Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The official veterinarian and his role in the supervision of experiments on animals in the Polish legislation


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
experiments on animals laboratory animals veterinary supervision veterinary legislation
M. Z. FELSMANN
J. SZAREK
B. SZYNAKA
Abstract

Polish legislation regulating the supervision of animals used for scientific purposes has undergone significant changes in the last several years. The most important achievement was delegating the supervision of laboratory animal breeding, supply and experiments to veterinarians employed by the Veterinary Inspectorate. Initially, pursuant to the first regulations dating back to 1928, veterinarians were not assigned any role in the supervision of animals used for scientific purposes. Minor modifications in this respect were introduced in 1960. The first supervisory powers were introduced by the Act of 1997 involving approvals to be issued by veterinarians in compliance with the legal requirements of entities carrying out experiments on animals and entities breeding laboratory animals. The Act of 2005 on experiments on animals did not bring about significant changes in the powers of veterinarians supervising animals used for scientific purposes. The above-mentioned legal acts did not provide the Veterinary Inspectorate with greater rights to supervise animals used for scientific purposes. When the Act on Freedom of Economic Activity was amended (in 2007), the supervision of economic operators became particularly difficult or sometimes even impossible. The Act on the Protection of Animals Used for Scientific or Educational Purposes that was passed in Poland on 15 January 2015 is a legal act that delegates the right to comprehensive supervision of animals used for scientific purposes to one public authority, namely, the Veterinary Inspectorate.

Article Details
  • Section
  • Special Article
Downloads
Download data is not yet available.
References
Act of 25 February 1932 on Regulation of the President of the Polish Republic of 22 March 1928 on animal protection. (Dz. U. 1931 No. 3 item 17). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?i d=WDU19310030017
Act of 14 June 1960 Code of administrative procedure. (Dz. U. 1960 No. 30 item 168).
Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServle t?id=WDU19600300168
Act of 24 April 1997 on combating infectious diseases of animals, examination of slaughter animals and meat and Veterinary Inspectorate. (Dz. U. 1997 No, 60 item 369). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970600369
Act of 21 August 1997 on animal protection. (Dz. U. 1997 No. 111 item 724). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724
Act of 6 June 2002 on amending the Act on the protection of animals. (Dz. U. 2002 No, 135 item 1141). Retrieved from http://isap.sejm. gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021351141
Act of 29 January 2004 on the Veterinary Inspectorate. (Dz. U. 2004 No. 33 item 287). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServle t?id=WDU20040330287
Act of 11 March 2004 on the protection of animal health and inspection of infectious animal diseases. (Dz. U. 2004 No. 69 item 625). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625
Act of 2 July 2004 on freedom of business activity. (Dz. U. 2004 No. 173 item 1807). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807
Act of 21 January 2005 on experiments on animals. (Dz. U. 2005 No. 33 item 289). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServle t?id=WDU20050330289
Act of 15 January 2015 on the protection of animals used for scientific or educational purposes. (Dz. U. 2015 No. 0 item 266). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000266
Babińska I, Szarek J, Felsmann MZ, Kowalski IM, Przeździecka D, Gesek M (2007) Animal experiments historical perspective. In: (eds.: Felsmann MZ, Szarek J, Felsmann M) Dawna Medycyna I Weterynaria, Bydgoszcz: Rekpol Sp. z o.o., pp. 235-241.
Babińska I, Szarek J, Felsmann MZ, Kowalski IM, Przeździecka D, Mieszczyński, T (2007) Evolution of the Polish legal regulations on animal experimentation. In: (eds.: Felsmann MZ, Szarek J, Felsmann M) Dawna Medycyna i Weterynaria, Bydgoszcz: Rekpol Sp. z o.o., pp. 243-253.
Commission Recommendation of 18 June 2007 on guidelines for the accommodation and care of animals used for experimental and other scientific purposes. Official Journal L 197/1, 30.7.2007. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007H0526&from=PL
Council Decision of 23 March 1998 concerning the conclusion by the Community of the European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (1999/575/EC). Official Journal L 222, 24/08/1999 P. 0029 – 0030. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31999D0575
Council Decision of 22 July 2003 concerning the conclusion of the Protocol of Amendment to the European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (2003/584/EC). Official Journal L 198, 06/08/2003 P. 0010 – 0012. Retrieved from http://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D0584&fr om=PL
Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes. Official Journal L 358, 18/12/1986 P. 0001 - 0028. Retrieved from http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0609&from=EN
Directive 2003/65/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Council Directive 86/609/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes. Official Journal L 230, 16/09/2003 P. 0032 – 0033. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0065&from=PL
Directive 2010/63/eu of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. Official Journal L 276/33, 20.10.2010. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CEL EX:32010L0063&from=PL
European Parliament Resolution on Council Directive 86/609/EEC on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes (2001/2259(INI)). Official Journal C 27 E/151, 30/01/2004. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX:52002IP0594&from=EN
Felsmann MZ, Szarek J, Felsmann M, Strzyżewska E (2014) Protection of animals used in experiments in Polish law - history, present day and perspective: a review. Vet Med-Czech 59:117–123.
Felsmann MZ, Szarek J, Strzyżewska E, Lisiowska M, Kowalski IM (2013) Animal protection in Polish law from 1918 to 1939. In: (eds.: Felsmann MZ, Szarek J, Felsmann M) Dawna Medycyna I Weterynaria, Chełmno: Muzeum Ziemi Chełmińskiej, pp. 75-93.
Felsmann MZ, Szarek J, Szarek-Bęska A, Babińska I (2015) Veterinary surgeons and attitudes toward experiments on animals. Med Weter 71:13-17.
Ordinance of the Chief Quartermaster of the Polish Army on the manner of handling animals intended for experiments, principles of issuing permits to conduct experiments and the supervision of complying with animal protection regulations in the army (No. 17 of 10 April 1963).
Poirier GM, Bergmann C, Denais-Lalieve DG, Dontas IA, Dudoignon N, Ehall H, Fentener van Vlissinger JM, Fornasier M. Kalman R, Hansen, Schuller S, Vergara P, Weilenmann R, Wilson J, Degryse AD (2015) ESLAV/ECLAM/LAVA/EVERI recommendations for the roles, responsibilities and training of the laboratory animal
veterinarian and the designated veterinarian under Directive 2010/63/EU. Lab Anim 49(2):89-99.
Radecki W (2003) Act on animal protection – a commentary. 1th edn. Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław.
Radecki W (2007) Act: on animal protection, on experiments on animals – with a commentary. Wydawnictwo Difin, Warszawa. Regulation of the Council of Ministers of 21 April 1999 on the National Ethics Committee for Animal Experiments Affairs and local ethics committees for the animal experiments. (Dz. U. 1999 No. 38 item 361). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990380361
Regulation of The Council of Ministers of 2 September 2003 on the National Ethics Committee for Animal Experiments Affairs and local ethics committees for the animal experiments. (Dz. U. 2003 No. 167 item 1622). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/Detail sServlet?id=WDU20031671622
Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 24 February 2005 on specific conditions of keeping animals in laboratory animal breeding farms and in establishments carrying out experiments and tests. (Dz. U. 2005 No. 39 item 374). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W DU20050390374
Regulation of the Minister of Higher Education of 16 November 1959 on conditions and manner of conducting experiments on animals and the method of issuing permits for carrying out these experiments. (Dz. U. 1959 No. 71 item 452). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19590710452
Regulation of the Minister of the Interior in consultation with the Minister of Justice of 27 December 1930 to authorize some associations to cooperate with state authorities in revealing crimes against the protection of animals. (Dz. U. 1930 No. 3 item 17). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19300030017
Regulation of the Minister of Justice and of the Interior on 15 July 1957 on the authorization of certain associations to cooperate with state agencies in the detection and prosecution of crimes against the protection of animals. (Dz. U. 1957 No. 41 item 185). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19570410185
Regulation of the Minister of National Defence on carrying out experiments on animals in the army and on issuance of permits for their performance (No. 23/MON of 10 April 1963)
Regulation of the Minister of Science of 3 July 2003 on the procedure for applications for inclusion in the list of organizational units authorized to carry out experiments and tests on animals and deleted from this list. (Dz. U. 2003 No. 138 item 1317). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031381317
Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 8 May 2015 in the matter of training, apprenticeships and traineeships for persons engaged in activities related to the use of animals for scientific purposes or educational purposes. (Dz. U. 2015 item 528). Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W
DU20150000628
Regulation of the President of the Polish Republic on animal protection of 22 March
(Dz. U. 1928 No. 36 item 332). Retrieved from http://isap.sejm. gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19280360332
Wawrzyniak J (2001) Assessment of the content and functioning of the Act on Animal Protection, with particular focus on the status of laboratory animals. Social and axiological context. In: (eds.: Korpikiewicz H), Człowiek, Zwierzęta, Cywilizacja. Aspekty humanistyczne, 1th edn. Wydawnictwo PRODRUK, Poznań, pp. 139-172.