open, digital, online, education, distance education

Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, μαθηματικά και μαθητές του δημοτικού. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα


Δημοσιευμένα: Dec 27, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια μαθηματικά μαθητές δημοτικού Kodu
Εμμανουήλ Φωκίδης
https://orcid.org/0000-0003-3962-0314
Γεώργιος Παχίδης
https://orcid.org/0000-0002-2070-9573
Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα πιλοτικού προγράμματος για τη διδασκαλία ενοτήτων του μαθήματος των Μαθηματικών σε μαθητές της Δ΄ τάξης του δημοτικού με τη χρήση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Τα παιχνίδια κατασκευάστηκαν από τον εκπαιδευτικό της τάξης χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα κατασκευής τρισδιάστατων παιχνιδιών Kodu Game Lab της Microsoft. Για να είναι δυνατή η σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, συγκροτήθηκαν δύο επιπλέον ερευνητικές ομάδες. Στην πρώτη οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, ενώ στη δεύτερη η διδασκαλία έγινε καθαρά συμβατικά. Ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγια και φύλλα αξιολόγησης. Από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι η ομάδα των μαθητών που χρησιμοποίησε τα παιχνίδια ξεπέρασε, στις περισσότερες περιπτώσεις, την ομάδα που διδάχθηκε συμβατικά, αλλά όχι την ομάδα όπου οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά. Οι απόψεις των μαθητών για τα παιχνίδια ήταν ιδιαίτερα θετικές. Τα αποτελέσματα οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του θέματος, εξετάζοντας παράλληλα, τη δυνατότητα ένταξης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Εμμανουήλ Φωκίδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Λέκτορας
Γεώργιος Παχίδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εκπαιδευτικός
Αναφορές
Καραγεώργος, Δ. (2003). Το πρόβλημα και η επίλυση του. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλα.
Κόκκοτας, Π. (2002). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, μέρος II, σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Κολέζα, Ε. (2006). Μαθηματικά και σχολικά μαθηματικά, επιστημολογική και κοινωνιολογική προσέγγιση της μαθηματικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Λυκοσκούφη, Ε. (2005). Διδασκαλία μαθηματικών εννοιών με τη βοήθεια υπολογιστή μέσα από μία διαθεματική-δομητιστική προσέγγιση. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-ΥΠΔΒΜΘ (2003). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών. Ανακτήθηκε από http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Χαλκιά, Κ. (2012). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες: Θεωρητικά ζητήματα, προβληματισμοί, προτάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη
Bai, H., Pan, W., Hirumi, A., & Kebritchi, M. (2012). Assessing the effectiveness of a 3-D instructional game on improving mathematics achievement and motivation of middle school students. British Journal of Educational Technology, 43, 993-1003.
Barlett, C. P., Anderson, C. A. & Swing, E. L. (2009). Video game effects-confirmed, suspected, and speculative. A review of the evidence. Simulation & Gaming, 40(3), 377-403.
Binsubaih, A., Maddock, S. Romano, D. (2006). A serious game for traffic accident investigators. International Journal of Interactive Technology and Smart Education, 3(4), 39-346.
Bottino, R. M., Ferlino, L., Ott, M., & Tavella, M. (2007). Developing strategic and reasoning abilities with computer games at primary school level. Computers & Education, 49(4), 1272-1286.
Boyle, E. A., Hainey, T., Connolly, T. M., Gray, G., Earp, J., Ott, M., ... & Pereira, J. (2016). An update to the systematic literature review of empirical evidence of the impacts and outcomes of computer games and serious games. Computers & Education, 94, 178-192.
Brom, C., Preuss, M., & Klement, D. (2011). Are educational computer micro-games engaging and effective for knowledge acquisition at high-schools? A quasi-experimental study. Computers & Education, 57(3), 1971-1988.
Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational researcher, 18(1), 32-42.
Connolly, T. M., Boyle, E. A., MacArthur, E., Hainey, T., & Boyle, J. M. (2012). A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games. Computers & Education, 59(2), 661-686.
Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
Cummins, J. (2005). Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society. Los Angeles:
California Association for Bilingual Education and Stoke on Trent.
Driver, R., & Oldham, V. (1986). A constructivist approach to curriculum development. Studies in Science Education, 13, 105-122.
Egenfeldt-Nielsen, S. (2005). Beyond edutainment. Exploring the educational potential of computer games (Doctoral dissertation). IT-University of Copenhagen, Denmark.
Ertmer, P. A. & Newby, T. J. (2013). Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical features from an instructional design perspective. Performance Improvement Quarterly, 26(2), 43-71.
Frazer, A., Argles, D., & Wills, G. (2007, September). Assessing the usefulness of mini-games as educational resources. Proceedings of the of the Association for Learning Technology Conference. Nottingham, UK.
Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J. E. (2002). Games, motivation, and learning: A research and practice model. Simulation & Gaming, 33, 441-467.
Gee, J. P. (2009). Deep learning properties of good digital games. In Serious games: Mechanisms and effects. Routledge Taylor & Francis Group.
Gee, J. P. (2008). Learning and games. The Ecology of Games: Connecting Youth, Games, and Learning, 3, 21-40.
Gee, J. P. (2005, June). Good video games and good learning. In Phi Kappa Phi Forum (Vol. 85, No. 2, pp. 33-37). The Honor Society of Phi Kappa Phi.
Goodwin, K. (2012). Use of tablet technology in the classroom. NSW Department of Education and Communities.
Hainey, T., Connolly, T. M., Boyle, E. A., Wilson, A., & Razak, A. (2016). A systematic literature review of games-based learning empirical evidence in primary education. Computers & Education, 102, 202-223.
Heinrich, P. (2012). The iPad as a tool for education: A study of the introduction of iPads at Longfield Academy, Kent. Nottingham: NAACE: The ICT Association.
Hidi, S., & Renninger, K. A. (2006). The four-phase model of interest development. Educational Psychologist, 41, 111-127.
Hong, N. S., McGee, S., & Howard, B. C. (2000). The effect of multimedia learning environments on well-structured and ill-structured problem-solving skills. Proceedings of the American Educational Research Association Annual Meeting (Vol. 2000, No. 1).
Jonker, V., Wijers, M., & Van Galen, F. (2009, October). The motivational power of mini-games for the learning of mathematics. Proceedings of the European Conference on Game Based Learning. Graz, Austria.
Ke, F. (2008). A case study of computer gaming for math: Engaged learning from gameplay? Computers & Education, 51(4), 1609-1620.
Kebritchi, M. (2010). Factors affecting teachers' adoption of educational computer games: A case study. British Journal of Educational Technology, 41, 256-270.
Kebritchi, M., Hirumi, A., & Bai, H. (2010). The effects of modern mathematics computer games on mathematics achievement and class motivation. Computers & Education, 55(2), 427-443.
Kirriemuir, J. (2002). The relevance of video games and gaming consoles to the higher and further education learning experience. Techwatch Report. Retrieved from http://tecnologiaedu.us.es/nweb/ htm/ pdf/ 301.pdf
Kluge, S., & Riley, L. (2008). Teaching in virtual worlds: Opportunities and challenges. Issues in Informing Science and Information Technology, 5, 2008.
Lieberman, D. A., Bates, C. H., & So, J. (2009). Young children's learning with digital media. Computers in the Schools, 26, 271-283.
Lowrie, T. (2005). Problem solving in technology rich contexts: Mathematics sense making in out-of-school environments. Journal of Mathematical Behavior, 24(3-4), 275-286.
Mayer, R., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43-52.
Mayo, M. J. (2009). Video games: A route to large-scale STEM education? Science, 323(5910), 79-82.
McManis, L. D., & Gunnewig, S. B. (2012). Finding the education in educational technology with early learners. YC Young Children, 67, 14-24.
Miller, D. J., & Robertson, D. P. (2011). Educational benefits of using game consoles in a primary classroom: A randomised controlled trial. British Journal of Educational Technology, 42, 850-864.
Nunes, T., Bryant, P., & Watson, A. (2009). Key understandings in mathematics learning. London: Nuffield Foundation.
Panagiotakopoulos, C. T. (2011). Applying a conceptual mini game for supporting simple mathematical calculation skills: Students’ perceptions and considerations. World Journal of Education, 1(1), 3-14.
Papastergiou, M. (2009). Digital Game-Based Learning in high school Computer Science education: Impact on educational effectiveness and student motivation. Computers & Education, 52(1), 1-12.
Parsons, D. & Haden, P. (2007). Programming osmosis: knowledge transfer from imperative to visual programming environments. In S., Mann & N., Bridgeman (Εds.) Proceedings of the 20th Annual Conference of the National Advisory Committee on Computing Qualifications (pp. 209–215). Hamilton, New Zealand.
Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon,9(5), 1-6.
Prensky, M. (2001b). Digital game-based learning. New York: McGraw-Hill.
Prensky, M., & Prensky, M. (2007). Digital game-based learning (Vol. 1). St. Paul, MN: Paragon house.
Robertson, D., & Miller, D. (2009). Learning gains from using games consoles in primary classrooms: A randomized controlled study. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 1(1), 1641-1644.
Rosas, R., Nussbaum, M., Cumsille, P., Marianov, V., Correa, M., Flores, P., ... Rodriguez, P. (2003). Beyond Nintendo: design and assessment of educational video games for first and second grade students. Computers & Education, 40(1), 71-94.
Scacchi, W. (2012). The future of research in computer games and virtual world environments. Irvine, CA: University of California.
Shaffer, D. (2006). Epistemic frames for epistemic games. Computers and Education, 46(3), 223-234.
Tobias, S., Fletcher, J.D., Dai, D.Y., & Wind, A.P. (2011). Review of research on computer games. In S. Tobias & J.D. Fletcher (Eds.), Computer games and instruction (pp. 127-222). Charlotte, NC: Information Age.
Tolmie, A. K., Topping, K. J., Christie, D., Donaldson, C., Howe, C., Jessiman, E., ... & Thurston, A. (2010). Social effects of collaborative learning in primary schools. Learning and Instruction, 20(3), 177-191.
Tutte, W. T. (1995). Τι είναι τα μαθηματικά. Μαθηματική Επιθεώρηση, 43, 67-78.
Tüzün, H., Yılmaz-Soylu, M., Karakuş, T., İnal, Y., & Kızılkaya, G. (2009). The effects of computer games on primary school students’ achievement and motivation in geography learning. Computers & Education, 52(1), 68-77.
Ulicsak, M., & Wright, M. (2010). Games in education: Serious games. FutureLab.
Van Galen, F., Jonker, V., & Wijers, M. (2009). Designing educational mini-games. Proceedings of the 5th Annual Conference of the International Society for Design and Development in Education. Cairns, Australia.
Vogel, J. J., Vogel, D. S., Cannon-Bowers, J., Bowers, C. A., Muse, K., & Wright, M. (2006). Computer gaming and interactive simulations for learning: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 34, 229-243.
Westera, W., Nadolski, R. J., Hummel, H. G., & Wopereis, I. G. (2008). Serious games for higher education: a framework for reducing design complexity. Journal of Computer Assisted Learning, 24(5), 420-432.
Whitton, N. (2007). An Investigation into the potential of collaborative computer game-based learning in higher education (Doctoral dissertation, Napier University).
Zaranis, N., Kalogiannakis, M., & Papadakis, S. (2013). Using mobile devices for teaching realistic mathematics in kindergarten education. Creative Education, 4, 1-10.
Zhang, X., Liu, C., Wang, L. & Piao Q. (2010). Effects of Violent and non-violent computer video games on explicit and implicit aggression. Journal of Software, 5(9), 1014-1021.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)