Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το περιοδικό Ηθική απευθύνεται σε συγγραφείς και αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τον φιλοσοφικό στοχασμό. Στόχος του είναι να διευρύνει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων στη δημόσια σφαίρα, ώστε να συμβάλει στην έρευνα και τη φιλοσοφική αναζήτηση. Αν και ως περιοδικό αφορά, πρωτίστως, στην ηθική φιλοσοφία, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Πολύ περισσότερο φιλοδοξεί να ενισχύσει την αλληλεπίδραση της φιλοσοφίας με το ευρύτερο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Υπηρετεί την αρχή, κατά την οποία η ανατροφοδότηση μεταξύ διαφορετικών γνωστικών πεδίων συντελεί στην εμβάθυνση της γνώσης.

Mε σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης, τα κείμενα προς δημοσίευση δεν αξιολογούνται βάσει των γνωμών που εκφράζουν, αλλά βάσει της συντακτικής, νοηματικής και ερευνητικής τους αρτιότητας. Οι απόψεις των συγγραφέων των άρθρων δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τους συντάκτες του περιοδικού. Ξενόγλωσσα κείμενα είναι ευπρόσδεκτα, όπως και κριτικές βιβλίων ή σχετικών άρθρων.

Συχνότητα δημοσίευσης

Ετήσια έκδοση

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Συντελεστής

Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών