Αγροτικές έρευνες στην Ελλάδα


Guy Burgel
Μελέτιος Δ. Θεοφίλου
Abstract
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Guy Burgel, Universite de Paris X-Nanterre

Ό Guy Burgel γεννήθηκε στό Παρίσι τό 1939. ’Απόφοιτος τής
Ecole Normale Supérieure, διπλωματούχος τής Σορβόννης καί 

κάτοχος τού τίτλου τού υφηγητή τής Γεωγραφίας. Έμεινε
στήν Ελλάδα άπό τό 1963 έως τό 1966, καί γιά δυό χρόνια
ήταν είδικός συνεργάτης τού Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών
’Αθηνών. Στόν έλληνικό χώρο πραγματοποίησε πολλές άπο-
στολές γιά λογαριασμό τού Centre National de la Recherche
Scientifique. Στή διδακτορική του διατριβή φαίνεται καθαρά
τό συνεχές ένδιαφέρον του γιά τήν Ελλάδα. ’Έχει δημοσιεύσει
πολλά έργα πού άναφέρονται στό χώρο καί τήν κοινωνία τής
σύγχρονης Ελλάδας. Τά κυριότερα άπ’ αυτά είναι τά έξής:
Pobia, étude géographique d’ un village Cretois (1965), La
condition industrielle à Athènes (1970 et 1972), Recherches
Agraires en Grèce (1972), Athènes, étude de la croissance d’
une capitale méditerranéenne (1974). Τό τελευταίο έκδόθηκε
πρόσφατα στά έλληνικά άπό τόν έκδοτικό οίκο Εξάντας. Ό
Guy Burgel έπί δύο χρόνια διετέλεσε καθηγητής στό Πανεπιστήμιο
τοϋ Στρασβούργου, καί άπό τό 1976 είναι καθηγητής
στό Πανεπιστήμιο τού Παρισιού X, όπου διευθύνει τό έργα-
στήριο τής ’Αστικής Γεωγραφίας καί όπου, τόν τελευταίο καιρό,
άσχολεΐται μέ ένα πρόγραμμα συγκριτικών ερευνών σχετικά
μέ τούς μηχανισμούς τής άστικοποιήσεως στή Δυτική καί
’Ανατολική Εύρώπη, καθώς καί στις μεσογειακές χώρες.

Most read articles by the same author(s)