήση.

Μαντζαρίδης, Γ. (2004). Χριστιανική Ηθική ΙΙ. 4η εκδ. Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς.

Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου επί του λεγομένου «Αυτομάτου Διαζυγίου» (1976). Εκκλησία, 25, σελ. 441-445.

Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ (1980). Πρ¬ος τους πολυτέκνους. Εκκλησία, 17-18, σελ. 329-330.

Nussbaum, M. (2005). Φύλο και κοινωνική δικαιοσύνη (μτφρ.: Ν. Καλαϊτζής). Αθήνα: Scripta.

Παπαγεωργίου, Ν. (2000). Η θέση της Εκκλησίας στη νεοελληνική κοινωνία. Γλωσσοκοινωνιολογική ανάλυση των Εγκυκλίων της Εκκλησίας της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς.

Πέτρου, Ι. (1992). Εκκλησία και πολιτική. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.

Πέτρου, Ι. (2004). Χριστιανισμός και κοινωνία. Κοινωνιολογική ανάλυση των σχέσεων του Χριστιανισμού με την κοινωνία και τον πολιτισμό. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Πέτρου, Ι. (2005). Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία, 2η εκδ. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Πέτρου, Ι. (2012). Θρησκεία και κοινωνία. Κοινωνιολογική ανάλυση των σχέσεων θρησκείας και κοινωνίας στη σύγχρονη πραγματικότητα. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκη.

Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων (1983). Οικογενειακό Δίκαιο. Repository.eduIII.gr/eduIII/retrieve/5448/1479.pdf [Τελευταία πρόσβαση 5 Νοεμβρίου 2015].

Συνοδική Εγκύκλιος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (1978). Περί ηλαττωμένης τεκνογονίας και τεκνοτροφίας. Εκκλησία, 22-23, σελ. 563-564.

Banchoff, Th. (ed.) (2007). Democracy and the new religious pluralism. Oxford: Oxford University Press.

Berger, P. (1980). The heretical imperative: Contemporary possibilities of religious affirmation. London: Collins.

Berger, P. (1997). The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion. New York: Doubleday.

Bruce, St. (2002). God is dead: Secularization in the West. Oxford: Blackwell.

Bryan, T. (ed.) (1990). Theories of modernity and postmodernity. London: Sage.

Byrnes, T. and Katzenstein, P. (eds) (2006). Religion in an expanding Europe. New York: Cambridge University Press.

Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. Chicago: University of Chicago Press.

Casanova, J. (2001). Religion, the New Millennium, and globalization. Sociology of Religion, 62 (4), pp. 415-441.

Casanova, J. (2006). Religion, European secular identities and European integration. In T. Byrnes and P. Katzenstein (eds), Religion in an expanding Europe (pp. 65-92). New York: Cambridge University Press.

Casanova, J. (2008). Public religions revisited. In H. de Vries (ed.), Religion: Beyond a concept (pp. 101-119). New York: Fordham University Press.

Casanova, J. and Phillips, A. (2009). A debate on the public role of religion, and its social and gender im¬pli¬cations. New York: United Nations Research Institute for Social Development.

Dassetto, F. (1973). Analyse du discours religieux et sociologie. Louvain: Feres.

Davie, Gr. (2000). Religion in modern Europe: A memory mutates. Oxford: Oxford University Press.

Do¬bbe¬laere, K. (1981). Secularization: A multi-dimensional concept. Current Sociology, 29 (2), pp. 1-216.

Dobbelaere, K. (2002). Secularization: An analysis at three levels. Bruxelles: Peter Lang.

Elshtain, J. (1981). Public man, private woman: Women in social and po¬li¬tical though. Princeton: Princeton University Press.

Gorski Ph. et al. (2012). The post-secular in question: Religion in contemporary society. New York: NYU Press.

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere. Cambridge, MA: The MIT Press.

Habermas, J. (2008). Notes on post-secular society. New Perspectives Quarterly, 25 (4), pp. 17-29. doi: 10.1111/j.1540-5842.2008.01017.

Hervieu-Léger, D. (1986). Vers un nouveau christianisme: Introduction à la sociologie du christianisme occidental. Paris: Cerf.

Luckmann, Th. (1967). The invisible religion: The problem of religion in modern society. New York: Macmillan.

Martin, D. (1978). A general theory of secularization. Oxford: Blackwell.

Nynas, P. et al. (2014). Post-secular society. New Jersey: Transaction Publishers.

Seguy, J. (1986). Religion, modernité, secularisation. Archives Des Sciences Sociales Des Religions, 61 (2), pp. 175-185.

Shiner, L. (1966). The concept of secularization in em¬pi¬¬rical research. Journal for the Scientific Study of Religion, 6 (2), pp. 207-220.

Swatos, W. H. and Kevin, Ch. (1999). Secularization theory: The course of a concept. Sociology of Religion, 60 (3), pp. 209-228.

Tschannen, O. (1992). Les théories de la sécularisation. Geneva: Librairie Droz.

Wilson, B. (1989). The secularization thesis: criticisms and rebuttals. In R. Laermans, B. Wilson and J. Billiet (eds), Secularisation and social integration: papers in honour of Karel Dobbelaere (pp. 45-66). Leuven: Leuven University Press.

Woodhead, L. (2004). Introduction to Chr¬istianity. Ca¬m¬bridge, UK: Cambridge University Press.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.