| More
Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Μνήμων;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Προϋποθέσεις δημοσίευσης

Προκειμένου να αξιολογηθεί προς δημοσίευση μία εργασία θα πρέπει:

α) Το θέμα της να εμπίπτει στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού

β) Να είναι πρωτότυπη

γ) Να μην έχει υποβληθεί ταυτόχρονα προς κρίση σε άλλα επιστημονικά περιοδικά

δ) Το κείμενο, οι υποσημειώσεις και οι παραπομπές να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που παρατίθενται στη συνέχεια.

 

Γλώσσες δημοσίευσης

Το περιοδικό Μνήμων δημοσιεύει εργασίες γραμμένες στη νέα ελληνική γλώσσα, συνοδευόμενες από περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα. Αν οι συγγραφείς δεν είναι ελληνόγλωσσοι, μπορούν να υποβάλουν εργασίες στα αγγλικά ή τα γαλλικά, συνοδευόμενες από περίληψη στη νέα ελληνική γλώσσα.

 

Τρόπος υποβολής

Οι εργασίες υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού, σε μορφή .doc (όχι .docx) ή .rtf. Το όνομα του αρχείου κειμένου θα πρέπει να είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες και να αποτελείται από δύο λέξεις χωρισμένες με κάτω παύλα: η πρώτη λέξη να είναι το επίθετο του συγγραφέα και η δεύτερη μία χαρακτηριστική λέξη του τίτλου (π.χ. Alexiou_Epidimies.doc). Αν υπάρχουν εικόνες θα πρέπει να είναι και ενταγμένες στο κείμενο με τις λεζάντες τους, ώστε να φαίνεται η επιθυμητή θέση τους, και να υποβάλλονται η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίδονται παρακάτω. Οι λεζάντες των εικόνων θα πρέπει να αρχίζουν με την αρίθμησή τους (Εικ. 1. κλπ.)

 

Έκταση του κειμένου

Οι μελέτες που δημοσιεύονται στον "Μνήμονα" δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 20 σελίδες του περιοδικού. Αυτό σημαίνει ότι οι συγγραφείς δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβάλλουν κείμενα των οποίων οι χαρακτήρες υπερβαίνουν τις 52.000, συμπεριλαμβανομένων των κενών. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να τους επικαλεσθεί ο συγγραφέας, προκειμένου να υπερβεί, με σύμφωνη γνώμη της συντακτικής επιτροπής,  το παραπάνω όριο, το οποίο  όμως δεν θα ξεπερνά τις 25 σελίδες του περιοδικού (65.000 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών).  

 

Τονισμός

Το περιοδικό σέβεται την επιλογή των συγγραφέων σχετικά με το τονικό σύστημα με το οποίο αυτοί επιθυμούν να δημοσιευθούν οι εργασίες τους. Οι συγγραφείς που θέλουν το κείμενό τους να εκδοθεί με το πολυτονικό σύστημα θα πρέπει να το δακτυλογραφούν εξ αρχής πολυτονισμένο χρησιμοποιώντας απαραιτήτως και αποκλειστικά α) οποιαδήποτε πολυτονική γραμματοσειρά κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο Unicode (π.χ. Arial Unicode, Palatino Linotype κ.ά), και β) τον ενσωματωμένο στα Windows οδηγό πληκτρολογίου για τα πολυτονικά ελληνικάκαι όχι άλλα συστήματα (Πολυτονιστής της Magenta, GreekKeys κλπ.). Εννοείται ότι κατά τη δακτυλογράφηση των πολυτονικών κειμένων θα πρέπει οι συγγραφείς να εφαρμόζουν όλους τους κανόνες τονισμού της νέας ελληνικής, διακρίνοντας οπωσδήποτε και την βαρεία από την οξεία.

 

Μορφοποίηση του κειμένου

1. Τα εντός κειμένου παρατιθέμενα σύντομα αποσπάσματα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με όρθια (Regular) στοιχεία εντός τυπογραφικών (όχι ανωφερών) εισαγωγικών. Αποσπάσματα που καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη των 4 αράδων (αν δηλαδή είναι παραπάνω από 50 λέξεις) να μπαίνουν σε ξεχωριστή παράγραφο με πλάγια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά.

2. Στην πρώτη παράγραφο της μελέτης καθώς και στις πρώτες παραγράφους των κεφαλαίων (αν η μελέτη χωρίζεται σε κεφάλαια) να μην υπάρχει εσοχή στην πρώτη γραμμή. Στις αλλαγές παραγράφου να χρησιμοποιείται μόνο το πλήκτρο Enter για τη μετάβαση στην επόμενη παράγραφο και να δημιουργείται εσοχή πρώτης γραμμής της νέας παραγράφου μόνο με ένα πάτημα του πλήκτρου Tab. Σε καμία περίπτωση να μη χρησιμοποιείται το πλήκτρο space ή κάποιος άλλος τρόπος για την δημιουργία εσοχής στην πρώτη γραμμή της παραγράφου.

3. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει κάποιος πίνακας, να σχηματίζεται ως κείμενο: Η κάθε αράδα να αποτελεί παράγραφο και η απόσταση μεταξύ των στηλών να δημιουργείται με τη χρήση του πλήκτρου Tab.

4. Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να είναι υποσελίδιες. Αν η λέξη στην οποία τοποθετείται υποσημείωση συνοδεύεται από σημείο στίξης, ο αριθμός της υποσημείωσης τοποθετείται μετά το σημείο στίξης. Οι συνεχόμενοι βιβλιογραφικοί τίτλοι στις υποσημειώσεις χωρίζονται με άνω τελεία. Αν οι συγγραφείς, παραπέμποντας σε βιβλίο, κρίνουν σκόπιμο να αναφέρουν τον εκδοτικό οίκο, να τοποθετούν την επωνυμία του μεταξύ τόπου και έτους έκδοσης, ανάμεσα σε κόμματα, με όρθια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά.

 

5. Για τις παραπομπές θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά τα παρακάτω παραδείγματα, τόσο ως προς τη σειρά των πληροφοριών και τη στίξη, όσο και ως προς τον χαρακτηρισμό των τυπογραφικών στοιχείων σε όρθια και πλάγια. Υπογραμμίζουμε ότι για να γίνει δεκτή μία εργασία θα πρέπει οι παραπομπές να έχουν απαραιτήτως αυτή τη μορφή. Για διευκόλυνση επισημαίνουμε με κίτρινο χρώμα τα πλάγια στοιχεία και σημειώνουμε ότι τα κόμματα, που ακολουθούν τους τίτλους ή τις συντομογραφίες με πλάγια, είναι όρθια.

 

Ι. Παραπομπή σε βιβλίο:

α. Μιχαήλ Φ. Γιαννήρης, Αι φρενοπάθειαι εν Ελλάδι, Αθήνα 1898, σ. 33.

β. Βασίλης Κρεμμυδάς, Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα, Εξάντας, 1988, σ. 96.

γ. Ευτυχία Δ. Λιάτα, Το Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αι. Οικιστικά μεγέθη και κατανομή της γης, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2002, σ. 65-66.

δ. Ernst Kantorowitcz, The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, Πρίνστον, Princeton University Press, 1957, σ. 15-17.

*Σημείωση: Οι ονομασίες των οργανισμών ή ιδρυμάτων, υπό την αιγίδα των οποίων εκδίδονται βιβλία, αναγράφονται μετά τον τίτλο και πριν από τον τόπο έκδοσης, ενώ οι ονομασίες των εκδοτικών οίκων μπαίνουν μετά τον τόπο έκδοσης και πριν τη χρονολογία.

 

II. Παραπομπή σε άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό:

α. Βασίλης Κρεμμυδάς, «Η οικονομική κρίση στον ελλαδικό χώρο στις αρχές του 19ου αιώνα και οι επιπτώσεις της στην Επανάσταση του 1821», Μνήμων 6 (1976-77) 16-33.

β. F. Bechhofer και B. Elliot, «Persistence and Change: The petite bourgeoisie in industrial society», European Journal of Sociology 17 (1976) 78.

 

III. Παραπομπή σε άρθρο δημοσιευμένο σε πρακτικά συνεδρίου: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Η δυσπιστία στο έντυπο βιβλίο και η παράλληλη χρήση του χειρογράφου», Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συμποσίου ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1982, σ. 283-293.

 

IV. Παραπομπή σε άρθρο δημοσιευμένο σε συλλογικό τόμο:

α. Χάρης Μελετιάδης, «Η πολιτισμική διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967)», Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σ. 433-444.

β. Fatos Lubonja, «Between the glory of a virtual world and a misery of a real world», Stephanie Schwandner-Sievers και Bern E. Fischer (επιμ.), Albanian Intentities. Myth and History, Λονδίνο 2002, σ. 92.

 

V. Συντομευμένη παραπομπή σε βιβλίο, στο οποίο υπάρχει προηγούμενη παραπομπή που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση και δεν είναι εύκολο στον αναγνώστη να την εντοπίσει:

Μ. Γιαννήρης, Αι φρενοπάθειαι, ό.π., σ. 33.

 

VI. Συντομευμένη παραπομπή σε άρθρο, στο οποίο υπάρχει προηγούμενη παραπομπή που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση και δεν είναι εύκολο στον αναγνώστη να την εντοπίσει:

Β. Κρεμμυδάς, «Η οικονομική κρίση», ό.π., σ. 22.

 

VII. Συντομευμένη παραπομπή σε βιβλίο ή άρθρο, στο οποίο υπάρχει σχετικά κοντινή προηγούμενη παραπομπή:

Μ. Γιαννήρης, ό.π., σ. 33 ή Β. Κρεμμυδάς, ό.π., σ. 22.

 

VIII. Συντομευμένη παραπομπή σε βιβλίο ή άρθρο όταν στην αμέσως προηγούμενη σημείωση υπάρχει μόνο ο πλήρης ή συγκεκομμένος τίτλος του βιβλίου ή του άρθρου, όχι όμως και άλλοι τίτλοι:

Στο ίδιο, σ. 33.

 

IX. Παραπομπή σε εφημερίδα:

εφημ. Αθηνά, αρ. 234, 3.1.1850

εφημ. Αιών, αρ. 333, 7.10.1845

 

6. Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες: σ. (=σελίδα, σελίδες), βλ. (=βλέπε), πβ. (=παράβαλε), εφ. (=εφημερίδα), τ. (τόμος, τόμοι).

 

Εικόνες

Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή .tiff. Αν έχουν δημιουργηθεί με σάρωση (scanning) κάποιων πρωτοτύπων, τα ψηφιακά αρχεία θα πρέπει να έχουν τις διαστάσεις με τις οποίες θα τοποθετηθούν στη σελίδα. Οι εικόνες σε τόνους του γκρι και οι έγχρωμες θα πρέπει να σαρώνονται με ανάλυση 300 dpi και οι γραμμικές με ανάλυση 800 dpi. Αν προέρχονται από φωτογράφηση με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή θα πρέπει να παραδίδονται χωρίς επεξεργασία και σε συνοδευτικό αρχείο κειμένου να δηλώνονται οι διαστάσεις που θα έχουν όταν τοποθετηθούν στη σελίδα. Τα ονόματα των αρχείων .tiff θα πρέπει να περιλαμβάνουν το επίθετο του συγγραφέα με λατινικούς χαρακτήρες και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας (π.χ. Alexiou_1.tiff). Αν οι εικόνες χρειάζονται άδειες δημοσίευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, οι συγγραφείς είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν τις άδειες αυτές και να καταθέτουν ψηφιοποιημένα αντίγραφά τους μαζί με τις εικόνες.

 

Επικοινωνία με τους συγγραφείς κατά τη διαδικασία αξιολόγησης

Την επικοινωνία με τους συγγραφείς αναλαμβάνει ο επιμελητής κάθε τόμου. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή της εργασίας οι συγγραφείς λαβαίνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο τους ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Αν μία εργασία δεν γίνει δεκτή για δημοσίευση, η απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής συνοδεύεται από τη σχετική αιτιολόγηση. Αν γίνει δεκτή υπό τον όρο να βελτιωθεί, ο επιμελητής κοινοποιεί στον συγγραφέα τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των κριτών και μελών της Συντακτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο επιμελητής ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας ο συγγραφέας θα πρέπει να υποβάλει την τελική μορφή της εργασίας, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις που θα του κοινοποιηθούν. Όταν ο συγγραφέας υποβάλει την αναθεωρημένη μορφή της εργασίας του θα πρέπει σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου (.doc ή .rtf) με ημερομηνία και υπογραφή, να περιγράφει με συγκεκριμένες παραπομπές στο κείμενό του όλες τις αλλαγές που έκανε, είτε υιοθετώντας τις υποδείξεις είτε με δική του πρωτοβουλία, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υιοθετήσει κάποιες από τις παρατηρήσεις ή τις υποδείξεις, θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους απέρριψε τις προτάσεις των κριτών και της Συντακτικής Επιτροπής. Αν η επιτροπή δεν θεωρήσει επαρκή την αιτιολόγηση, και κρίνει ότι η απόρριψη των προτάσεών της από τον συγγραφέα έχει ως συνέπεια να μην τηρούνται οι όροι διασφάλισης ποιότητας των περιεχομένων του περιοδικού, ενδέχεται να αρνηθεί την δημοσίευση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση ο συγγραφέας ενημερώνεται σχετικά από τον επιμελητή του τόμου. Για την πορεία της εργασίας από τη στιγμή της υποβολής της έως και την δημοσίευση ο συγγραφέας μπορεί να ενημερώνεται ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού

 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο Μνήμονα διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους, δίνοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Άρθρα που δημοσιεύονται στο Μνήμονα  μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, χωρίς δικαίωμα τροποποίησης (δημιουργία παράγωγου έργου) με αναφορά στο συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς(άδεια Creative Commons 4.0). To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει, να αναπαραγάγει, να παρουσιάζει στο κοινό, να διανέμει και χρησιμοποιεί άρθρα που δημοσιεύονται στο Μνήμονα  σε οποιοδήποτε μέσο και μορφή είτε μεμονωμένα είτε ως μέρη συλλογικών  έργων, για όλο το χρόνο διάρκειας προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και για όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, το δικαίωμα δημοσίευσης των άρθρων σε τεύχη του περιοδικού Μνήμων, αναπαραγωγής και διανομής μεμονωμένων αντιγράφων των άρθρων, αναπαραγωγής ολόκληρων των άρθρων σε άλλη έκδοση του ΕΙΕ, και αναπαραγωγής και διανομής των άρθρων ή περίληψης αυτών με χρήση πληροφορικού συστήματος αποθετηρίου.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.        Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (εφεξής, ΕΚΤ)/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (εφεξής, ΕΙΕ) αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα πληροφοριακά/προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο σας στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΜΝΗΜΩΝ, αποδέχεσθε την παρακάτω πολιτική προστασίας δεδομένων.

2.        Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΜΝΗΜΩΝ είναι προαιρετική. Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο δεδομένων (εφεξής, Προσωπικά Δεδομένα), μπορεί να προσδιορίζει όνομα, επαγγελματικό τίτλο, εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.α. Επίσης, ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται από χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα. Το ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα (browsing), η θέαση και η λήψη (downloading) άρθρων και άλλου περιεχομένου που περιέχονται σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο δεν προϋποθέτουν την υποβολή Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών. Επίσης, οι αναφερόμενες λειτουργίες δεν προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) έτσι ώστε να δέχεται cookies.

3.        Τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών αυτού του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού. Κάθε φορά που το ΕΚΤ/ΕΙΕ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στα πλαίσια της υλοποίησης των σκοπών του, δηλαδή, για να:

a.       έχει την ανταπόκρισή σας ή στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου

b.       έχει δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας του, επισήμανσης και επίλυσης προβλημάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου

c.       έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας

d.       μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας

e.       μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτού του διαδικτυακού τόπου, και

f.         μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας για κάθε τι άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ΕΚΤ/ΕΙΕ.

4.        Η εγγραφή σας ως συγγραφέα στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΤΕΚΜΗΡΙΑ με σκοπό την υποβολή άρθρων για δημοσίευση στο εν λόγω περιοδικό, ή ως αναγνώστη με σκοπό τη λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων για το περιεχόμενο του εν λόγω περιοδικού προϋποθέτει την παροχή πληροφοριακών δεδομένων ή/και Προσωπικών Δεδομένων όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, και την χρήση cookies.

5.        Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν θα κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο και δε θα τα χρησιμοποιήσει σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Ωστόσο, το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί:

a.       να διαθέσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας στους βοηθούς εκπλήρωσης, σχετιζόμενα νομικά πρόσωπα, ή αντισυμβαλλόμενους του για επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαβίβαση δεδομένων σε άλλη χώρα, όχι όμως σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, όπου ο βοηθός εκπλήρωσης, το σχετιζόμενο νομικό πρόσωπο ή ο αντισυμβαλλόμενος του ΕΚΤ/ΕΙΕ εδρεύει. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ θα βεβαιώνεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα θα προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

b.       να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε νομικό πρόσωπο στο οποίο το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει μεταφέρει συνολικά ή μερικά την επιχειρησιακή του δράση υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το νομικό πρόσωπο έχει δεσμευθεί ότι θα προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

6.        Το ΕΚΤ/ΕΙΕ καταγράφει τους τρόπους χρήσης των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα, προσεκτικά επιλεγμένα, πληροφοριακά δεδομένα χρήσης και συναλλαγών των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου, με τη μορφή ανωνυμοποιημένων στατιστικών και δημογραφικών δεδομένων, χωρίς να αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των υποκειμένων δεδομένων ή εμπιστευτική πληροφόρηση, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή είναι αναγκαίο ενόψει νομικής διαδικασίας ή αν το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει τη συναίνεσή σας.

7.        Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν συλλέγει εσκεμμένα ούτε χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα χρηστών κάτω των 18 ετών.

8.        Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το ΕΚΤ/ΕΙΕ διατηρεί. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας από τα αρχεία του ΕΚΤ/ΕΙΕ. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το ΕΚΤ/ΕΙΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΕΚΤ/ΕΙΕ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: sofmat@eie.gr. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξεις ή διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από τα αρχεία του ΕΚΤ/ΕΙΕ, θα πρέπει να ενημερώσετε το ΕΚΤ/ΕΙΕ εγγράφως διατυπώνοντας με σαφήνεια την επιθυμητή αλλαγή ή διαγραφή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: sofmat@eie.gr. Είναι πιθανόν, ενόψει αυτής της επικοινωνίας σας, το ΕΚΤ/ΕΙΕ να επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει το αίτημά σας για αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να παραμείνει κάποιο στοιχείο από τα Προσωπικά Δεδομένα σας στα αρχεία του ΕΚΤ/ΕΙΕ, που όμως δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ διατηρεί το δικαίωμα περιστασιακά να επικοινωνεί με το υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων αναλόγως των αναγκών του ΕΚΤ/ΕΙΕ.

9.        Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των συγγραφέων του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού ΜΝΗΜΩΝ θα είναι διαθέσιμα στους αναγνώστες του εν λόγω περιοδικού. Αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα με σκοπό να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους επιστήμονες. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα μπορεί να συλλέγονται και επεξεργάζονται από τρίτους. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν φέρει ευθύνη για τέτοια συλλογή και επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων σας.

10.      Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα χώρου (domain name) σας (το κείμενο μετά το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας) και τη συσχετιζόμενη διεύθυνση IP, και το όνομα χρήστη (user name) σας (το κείμενο πριν το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας). Η ποσότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχεις επιλέξει στον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (web-browser). Παρακαλείσαι να ελέγξεις τον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας αν επιθυμείς να μάθεις τι πληροφορίες επιτρέπει να γνωστοποιούνται κατά την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο.

11.      Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να αποθηκεύει αρχεία κειμένου όπως τα cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας κάθε φορά που κάνεις χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος μεταβιβάζει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη που τον επισκέπτεται για σκοπούς καταγραφής της χρήσης. Αυτά τα μικρά αρχεία κειμένου (cookies) διευκολύνουν τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, ελαχιστοποιούν την ανάγκη της κατ' επανάληψη καταχώρησης πληροφοριακών δεδομένων κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, και επιτρέπουν στο ΕΚΤ/ΕΙΕ να σας παρέχει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Εφόσον το θελήσετε, μπορείτε να διαγράψετε ή και εμποδίσετε την εισαγωγή cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Για να το επιτύχετε, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας. Ωστόσο, η διαγραφή ή παρεμπόδιση εισαγωγής cookies μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ΤΕΚΜΗΡΙΑ χρησιμοποιεί cookies με δύο τρόπους: καταρχήν, μικρά αρχεία κειμένου κάθε χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου αποστέλλονται από το διακομιστή (server) του ΕΚΤ/ΕΙΕ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται για να επαληθεύσουν δικαιώματα πρόσβασης σ' αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies δεν παραμένουν στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας μετά την κάθε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επιπλέον, κατόπιν δικής σας επιλογής, ένα cookie αποστέλλεται από το διακομιστή (server) του ΕΚΤ/ΕΙΕ και αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης με όνομα χρήστη και συνθηματικό πρόσβασης (login). Τα cookies χρησιμεύουν στο ΕΚΤ/ΕΙΕ για να ταυτοποιήσει τη χρήση που κάνετε σ' αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να ερωτάστε για τον όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password), και για να κρατάει μετρίσιμα στοιχεία χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε τέτοια cookies ή επιθυμείτε να ενημερώνεστε πότε ένα cookie εστάλη σ' εσάς, μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά τις παραμέτρους χρήσης του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας.

12.      Το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων θα καταχωρηθεί σ' αυτήν την ιστοσελίδα. Η αδιάλειπτη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου από εσένα εκλαμβάνεται ως αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική προστασίας δεδομένων. Σχόλια ή ερωτήσεις που αφορούν σ' αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείς να τ' απευθύνεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας sofmat@eie.gr.

13.     Το ΕΚΤ/ΕΙΕ υλοποιεί τεχνολογικές εφαρμογές και πολιτική προστασίας που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων σας από μη επιτρεπόμενη ή μη κατάλληλη χρήση τους. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ περιοδικά θα εξετάζει την καταλληλότητα και επάρκεια αυτών των τεχνολογικών εφαρμογών και πολιτικής προστασίας δεδομένων

 
   Όροι χρήσης | Προστασία δεδομένων | Open Journal Systems | Copyright © EKT