Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Post-Pandemic Recovery and Sustainable Growth in the EU: A Post-Keynesian Approach


Δημοσιευμένα: Jun 30, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
Economic Regimes Functional Income Distribution Sustainable Growth Post-Pandemic Recovery European Union European New Deal Post-Keynesian Growth Models
Alkinoos Emmanouil-Kalos
https://orcid.org/0000-0001-7076-4442
Περίληψη

Once again, the EMU faces an economic crisis, this time caused by the Covid-19 pandemic. To avoid the mistakes of the insufficient response to the global financial crisis, it is vital that this time the focus will turn on achieving fast, sustainable recovery, instead of contractionary measures that would hinder recovery and long-term growth. This paper briefly presents the basic elements of the Post-Keynesian / Post-Kaleckian framework of analysis for the economic regimes. The concept of the wage-led and profit-led regimes is addressed, based on which it can be assessed what kind of policies are needed in an economy to promote sustainable, long-term growth. As the relevant literature finds that the Euro Area as a whole and most of the Eurozone members are wage-led, it is concluded that the EU needs to design and implement policies that will strengthen the labor share and address the long-standing problem of unemployment. Given the need to counter climate change, the proposed policies should be coordinated and used as tool to achieve the goals set by the European Green Deal.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Alkinoos Emmanouil-Kalos, National and Kapodistrian University of Athens; HAPSc Committee on Political Economy
MSc in Political Economy, National and Kapodistrian University of Athens. Head of the HAPSc Committee on Political Economy
Αναφορές
Alvarez, N., Feigl, G., Koratzanis, N., Marterbauer, M., Mathieu, C., McDonnell, T., Pennacchi, L., Pierros, C., Sterdyniak, H. and Truger, A. and Uxó, J. (2019). Towards a progressive EMU fiscal governance. The European Trade Union Institute, Working Paper no. 2019.13.
Anastasakis, N. (2020). Fiscal Policies to Counter Climate Change and Economic Depression in the Post Covid- 19 European Union. HAPSc Policy Briefs Series, 1(2): 295-300.
Argitis, G. and Koratzanis, N. (2021). A European Job Guarantee to foster wellbeing. Social Europe. Available at: https://socialeurope.eu/a-european-job-guarantee-to-foster-wellbeing (Accessed: 10/05/2021).
Bhaduri, A. & Marglin, S. (1990). Unemployment and the real wage: the economic basis for contesting political ideologies. Cambridge Journal of Economics, 14: 375–93.
Bini Smaghi, L. (2011). Policy rules and institutions in times of crisis. Speech at the Forum for EU-US Legal-Economic Affairs, Bank for International Settlements. Available at: http://www.bis.org/review/r110916b.pdf (Accessed: November 16, 2020).
Emmanouil-Kalos, A. (2020). Revisiting the “Keynes Plan” for an International Clearing Union in a Eurozone Perspective. HAPSc Policy Briefs Series, 1(2), 287-294.
Epstein, G. A. (ed.) (2005). Financialization and the World Economy. Cheltenham, UK: Edward Elgar
Harrison, A. (2002). Has globalization eroded labor’s share? Some cross-country evidence. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 39649.
Hein, E. (2015). Finance-dominated capitalism and re-distribution of income – a Kaleckian perspective. Cambridge Journal of Economics, 39(3): 907–934.
Hein, E. & Vogel, L. (2008). Distribution and growth reconsidered – empirical results for six OECD countries. Cambridge Journal of Economics, 32(3): 479–511.
ILO (2013). Global Wage Report 2012/13: Wages and equitable growth. Geneva: International Labour Organization.
IMF (2007). Globalization and Inequality. World Economic Outlook Series. Washington, DC: IMF.
Jayadev, A. (2007). Capital account openness and the labour share of income. Cambridge Journal of Economics, 31: 423–443.
Katsigianni, M. (2020). The Differentiated EU Policy on Facing Economic Crises: Prospects for EU to Anticipate the Financial and Fiscal Crises of its Member States. HAPSc Policy Briefs Series, 1(2): 301-307.
Kohler, K., Guschanski, A. & Stockhammer, E. (2019). The impact of financialisation on the wage share: a theoretical clarification and empirical test. Cambridge Journal of Economics, 43(4): 937–974.
Kotroyannos, D., Lavdas, K. A., Papadakis, N., Kyridis, A., Theodorikakos, P., Tzagkarakis, S. I. & Drakaki, M. (2015). An Individuality in Parenthesis? Social Vulnerability, Youth and the Welfare State in Crisis: On the Case of NEETs, in Greece, within the European Context, Studies in Social Sciences and Humanities (SSSH), 3(5): 268-279.
Kotroyannos, D., Lavdas, K. A., Tzagkarakis, S., Kamekis, A. & Chourdakis, M. (2013). “olidarity and Welfare State in Greece. GSTF International Journal of Law and Social Sciences (JLSS), 2(2): 7-11.
Lambovska, M., Sardinha, B., & Belas, J. (2021). Impact of Covid-19 Pandemic on the Youth Unemployment in the European Union. Ekonomicko-manazerske spektrum, 15(1): 55-63.
Lavoie, Μ. & Stockhammer, Ε. (2013). Wage-led Growth: Concept, Theories and Policies. In: Lavoie, Μ. & Stockhammer, Ε. (eds). Wage-led Growth: An Equitable Strategy for Economic Recovery, Palgrave Macmillan
Naastepad, C. W. M. & Storm, S. (2007). OECD demand regimes (1960–2000). Journal of Post-Keynesian Economics, 29: 213-248.
OECD (2012). Employment Outlook 2012. Paris.
OECD (2015). The Labour Share in G20 Economies. Report prepared for the G20 Employment Working Group Antalya, Turkey, 26-27 February 2015.
Onaran, O. & Galanis, G. (2013). Is Aggregate Demand Wage-led or Profit-led? A Global Model. In: Lavoie, Μ. & Stockhammer, Ε. (eds.). Wage-led Growth: An Equitable Strategy for Economic Recovery. Palgrave Macmillan.
Pastone, F. (2018). Why is youth unemployment so high and different across countries?. IZA World of Labor 2018.
Reissl, S. and Stockhammer, E. (2016). The Euro Crisis and the Neoliberal EU Policy Regime: Signs of Change or More of the Same?. Near Futures Online, 1. Available at: http://nearfuturesonline.org/the-euro-crisis-and-the-neoliberal-eu-policy-regime-signs-of-change-or-more-of-the-same/ (Accessed: 15/05/2021).
Rodrik, D. (1997). Has Globalization Gone Too Far?. Washington, DC: Institute of International Economics.
Sbarouni, V., Petelos, E., Kamekis, A., Tzagkarakis, S. I., Symvoulakis, E. K., Lionis, C. (2020). “Discussing issues of health promotion and research in the context of primary care during the ongoing austerity period: an exploratory analysis from two regions in Greece”, Medicine and Pharmacy Reports, 93(1): 69-74.
Stockhammer, E., Onaran, O., & Ederer, S. (2009). Functional income distribution and aggregate demand in the Euro area. Cambridge Journal of Economics, 33(1): 139-159.
Stockhammer, E., Hein, E. & Grafl, L. (2011). Globalization and the effects of changes in functional income distribution on aggregate demand in Germany. International Review of Applied Economics, 25(1): 1–23.
Stockhammer, E. (2011). Wage-led Growth: An Introduction. International Journal of Labour Research, 3(2): 167-188.
Stockhammer, Ε. (2013). Why Have Wage Shares Fallen? An Analysis of the Determinants of Functional Income Distribution. Ιn: Lavoie, Μ. & Stockhammer, Ε. (eds.). Wage-led Growth: An Equitable Strategy for Economic Recovery, Palgrave Macmillan
Stockhammer, Ε. (2021). Post-Keynesian Macroeconomic Foundations for Comparative Political Economy. Politics & Society, 003232922110065. https://doi.org/10.1177/00323292211006562
Stolper, W. & Samuelson, P. (1941). Protection and real wages. Review of Economic Studies, 9: 58-73.
Tzagkarakis, S. I., Pappas, I., & Kritas, D. (2021). Aspects of social vulnerability in Greece during the protracted, multifaceted crisis. In: Pantazis, S. et al. (eds.), Proceeding of the 7th Scientific Conference of IAKE: Social vulnerability and development: Challenges for education, economy and culture. Heraklion. IAKE. In Greek: Τζαγκαράκης, Σ. Ι., Παππάς, Η. & Κρήτας, Δ. (2021). Πτυχές της κοινωνικής ευπάθειας-ευαλωτότητας στην Ελλάδα την περίοδο της παρατεταμένης, πολυδιάστατης κρίσης. Στο: Πανταζής, Σ., Μαράκη, Ε., Στριλιγκάς, Γ. Μπελαδάκης, Ε., Τζωρτζάκης, Ι., Μαρκάκη, Ε. κ.α. (επιμ.). Πρακτικά 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ΙΑΚΕ: Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό. Ηράκλειο: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ).
Tzagkarakis, S., Pappas, I., & Kritas, D. (2020). Covid-19 has brought back the necessity of the welfare state: The Greek case. HAPSc Policy Briefs Series, 1(1): 67-73.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)