Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Οδηγίες για τους / τις συγγραφείς

Ο Μνήμων δημοσιεύει, μετά από αξιολόγηση, κείμενα που:
α) Είναι πρωτότυπα
β) Το θέμα τους εμπίπτει στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού
γ) Δεν έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα προς κρίση σε άλλα επιστημονικά περιοδικά
δ) Ακολουθούν τις οδηγίες που παρατίθενται στη συνέχεια

Τρόπος υποβολής
Κείμενο
Τα κείμενα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του περιοδικού (αρχείο σε μορφή.docx). Η ονομασία του αρχείου γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες και περιλαμβάνει το επίθετο του / της συγγραφέα και μία χαρακτηριστική λέξη του τίτλου (οι δύο λέξεις χωρίζονται με κάτω παύλα). Παράδειγμα Alexiou_Epidimies.docx


Εικόνες
Οι εικόνες υποβάλλονται με ανάλυση 300 dpi και αρχείο σε μορφή .tiff. Η ονομασία του αρχείου γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες και περιλαμβάνει το επίθετο του / της συγγραφέα και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας (π.χ. Alexiou_1.tiff). Η προτεινόμενη θέση των εικόνων σημειώνεται στο κείμενο με συνεχόμενη αρίθμηση (Εικ. 1. κλπ.) και συνοδεύονται από τις σχετικές λεζάντες.
Σε περίπτωση που για τη δημοσίευση των εικόνων απαιτείται άδεια δημοσίευσης, υπεύθυνοι για την εξασφάλισή τους είναι οι συγγραφείς (η άδεια υποβάλλεται στην πλατφόρμα του περιοδικού μαζί με τις εικόνες).

Γλώσσες δημοσίευσης
Ο Μνήμων δημοσιεύει εργασίες στην ελληνική γλώσσα, συνοδευόμενες από περιλήψεις στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα σε μη ελληνόγλωσσους συγγραφείς, να υποβάλουν εργασίες στα αγγλικά ή τα γαλλικά, συνοδευόμενες από περίληψη στα ελληνικά.
Ο Μνήμων δημοσιεύει κατά κανόνα κείμενα σε μονοτονικό. Δημοσιεύει ωστόσο κείμενα και σε πολυτονικό σύστημα εφόσον αυτά υποβάλλονται γραμμένα σε πολυτονική γραμματοσειρά Unicode (π.χ. Arial Unicode).

Έκταση κειμένου
Τα άρθρα που υποβάλλονται στον Μνήμονα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 55.000 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών.

Μορφοποίηση κειμένου
Το κείμενο υποβάλλεται μορφοποιημένο σε σελίδα σχήματος Α4 και σε γραμματοσειρά unicode μεγέθους 12΄ στιγμών για το κείμενο και 10΄ στιγμών για τις υποσημειώσεις.
Τα εντός κειμένου σύντομα αποσπάσματα γράφονται με όρθια (Regular) στοιχεία εντός εισαγωγικών (« »). Παραθέματα που υπερβαίνουν τις 50 λέξεις γράφονται σε ξεχωριστή παράγραφο με πλάγια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά.
Οι υποσημειώσεις είναι υποσελίδιες. Αν η λέξη στην οποία τοποθετείται υποσημείωση συνοδεύεται από σημείο στίξης, ο αριθμός της υποσημείωσης τοποθετείται μετά το σημείο στίξης. Όταν οι παραπομπές είναι περισσότερες από μία στην ίδια υποσημείωση χωρίζονται μεταξύ τους με άνω τελεία.

Οδηγίες παραπομπών
Οι παραπομπές είναι απαραίτητο να ακολουθούν τα παρακάτω παραδείγματα, τόσο ως προς τη σειρά των πληροφοριών και τη στίξη, όσο και ως προς τον χαρακτηρισμό των τυπογραφικών στοιχείων σε όρθια και πλάγια.

Βιβλίο
Όνομα και επώνυμο συγγραφέα, τίτλος βιβλίου με πλάγια γράμματα, τόπος έκδοσης, εκδότης, χρονολογία, σελίδα/σελίδες


π.χ. Χριστίνα Κουλούρη, Φουστανέλες και χλαμύδες. Ιστορική μνήμη και εθνική ταυτότητα, 1821-1930, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2020, σ. 550-558.
Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century, Πρίνστον, Princeton University Press, 2014, σ. 605-615.

Σε περίπτωση μεταφρασμένου βιβλίου το όνομα του μεταφραστή τίθεται μετά τον τίτλο του βιβλίου
π.χ. Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, μτφρ. Θόδωρος Παρασκευόπουλος, τ. Α΄, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2004

Συντομευμένη παραπομπή
Αρχικό ονόματος και επώνυμο συγγραφέα, χαρακτηριστικές λέξεις τίτλου, η ένδειξη ό.π., σελίδα/σελίδες
π.χ. Χρ. Κουλούρη, Φουστανέλες και χλαμύδες, ό.π., σ. 33.
J. Osterhammel, The Transformation of the World, ό.π., σ. 608.

Άρθρο
Όνομα και επώνυμο συγγραφέα, τίτλος άρθρου εντός εισαγωγικών («»), τίτλος του περιοδικού με πλάγια γράμματα, τόμος και, αν υπάρχει, με κάθετο, ο αριθμός του τεύχους (π.χ. 30/4), χρόνος έκδοσης του περιοδικού εντός παρένθεσης, σελίδα/-ες του άρθρου.

π.χ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Συλλογική μνήμη, αρχεία, Ιστορία», Μνήμων 26 (2004) σ. 219-225.
Linda T. Darling, «Ottoman Customs Registers (Gümrük Defterleri) as Sources for Global Exchange and Interaction», Review of Middle East Studies, 49/1 (2015), σ. 3-22.

Συντομευμένη παραπομπή
Αρχικό ονόματος και επώνυμο συγγραφέα, χαρακτηριστικές λέξεις του τίτλου εντός εισαγωγικών, η ένδειξη ό.π., σελίδα/σελίδες
π.χ. Τρ. Σκλαβενίτης, «Συλλογική μνήμη», ό.π., σ. 223.

Άρθρο σε ψηφιακό περιοδικό
Η παραπομπή σε άρθρα περιοδικών που εκδίδονται αποκλειστικά ψηφιακά, γίνεται με τον τρόπο αναφοράς που δίνεται στον οικείο ψηφιακό τόπο –απαραίτητη εδώ η προσθήκη του doi (digital object identifier)
π.χ. Özkan Pantazis, Dilek. 2023. “Fortresses of the Peloponnese, Ottoman Defences and the Greek Revolution (1821–1828)”. Historein 21(1). https://doi.org/10.12681/historein.24491.

Κείμενο σε πρακτικά συνεδρίου
Χρήστος Λούκος, «Η Επανάσταση του 1821: από κυρίαρχο αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας, στην υποβάθμιση και σιωπή», Πασχάλης Κιτρομηλίδης–Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002. Πρακτικά του Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, τ. Α΄, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / ΕΙΕ, 2004, σ. 579-594.
Συντομευμένη παραπομπή
Με τη μορφή των άρθρων

Κείμενο σε συλλογικό τόμο
Χριστίνα Αγριαντώνη, «Βιομηχανία», Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Α1, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 1999, σ. 173-221.
Fatos Lubonja, «Between the glory of a virtual world and a misery of a real world», Stephanie Schwandner-Sievers και Bern E. Fischer (επιμ.), Albanian Intentities. Myth and History, Λονδίνο 2002, σ. 92.
Συντομευμένη παραπομπή
Με τη μορφή των άρθρων

Συντομευμένη παραπομπή σε βιβλίο / άρθρο που βρίσκεται στην αμέσως προηγούμενη υποσημείωση -εφόσον δεν υπάρχουν και άλλοι τίτλοι:
Στο ίδιο, σ. 33.

Αρχεία
Αρχειακός οργανισμός (πλήρης τίτλος την πρώτη φορά) / όνομα αρχείου / φάκελος, τίτλος εγγράφου, ημερομηνία -εφόσον είναι διαθέσιμη- με τη μορφή αριθμών.
π.χ.: Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη (ΙΑΜΜ) / Αρχείο Σοφοκλή Ελ. Βενιζέλου αρ. εισ. 226 / φάκ. 6, «Υπόμνημα», 16.9.1952
ΓΑΚ, Υπουργείο Παιδείας ΙΙ, φάκ. 105/Ι (1), αρ. 910, Υπόμνημα Γ. Χρυσοβέργη, 12.4.1853.

Εφημερίδες
19ου αιώνα
εφημ. Αθηνά, αρ. 234, 3.1.1850
εφημ. Αιών, αρ. 333, 7.10.1845
20ού αιώνα
εφημ. Πατρίς, 3.1.1911

Ιστοσελίδες
Οι παραπομπές σε ιστοσελίδες επικαιροποιούνται πριν την υποβολή του άρθρου και σημειώνεται σε παρένθεση η αντίστοιχη ημερομηνία ανάκτησης.

Συντομογραφίες
επιμ. (:επιμέλεια), σ. (:σελίδα / σελίδες), βλ. (:βλέπε), μτφρ. (:μετάφραση), πβ. (=παράβαλε), εφημ. (:εφημερίδα), τ. (τόμος / τόμοι).

Επικοινωνία με τους / τις συγγραφείς κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
Την επικοινωνία με τους / τις συγγραφείς αναλαμβάνει, εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής του Μνήμονα, ο επιμελητής / η επιμελήτρια του κάθε τόμου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του περιοδικού είτε με την αποστολή email. Oι συγγραφείς, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του άρθρου, ενημερώνονται για την αξιολόγηση με σχετική έκθεση. Στα υπό δημοσίευση άρθρα επισυνάπτεται το αρχείο με τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις / υποδείξεις, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν τη δημοσίευση και ορίζεται η ημερομηνία εντός της οποίας θα πρέπει να υποβληθεί η αναθεωρημένη μορφή του κειμένου. Το αρχείο υποβάλλεται με την ίδια ονομασία με το αρχικό, προσθέτοντας την ένδειξη version_2. Σε περίπτωση μη υιοθέτησης των παρατηρήσεων / σχολίων που υποδεικνύονται από τον / την συγγραφέα, αυτή θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Εφόσον η αιτιολόγηση δεν θεωρηθεί επαρκής, η συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης της δημοσίευσης, εφόσον δεν πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια του περιοδικού.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Στην ενότητα περιλαμβάνονται κείμενα που συνδέονται με κάποιο γεγονός που πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο παρόν και αποτέλεσε αφορμή για  δημόσια συζήτηση στην κοινότητα των ερευνητών.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.