Η επιχειρηματική ηθική ως μέσο επίτευξης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης


Δημοσιευμένα: Mar 25, 2020
Άννα Νικολαΐδου
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Άννα Νικολαΐδου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Ηθική» στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, Τόμος 4, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1991, σελ. 2252, Stanley Cavell, The claim of Reason: Wittgenestein,
Skeptisism, Morality and Tragedy, Oxford University Press, Oxford & New York, 1979.
Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, ό.π., Άννα Νικολαΐδη, «Η Φιλοσοφία της Επιχειρησιακής Ηθικής», Κοινωνική Επιθεώρηση 19: σσ. 22-23.
Immanuel Kant, Grundlegungzur Metaphysik der Sitten, ελληνικές εκδ., Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα,1984.
Thomas J. Weiss, Business Ethics: A stakeholder and Issues Management Approach, Bentley, Thomson, 2003.
Αλκιβιάδης Κ. Γούναρης, «Από την επιχειρησιακή ηθική στο αναγκαστικό fairplay», Hθική των επιχειρήσεων, Βusiness Εthics, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2008, σσ.191-210, H. E. Beversluis, «Is there no such thing like business ethics»?, Journal of Business Ethics 6 (2): pp. 81-88, Α. Z. Carr, «Ιs Business Bluffing ethical?», Business Review 46 (1) (1968): pg. 146.
C. A. Michalos, A Pragmatic Approach to Business Ethics, Thousand Oaks Canada, Sage, 1995.
Α. Dobson, «Environmental sustainability: An analysis and a typology», Environmental Politics, 5 (3) (1996): pg. 401-428.
D. W. Orr, Ecological Literacy: Education and transition to a post-modern world, Ed. State University of New York Press, 1992.
W. L. Filho, Dealing with misconceptions on the concept of sustainability, Technical University, Hamburg Germany, 1999.
F. Pellaud, «Conceptions, paradigms, values and sustainable development», University of Geneva, Switzerland, 2003, (www.Ides.unige.ch/publi/rech/2003 HawaiFPGB.pdf).
Α. Γεωργόπουλος, Γη. Ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2006.
Σ. Καράγιωργας, Θ. Γεωργακόπουλος, Δ. Καραντινός, Γ. Λοϊζίδης, Ν. Μπούζας, Ν. Υφαντόπουλος και Μ. Χρυσάκης, Διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα, τόμος Α’, Αθήνα, 1999, ΕΚΚΕ, Τ. Καβουνίδης, «Κοινωνικός αποκλεισμός: Έννοια, κοινοτικές πρωτοβουλίες, ελληνική εμπειρία και
διλήματα πολιτικής». Στο Δ. Καραντινός, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Ε. Φρονίμου (επιμ), Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα: κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής, τομ. Α’,
δ’ έκδοση, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2005.
R. Levitas, «Τι είναι κοινωνικός αποκλεισμός», Στο Μ. Πετμετζίδου και Χ. Παπαθεοδώρου, Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, εκδ. Εξάντας, Αθήνα, 2004.
Μ. Καραμεσίνη, «Εισοδηματικές ανισότητες και φτώχεια», σημειώσεις μαθήματος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2005.
Ο. Στασινοπούλου, Κράτος Πρόνοιας: ιστορική εξέλιξη - σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, εκδ. Gutenberg, Αθήνα,1992, Άννα Νικολαΐδη, Το ηθικό υπόβαθρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις μη
κυβερνητικές οργανώσεις και στα γραφεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, εκδ. Λιβάνη, 2011, σελ. 17-29.
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα, 1949.
H. Kircschenbaum, 100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings, Allynand Bacon, Boston, 1995.
S. Dahl, «Intercultural Research, the current state of knowledge», Middle University, Discussion paper No 26, 2004.
Α. Χατζής, «Δίκαιο και Οικονομία», σημειώσεις 2, εαρινό εξάμηνο, 2008.
Α. Pigou, Economics of Welfare, Macmillan, London, 1920.
Α. Xατζής, ό.π., σελ. 6.
Immanuel Kant, ό.π.
R. C. O. Matthews, «The Economics of Institution and the sources of economic growth», Econ J96 4 (1986): pp. 903-918.
I. Βαβούρας, Π. Τσίρης «Διακυβέρνηση και διαφθορά», συλλ. τόμος ΚΕΔΙΒΑ, εκδ.Παπαζήση, 2011, σελ. 155.
Α. Χατζής, ό.π., σελ 10
http://users.uom.gr/~drits/publications/Exports_Investments_and_Economic_Growth.pdf, Νικόλαος Δριτσάκης, «Τhe agricultural sector in the microeconomic environment: An empirical approach for EU”, Agricultural Economics Review 4(1): pp. 37-46.
J. Borenzstein de Grigorio and J. Lee, «How does foreign direct investment affect economic growth?», Journal of International economics 45 (1998): pp. 417-458, A. Moudatsou, «Foreign direct investment and economic growth in the European Union», Journal of economic Integration 18 (4) (2003): pp. 689-707.
D. North, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, 1990, pg. 5.
C. A. Michalos, ibid.
Θεοδόσης Πελεγρίνης, Ηθική Φιλοσοφία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1997,
Θεοδόσης Πελεγρίνης, Λεξικό Φιλοσοφίας, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1997.
Milton Friedman, «The social responsibility of business is to increase its profits», The New York Times Magazine, Sept. 13, 1970.
R. M. Green, The Ethical Manager, Mackmillan, New York, 1994.
A.M. Marcoux, «Business ethics gone wrong», 2000 (http://www.cato.org).
Θεοδόσης Πελεγρίνης, Ηθική Φιλοσοφία, ό.π., σελ. 200.