Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Προϋποθέσεις δημοσίευσης

Προκειμένου να αξιολογηθεί προς δημοσίευση μία εργασία θα πρέπει:

α) Το θέμα της να εμπίπτει στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού

β) Να είναι πρωτότυπη

γ) Να μην έχει υποβληθεί ταυτόχρονα προς κρίση σε άλλα επιστημονικά περιοδικά

δ) Το κείμενο, οι υποσημειώσεις και οι παραπομπές να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που παρατίθενται στη συνέχεια.

 

Γλώσσες δημοσίευσης

Το περιοδικό Μνήμων δημοσιεύει εργασίες γραμμένες στη νέα ελληνική γλώσσα, συνοδευόμενες από περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα. Αν οι συγγραφείς δεν είναι ελληνόγλωσσοι, μπορούν να υποβάλουν εργασίες στα αγγλικά ή τα γαλλικά, συνοδευόμενες από περίληψη στη νέα ελληνική γλώσσα.

 

Τρόπος υποβολής

Οι εργασίες υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού, σε μορφή .doc (όχι .docx) ή .rtf. Το όνομα του αρχείου κειμένου θα πρέπει να είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες και να αποτελείται από δύο λέξεις χωρισμένες με κάτω παύλα: η πρώτη λέξη να είναι το επίθετο του συγγραφέα και η δεύτερη μία χαρακτηριστική λέξη του τίτλου (π.χ. Alexiou_Epidimies.doc). Αν υπάρχουν εικόνες θα πρέπει να είναι και ενταγμένες στο κείμενο με τις λεζάντες τους, ώστε να φαίνεται η επιθυμητή θέση τους, και να υποβάλλονται η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίδονται παρακάτω. Οι λεζάντες των εικόνων θα πρέπει να αρχίζουν με την αρίθμησή τους (Εικ. 1. κλπ.)

 

Έκταση του κειμένου

Οι μελέτες που δημοσιεύονται στον "Μνήμονα" δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 20 σελίδες του περιοδικού. Αυτό σημαίνει ότι οι συγγραφείς δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβάλλουν κείμενα των οποίων οι χαρακτήρες υπερβαίνουν τις 52.000, συμπεριλαμβανομένων των κενών. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να τους επικαλεσθεί ο συγγραφέας, προκειμένου να υπερβεί, με σύμφωνη γνώμη της συντακτικής επιτροπής,  το παραπάνω όριο, το οποίο  όμως δεν θα ξεπερνά τις 25 σελίδες του περιοδικού (65.000 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών).  

 

Τονισμός

Το περιοδικό σέβεται την επιλογή των συγγραφέων σχετικά με το τονικό σύστημα με το οποίο αυτοί επιθυμούν να δημοσιευθούν οι εργασίες τους. Οι συγγραφείς που θέλουν το κείμενό τους να εκδοθεί με το πολυτονικό σύστημα θα πρέπει να το δακτυλογραφούν εξ αρχής πολυτονισμένο χρησιμοποιώντας απαραιτήτως και αποκλειστικά α) οποιαδήποτε πολυτονική γραμματοσειρά κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο Unicode (π.χ. Arial Unicode, Palatino Linotype κ.ά), και β) τον ενσωματωμένο στα Windows οδηγό πληκτρολογίου για τα πολυτονικά ελληνικάκαι όχι άλλα συστήματα (Πολυτονιστής της Magenta, GreekKeys κλπ.). Εννοείται ότι κατά τη δακτυλογράφηση των πολυτονικών κειμένων θα πρέπει οι συγγραφείς να εφαρμόζουν όλους τους κανόνες τονισμού της νέας ελληνικής, διακρίνοντας οπωσδήποτε και την βαρεία από την οξεία.

 

Μορφοποίηση του κειμένου

1. Τα εντός κειμένου παρατιθέμενα σύντομα αποσπάσματα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με όρθια (Regular) στοιχεία εντός τυπογραφικών (όχι ανωφερών) εισαγωγικών. Αποσπάσματα που καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη των 4 αράδων (αν δηλαδή είναι παραπάνω από 50 λέξεις) να μπαίνουν σε ξεχωριστή παράγραφο με πλάγια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά.

2. Στην πρώτη παράγραφο της μελέτης καθώς και στις πρώτες παραγράφους των κεφαλαίων (αν η μελέτη χωρίζεται σε κεφάλαια) να μην υπάρχει εσοχή στην πρώτη γραμμή. Στις αλλαγές παραγράφου να χρησιμοποιείται μόνο το πλήκτρο Enter για τη μετάβαση στην επόμενη παράγραφο και να δημιουργείται εσοχή πρώτης γραμμής της νέας παραγράφου μόνο με ένα πάτημα του πλήκτρου Tab. Σε καμία περίπτωση να μη χρησιμοποιείται το πλήκτρο space ή κάποιος άλλος τρόπος για την δημιουργία εσοχής στην πρώτη γραμμή της παραγράφου.

3. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει κάποιος πίνακας, να σχηματίζεται ως κείμενο: Η κάθε αράδα να αποτελεί παράγραφο και η απόσταση μεταξύ των στηλών να δημιουργείται με τη χρήση του πλήκτρου Tab.

4. Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να είναι υποσελίδιες. Αν η λέξη στην οποία τοποθετείται υποσημείωση συνοδεύεται από σημείο στίξης, ο αριθμός της υποσημείωσης τοποθετείται μετά το σημείο στίξης. Οι συνεχόμενοι βιβλιογραφικοί τίτλοι στις υποσημειώσεις χωρίζονται με άνω τελεία. Αν οι συγγραφείς, παραπέμποντας σε βιβλίο, κρίνουν σκόπιμο να αναφέρουν τον εκδοτικό οίκο, να τοποθετούν την επωνυμία του μεταξύ τόπου και έτους έκδοσης, ανάμεσα σε κόμματα, με όρθια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά.

 

5. Για τις παραπομπές θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά τα παρακάτω παραδείγματα, τόσο ως προς τη σειρά των πληροφοριών και τη στίξη, όσο και ως προς τον χαρακτηρισμό των τυπογραφικών στοιχείων σε όρθια και πλάγια. Υπογραμμίζουμε ότι για να γίνει δεκτή μία εργασία θα πρέπει οι παραπομπές να έχουν απαραιτήτως αυτή τη μορφή. Για διευκόλυνση επισημαίνουμε με κίτρινο χρώμα τα πλάγια στοιχεία και σημειώνουμε ότι τα κόμματα, που ακολουθούν τους τίτλους ή τις συντομογραφίες με πλάγια, είναι όρθια.

 

Ι. Παραπομπή σε βιβλίο:

α. Μιχαήλ Φ. Γιαννήρης, Αι φρενοπάθειαι εν Ελλάδι, Αθήνα 1898, σ. 33.

β. Βασίλης Κρεμμυδάς, Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα, Εξάντας, 1988, σ. 96.

γ. Ευτυχία Δ. Λιάτα, Το Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αι. Οικιστικά μεγέθη και κατανομή της γης, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2002, σ. 65-66.

δ. Ernst Kantorowitcz, The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, Πρίνστον, Princeton University Press, 1957, σ. 15-17.

*Σημείωση: Οι ονομασίες των οργανισμών ή ιδρυμάτων, υπό την αιγίδα των οποίων εκδίδονται βιβλία, αναγράφονται μετά τον τίτλο και πριν από τον τόπο έκδοσης, ενώ οι ονομασίες των εκδοτικών οίκων μπαίνουν μετά τον τόπο έκδοσης και πριν τη χρονολογία.

 

II. Παραπομπή σε άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό:

α. Βασίλης Κρεμμυδάς, «Η οικονομική κρίση στον ελλαδικό χώρο στις αρχές του 19ου αιώνα και οι επιπτώσεις της στην Επανάσταση του 1821», Μνήμων 6 (1976-77) 16-33.

β. F. Bechhofer και B. Elliot, «Persistence and Change: The petite bourgeoisie in industrial society», European Journal of Sociology 17 (1976) 78.

 

III. Παραπομπή σε άρθρο δημοσιευμένο σε πρακτικά συνεδρίου: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Η δυσπιστία στο έντυπο βιβλίο και η παράλληλη χρήση του χειρογράφου», Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συμποσίου ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1982, σ. 283-293.

 

IV. Παραπομπή σε άρθρο δημοσιευμένο σε συλλογικό τόμο:

α. Χάρης Μελετιάδης, «Η πολιτισμική διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967)», Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σ. 433-444.

β. Fatos Lubonja, «Between the glory of a virtual world and a misery of a real world», Stephanie Schwandner-Sievers και Bern E. Fischer (επιμ.), Albanian Intentities. Myth and History, Λονδίνο 2002, σ. 92.

 

V. Συντομευμένη παραπομπή σε βιβλίο, στο οποίο υπάρχει προηγούμενη παραπομπή που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση και δεν είναι εύκολο στον αναγνώστη να την εντοπίσει:

Μ. Γιαννήρης, Αι φρενοπάθειαι, ό.π., σ. 33.

 

VI. Συντομευμένη παραπομπή σε άρθρο, στο οποίο υπάρχει προηγούμενη παραπομπή που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση και δεν είναι εύκολο στον αναγνώστη να την εντοπίσει:

Β. Κρεμμυδάς, «Η οικονομική κρίση», ό.π., σ. 22.

 

VII. Συντομευμένη παραπομπή σε βιβλίο ή άρθρο, στο οποίο υπάρχει σχετικά κοντινή προηγούμενη παραπομπή:

Μ. Γιαννήρης, ό.π., σ. 33 ή Β. Κρεμμυδάς, ό.π., σ. 22.

 

VIII. Συντομευμένη παραπομπή σε βιβλίο ή άρθρο όταν στην αμέσως προηγούμενη σημείωση υπάρχει μόνο ο πλήρης ή συγκεκομμένος τίτλος του βιβλίου ή του άρθρου, όχι όμως και άλλοι τίτλοι:

Στο ίδιο, σ. 33.

 

IX. Παραπομπή σε εφημερίδα:

εφημ. Αθηνά, αρ. 234, 3.1.1850

εφημ. Αιών, αρ. 333, 7.10.1845

 

6. Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες: σ. (=σελίδα, σελίδες), βλ. (=βλέπε), πβ. (=παράβαλε), εφ. (=εφημερίδα), τ. (τόμος, τόμοι).

 

Εικόνες

Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή .tiff. Αν έχουν δημιουργηθεί με σάρωση (scanning) κάποιων πρωτοτύπων, τα ψηφιακά αρχεία θα πρέπει να έχουν τις διαστάσεις με τις οποίες θα τοποθετηθούν στη σελίδα. Οι εικόνες σε τόνους του γκρι και οι έγχρωμες θα πρέπει να σαρώνονται με ανάλυση 300 dpi και οι γραμμικές με ανάλυση 800 dpi. Αν προέρχονται από φωτογράφηση με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή θα πρέπει να παραδίδονται χωρίς επεξεργασία και σε συνοδευτικό αρχείο κειμένου να δηλώνονται οι διαστάσεις που θα έχουν όταν τοποθετηθούν στη σελίδα. Τα ονόματα των αρχείων .tiff θα πρέπει να περιλαμβάνουν το επίθετο του συγγραφέα με λατινικούς χαρακτήρες και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας (π.χ. Alexiou_1.tiff). Αν οι εικόνες χρειάζονται άδειες δημοσίευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, οι συγγραφείς είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν τις άδειες αυτές και να καταθέτουν ψηφιοποιημένα αντίγραφά τους μαζί με τις εικόνες.

 

Επικοινωνία με τους συγγραφείς κατά τη διαδικασία αξιολόγησης

Την επικοινωνία με τους συγγραφείς αναλαμβάνει ο επιμελητής κάθε τόμου. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή της εργασίας οι συγγραφείς λαβαίνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο τους ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Αν μία εργασία δεν γίνει δεκτή για δημοσίευση, η απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής συνοδεύεται από τη σχετική αιτιολόγηση. Αν γίνει δεκτή υπό τον όρο να βελτιωθεί, ο επιμελητής κοινοποιεί στον συγγραφέα τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των κριτών και μελών της Συντακτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο επιμελητής ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας ο συγγραφέας θα πρέπει να υποβάλει την τελική μορφή της εργασίας, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις που θα του κοινοποιηθούν. Όταν ο συγγραφέας υποβάλει την αναθεωρημένη μορφή της εργασίας του θα πρέπει σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου (.doc ή .rtf) με ημερομηνία και υπογραφή, να περιγράφει με συγκεκριμένες παραπομπές στο κείμενό του όλες τις αλλαγές που έκανε, είτε υιοθετώντας τις υποδείξεις είτε με δική του πρωτοβουλία, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υιοθετήσει κάποιες από τις παρατηρήσεις ή τις υποδείξεις, θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους απέρριψε τις προτάσεις των κριτών και της Συντακτικής Επιτροπής. Αν η επιτροπή δεν θεωρήσει επαρκή την αιτιολόγηση, και κρίνει ότι η απόρριψη των προτάσεών της από τον συγγραφέα έχει ως συνέπεια να μην τηρούνται οι όροι διασφάλισης ποιότητας των περιεχομένων του περιοδικού, ενδέχεται να αρνηθεί την δημοσίευση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση ο συγγραφέας ενημερώνεται σχετικά από τον επιμελητή του τόμου. Για την πορεία της εργασίας από τη στιγμή της υποβολής της έως και την δημοσίευση ο συγγραφέας μπορεί να ενημερώνεται ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Στην ενότητα περιλαμβάνονται κείμενα που συνδέονται με κάποιο γεγονός που πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο παρόν και αποτέλεσε αφορμή για  δημόσια συζήτηση στην κοινότητα των ερευνητών.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.