Αγροτικές έρευνες στην Ελλάδα


Guy Burgel
Μελέτιος Δ. Θεοφίλου
Abstract
[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Guy Burgel, Université de Paris X — Nanterre

Ό Guy Burgel γεννήθηκε στό Παρίσι τό 1939. ’Απόφοιτος τής
Ecole Normale Supérieure, διπλωματούχος τής Σορβόννης καί
κάτοχος τού τίτλου τού ύφηγητή τής Γεωγραφίας. ’Έμεινε στήν
Ελλάδα άπό τό 1963 έως τό 1966, καί γιά δυό χρόνια ήταν είδικός
συνεργάτης τού Κέντρου Κοινωνικών ’Επιστημών ’Αθηνών. Στόν
έλληνικό χώρο πραγματοποίησε πολλές άποστολές γιά λογαριασμό
τού Centre National de la Recherche Scientifique. Στή διδακτορική
του διατριβή φαίνεται καθαρά τό συνεχές ένδιαφέρον του
γιά τήν 'Ελλάδα. "Εχει δημοσιεύσει πολλά έργα πού άναφέρονται
στό χώρο καί τήν κοινωνία τής σύγχρονης 'Ελλάδας. Τά κυρι-
ότερα άπ’ αυτά είναι τά έξής: Pobia, étude géographique d'un
village crétois (1965), La condition industrielle à Athènes (1970 et
1972), Recherches Agraires en Grèce (1972), Athènes, étude de la 

croissance d’ une capitale méditerranéenne (1974). Τό τελευταίο
έκδόθηκε πρόσφατα στά έλληνικά άπό τόν έκδοτικό οίκο 'Εξάντας.
Ό Guy Burgel έπί δύο χρόνια διετέλεσε καθηγητής στό Πανεπιστήμιο
τού Στρασβούργου, καί άπό τό 1976 είναι καθηγητής
στό Πανεπιστήμιο τού Παρισιού X, όπου διευθύνει τό έργαστή-
ριο τής ’Αστικής Γεωγραφίας καί όπου, τόν τελευταίο καιρό,
άσχολεϊται μέ ένα πρόγραμμα συγκριτικών έρευνών σχετικά μέ
τούς μηχανισμούς τής άστικοποιήσεως στή Δυτική καί ’Ανατολική
Ευρώπη, καθώς καί στίς μεσογειακές χώρες.

Μελέτιος Δ. Θεοφίλου
Ο Μ.Θεοφίλου έκανε την μετάφραση του άρθρου.
Most read articles by the same author(s)