Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Ο Μνήμων, επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού από το 1971 απέκτησε από το 2011 και ψηφιακή εκδοχή ανοιχτής πρόσβασης, φιλοξενούμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Στοπεριοδικό Μνήμων δημοσιεύονται, μετά από κρίση, πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες. Δημοσιεύεται επίσης και χρονικό των δράσεων της Ε.Μ.Ν.Ε. Στο τέλος κάθε έτους ο τόμος που έχει δημοσιευθεί ηλεκτρονικά θα τυπώνεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων κατόπιν παραγγελιών. Οι αναγνώστες του περιοδικού που επιθυμούν να αποκτήσουν αντίτυπο του τόμου, θα πρέπει να το παραγγείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι εργασίες που υποβάλλονται στο περιοδικό Μνήμωνδημοσιεύονται μόνο αφού κριθούν θετικά με βάση ποιοτικά κριτήρια επιστημονικής δεοντολογίας. Κάθε εργασία κρίνεται από δύο τουλάχιστον, ειδικούς στο θέμα, κριτές. Στη βελτίωση των εργασιών συμβάλλουν και τα μέλη της Σ.Ε., που διαβάζουν όλες τις εργασίες και καταθέτουν παρατηρήσεις και υποδείξεις στον επιμελητή του τόμου. Η Σ.Ε. αποφασίζει ως συλλογικός εκδότης σε ειδική συνεδρίασή της ποιες εργασίες θα δημοσιευθούν και ποιες όχι, αφού λάβει υπόψη τις προτάσεις των κριτών.

Ιστορικό

Το περιοδικό Μνήμων άρχισε να εκδίδεται το 1971 από την Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, και συνέχισε να εκδίδεται από την διάδοχό της Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού από το 1975 και εξής. Στους πρώτους τόμους του περιοδικού οι δημοσιευόμενες μελέτες εκάλυπταν χρονικά όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, από την αρχαιότητα ως τα νεότερα χρόνια. Ένα ανάλογο άνοιγμα υπήρχε και στη θεματολογία. Η χρονική και θεματική ευρύτητα του περιοδικού την εποχή αυτή αντανακλά την ποικιλία των ενδιαφερόντων των μελών της Εταιρείας, περισσότερο όμως αποτελούσε έκφραση της αντίληψης ότι ο Μνήμων έπρεπε να είναι ανοιχτός σε όλους εκείνους που ασχολούνταν γενικά με τις ιστορικοφιλολογικές επιστήμες και οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν είχαν πάντοτε πρόσβαση στα καθιερωμένα περιοδικά. Με τη δημιουργία της ΕΜΝΕ ο Μνήμων έγινε ένα καθαρά νεοελληνικό περιοδικό. Το ενδιαφέρον του εντοπίσθηκε στη μελέτη της ιστορίας του νέου ελληνισμού σε όλες τις διαστάσεις της, ενώ εκδηλώθηκε παράλληλα και ένα ενδιαφέρον για τη μελέτη των θεωρητικών προβλημάτων της ιστορίας και την ανανέωση της θεματικής της. Στους τόμους που εκδόθηκαν έως σήμερα φιλοξενήθηκαν εργασίες (άρθρα, σημειώματα και μαρτυρίες, προσεγγίσεις, κατάλογοι αρχειακών συλλογών, βιβλιοκρισίες) μελών της Εταιρείας αλλά και δόκιμων νεοελληνιστών που δεν ήταν μέλη της. Οι συντακτικές επιτροπές έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία στη δημοσίευση κειμένων νέων μελετητών (οι οποίοι παλαιότερα δύσκολα εύρισκαν περιοδικά για τις δημοσιεύσεις τους) και σε όλες τις περιπτώσεις συνεργάστηκαν με τους συγγραφείς για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Συντελεστής

ΕΠΣΕΤ

Ιστορικό περιοδικού

Το περιοδικό Μνήμων άρχισε να εκδίδεται το 1971 από την Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, και συνέχισε να εκδίδεται από την διάδοχό της Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού από το 1975 και εξής. Στους πρώτους τόμους του περιοδικού οι δημοσιευόμενες μελέτες κάλυπταν χρονικά όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, από την αρχαιότητα ως τα νεότερα χρόνια. Ένα ανάλογο άνοιγμα υπήρχε και στη θεματολογία. Η χρονική και θεματική ευρύτητα του περιοδικού την εποχή αυτή αντανακλά την ποικιλία των ενδιαφερόντων των μελών της Εταιρείας, περισσότερο όμως αποτελούσε έκφραση της αντίληψης ότι ο Μνήμων έπρεπε να είναι ανοιχτός σε όλους εκείνους που ασχολούνταν γενικά με τις ιστορικοφιλολογικές επιστήμες και οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν είχαν πάντοτε πρόσβαση στα καθιερωμένα περιοδικά. Με τη δημιουργία της ΕΜΝΕ ο Μνήμων έγινε ένα καθαρά νεοελληνικό περιοδικό. Το ενδιαφέρον του εντοπίσθηκε στη μελέτη της ιστορίας του νέου ελληνισμού σε όλες τις διαστάσεις της, ενώ εκδηλώθηκε παράλληλα και ένα ενδιαφέρον για τη μελέτη των θεωρητικών προβλημάτων της ιστορίας και την ανανέωση της θεματικής της. Στους τόμους που εκδόθηκαν έως σήμερα φιλοξενήθηκαν εργασίες (άρθρα, σημειώματα και μαρτυρίες, προσεγγίσεις, κατάλογοι αρχειακών συλλογών, βιβλιοκρισίες) μελών της Εταιρείας αλλά και δόκιμων νεοελληνιστών που δεν ήταν μέλη της. Οι συντακτικές επιτροπές έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία στη δημοσίευση κειμένων νέων μελετητών (οι οποίοι παλαιότερα δύσκολα εύρισκαν περιοδικά για τις δημοσιεύσεις τους) και σε όλες τις περιπτώσεις συνεργάστηκαν με τους συγγραφείς για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.