Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Περιοδικό Μνήμων
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Περιοδικό Μνήμων
Τηλέφωνο 2107273564