Η έννοια της ευθανασίας στον Ευγένιο Βούλγαρη


Δημοσιευμένα: Mar 25, 2020
Γεώργιος Παντελεήμων Κρανιδιώτης
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεώργιος Παντελεήμων Κρανιδιώτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
Αθανασία Γλυκοφρύδη – Λεοντσίνη, Νεοελληνική Φιλοσοφία – Θέματα Πολιτικής και Ηθικής, Αθήνα, 2001, σσ. 19, 23.
Γιάννης Δημολιάτης, «Ο Ευγένιος Βούλγαρις, η Διατριβή περί ευθανασίας, κι εμείς», Ευγένιος Βούλγαρης, Διατριβή περί Ευθανασίας, Μανώλης Γαλανάκης, Γιάννης Δημολιάτης (μτφρ. – επ.), Εξάντας, Αθήνα, 2005, σσ. 28-30.
Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1253a, 27-29, Loeb Classical Library, Cambridge,1959.
Ευγένιος Βούλγαρις, Διατριβὴ περὶ Εὐθανασίας, μετατυπωθεῖσα ὑπὸ Θ. Χοϊδὰν τοῦ Θεσσαλονικέως, τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, ἐν Ἀθήναις, 1846, σσ. 5-6.
Ό.π., σσ. 6-10.
Ό.π., σσ. 10-12.
Ό.π., σσ. 12-15.
Ό.π., σσ. 15-20.
Ό.π., σσ. 20-22.
Ό.π., σσ. 22-25.
Ό.π., σσ. 25-30.
Ό.π., σσ. 30-35.
Ό.π., σελ. 35.
Ό.π., σσ. 36, 41.
Ό.π., σσ. 42-43.
Ό.π., σσ. 43-51.
Ό.π., σσ. 52-53.
Πλούταρχος, Περὶ Εὐθυμίας, υποσημείωση του Ευγενίου Βουλγάρεως στη Διατριβὴ περὶ Εὐθανασίας, ένθα ανωτέρω, σελ. 57.
Ευγένιος Βούλγαρις, ένθ. αν., σσ. 57-59.
Ό.π., σσ. 59-61.
Ό.π., σσ. 61-62.
Ό.π., σσ. 62-64.
Ό.π., σσ. 65-66.
Ό.π., σελ. 66.
Ό.π., σσ. 66-67.
Ό.π., σελ. 67.
Ό.π., σελ. 69.
Ηρόδοτος, Τερψιχόρη, υποσημείωση του Ευγενίου Βουλγάρεως, ένθ. αν., σελ. 68.
Στράβων, Βιβλίο ΙΙ, υποσημείωση του Ευγενίου Βουλγάρεως, ένθ. αν., σελ. 68.
Ευγένιος Βούλγαρις, ένθ. αν., σελ. 69.
Ό.π., σσ. 69-70.
Ό.π., σελ. 70.
Ό.π., σσ. 70-72.
Ό.π., σσ. 73-75.
Μπυφόν, Φυσική Ιστορία, Τόμος Β΄, Περί του ανθρώπου, και περί γήρατος και θανάτου, υποσημείωση του Ευγενίου Βουλγάρεως, ένθ. αν., σελ. 77.
Ευγένιος Βούλγαρις, ένθ. αν., σσ. 77-79.
Ό.π., σελ. 79.
Ό.π., σελ. 80.
Διογένης Λαέρτιος, Ἐν τῷ βίῳ τοῦ Σινωπέως, υποσημείωση του Ευγενίου Βουλγάρεως, ένθ. αν., σελ. 80.
Ιωάννης Στοβαίος, Λόγος ριθ΄, υποσημείωση του Ευγενίου Βουλγάρεως, ένθ. αν., σελ. 81.
Ευγένιος Βούλγαρις, ένθ. αν., σσ. 83-84.
Ό.π., σσ. 84-88.
Ό.π., σσ. 89-92.
Ό.π., σσ. 92-97.
Ό.π., σσ. 97-100.
Ό.π., σσ. 101-102.
Ό.π., σσ. 102-103.
Ό.π., σελ. 103.
Ό.π., σελ. 104.
Πλάτων, Φαίδων, 67e, edited by John Burnet, Oxford University Press, New York,1911. Οι μεταφράσεις των αποσπασμάτων από τον διάλογο Φαίδων είναι ημέτερες.
Ευγένιος Βούλγαρις, ένθ. αν., σσ. 109-110.
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, Λόγος κατὰ Ἑλλήνων, υποσημείωση του Ευγενίου Βουλγάρεως, ένθ. αν., σελ. 110.
Ευγένιος Βούλγαρις, ένθ. αν., σελ. 110.
Αυγουστίνος, Μελέτες, Κεφάλαιο ΚΑ΄, υποσημείωση του Ευγενίου Βουλγάρεως, ένθ. αν., σελ. 111.
Ευγένιος Βούλγαρις, ένθ. αν., σσ. 112-114.
Ό.π., σσ. 114-115.
Κατὰ Ἰωάννην Ευαγγέλιο, Γ΄ 16.
Παύλος, Προς Φιλιππησίους, Α΄ 21.
Ευγένιος Βούλγαρις, ένθ. αν., σελ. 117.
Ἰωσήφ Μοναχοῦ τοῦ Βρυεννίου τὰ Εὐρεθέντα, ἐκδοθέντα ὑπὸ τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως, Λειψία, 1768, τόμος Β΄, σελ. 296.
Ευγένιος Βούλγαρις, ένθ. αν., σσ. 118-119.
Ό.π., σσ. 20-35.
Ό.π., σσ. 23-25.
Γρηγόριος Καραφύλλης, «Οι φιλοσοφικές περί ευθανασίας αντιλήψεις του Ευγένιου Βούλγαρη», Ευγένιος Βούλγαρης, Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Εκδόσεις Κανάκη, Κέρκυρα, 2006, σσ. 461-462.
Πλάτων, Φαίδων, 67d.
Ό.π., 67e.
Ό.π., 68b-c.
Ό.π., 66b-68b.
Ό.π., 63c.
Γρηγόριος Καραφύλλης, ένθ. αν., σελ. 464.
Αθανασία Γλυκοφρύδη – Λεοντσίνη, ένθ. αν., σσ. 299-329.
Βασίλειος Καισαρείας, Ὁμιλία ὅτι οὐκ ἐστίν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός, Patrologiae Graeca 31, 332C, edited by Jacques Paul Migne, Paris, 1857. Ημέτερη μετάφραση του αποσπάσματος.
A. Α. Long, Η ελληνιστική φιλοσοφία, Στυλιανός Δημόπουλος, Μυρτώ Δραγώνα – Μονάχου (μτφρ.), Μορφωτικό Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2003, σσ. 269-271.
Επίκουρος, «Κύριαι Δόξαι», 2, Βίοι Φιλοσόφων, Διογένης Λαέρτιος, Loeb Classical Library, Cambridge,1925.
Αθανασία Γλυκοφρύδη – Λεοντσίνη, ένθ. αν., σσ. 37-39.
Μανώλης Γαλανάκης, «Η θέση της Διατριβής περί ευθανασίας στη συζήτηση περί ευθανασίας», Ευγένιος Βούλγαρης, Διατριβή περί ευθανασίας, Μανώλης Γαλανάκης, Γιάννης Δημολιάτης (μτφρ. – επ.),
Εξάντας, Αθήνα, 2005, σσ. 59-67.
Γρηγόριος Καραφύλλης, ένθ. αν., σσ. 470-472.
Ευγένιος Βούλγαρις, ένθ. αν., σσ. 33-35.
Θωμάς Ακινάτης, Summa Theologica, q. 64, 5, edited by John Mortensen and Enrique Alarcón, Lander, The Aquinas Institute for the study of sacred doctrine, 2012. Ημέτερη μετάφραση του αποσπάσματος από το λατινικό πρωτότυπο.
Αυτόθι, σελ. 67.
Tom Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, New York, 2009, pg. 176.
Γεώργιος Κρανιδιώτης, Βασιλική Γεροβασίλη, Αθανάσιος Τασούλης και Σεραφείμ Νανάς, «Προτελεύτια διλήμματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας - Μη κλιμάκωση και απόσυρση της υποστηρικτικής της ζωής αγωγής», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής vol 27 (2010): σσ. 18-36.
Βασίλειος Καισαρείας, «Ὅροι κατὰ πλάτος», Ἐρώτησις 55, 56.
John Lascaratos, Effie Poulakou-Rebelakou and Spyros Marketos, «Abandonment of terminally ill patients in the Byzantine era. An ancient tradition? », Journal of Medical Ethics vol 25 (1999): pp. 254-258.
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος - Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής, Βασικές θέσεις επί της ηθικής της ευθανασία, Αθήνα, 2002.
Μανώλης Γαλανάκης, ένθ. αν., σσ. 61, 67.
Carlo Leget, «Retrieving the ars moriendi tradition», Medicine, Health Care and Philosophy vol 10 (2007): pp. 313–319.
Francis Bacon, De dignitate et augmentis. Scientiarum ad regem suum libri IX, edited by Johann Joachim Bockenhoffer, Strassburg, 1654, pp. 204–205.
Βλ. Marie de Hennezel, Ο μύχιος θάνατος (La mort intime), Αβαράκη Άννα, Σαπιρώφ Δανιήλ (μετ.), Synergie, Αθήνα, 2007.