Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Youth Unemployment and EU: A Love-Hate Relationship


Δημοσιευμένα: Jun 30, 2021
Theodore Varvaressos-Drosos
Περίληψη

Youth unemployment remains a key concern for the European Union’s member-states, especially the weakest, for at least 10 years. Although the European Union has taken initiatives in the past, young citizens throughout the European Union are still facing the serious problem of unemployment every day. And statistical findings do not look promising of a better or more steady future, even though EU is aiming to invest even more money in the field of youth employment. Therefore, the dynamic of youth unemployment is having a major socioeconomic consequence. This is the reason why realistic measures and initiatives need to be taken in order to avoid the repeat of 2008. Youth unemployment in the European Union as well as the measures and the initiatives that have been taken both during the Economic Crisis and the COVID-19 pandemic are being analysed in the current policy brief.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Theodore Varvaressos-Drosos, University of Piraeus
Department of International and European Studies, University of Piraeus
Αναφορές
Amadeo, K. & Anderson, S. G. (2020). Force and Its Impact on the Economy, September 27, 2020. Available at: https://www.thebalance.com/labor-force-definition-how-it-affects-the-economy-4045035 (Accessed: 10/05/2021).
Allen, D. (2010). The structural funds and cohesion policy: Extending the bargain to meet new challenges. In: Wallace, H., Pollack, M., Young, A. (Eds.), Policy-making in the European Union. Oxford, UK: Oxford University Press, pp. 229-252.
Council of Europe (2005). Education Pack "All Different – All Equal" – "Ideas, resources, methods and activities for informal intercultural education with young people and adults" (revised edition). Council of Europe.
Hernanz, V. & Jimeno, J. F. (2017). Youth Unemployment in the EU. CESifo Forum. München: ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München. Available at: www.econstor.eu/bitstream/10419/166711/1/cesifo-forum-v18-y2017-i2-p03-10.pdf (Accessed: 18/05/2021).
European Commission (2009). Europa Youth unemployment: five million young people unemployed in the EU27 in the first quarter 2009. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STAT_09_109 (Accessed: 15/05/2021).
Europa (n.d.a). Youth Employment Initiative (YEI). Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en (Accessed: 10/05/2021).
Europa (n.d.b.). Employment, social affairs & inclusion. Available at: https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en (Accessed: 10/05/2021).
Europa (n.d.c.). Youth employment support. Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en (Accessed: 16/05/2021).
Europa (n.d.d.). The reinforced Youth Guarantee. Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en (Accessed: 11/05/2021).
Europa (n.d.e.). Apprenticeships. Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1198&langId=en (Accessed: 14/05/2021).
Europa (n.d.f.). Traineeships. Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045&langId=en (Accessed: 09/05/2021).
Europa (n.d.g.). Commission launches Youth Employment Support: a bridge to jobs for the next generation. Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9719&furtherNews=yes (Accessed: 10/05/2021).
Europa (n.d.h.). Commission launches Youth Employment Support: a bridge to jobs for the next generation. Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9719&furtherNews=yes (Accessed: 11/05/2021).
Europa (n.d.i.). European network of Public Employment Services. Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1100&langId=e (Accessed: 10/05/2021).
Erasmus (n.d.). Erasmus Young Enterpreneures. Available at: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20 (Accessed: 10/05/2021).
Talent Rise (2017). Education in Australia: What needs to change to reduce youth unemployment? November 8. Available at: https://talentrise.org/education-australia-needs-change-reduce-youth-unemployment/ (Accessed: 15/06/2021).
Heimberger, P. (2019). Unemployment in Europe: What should be done? WIIW (Wienner Institute fur Interantionale Wirtschaftsvergleiche). May 19. Available at: https://wiiw.ac.at/unemployment-in-europe-what-should-be-done-n-378.html (Accessed: 11/05/2021).