open, digital, online, education

Διδάσκοντας τις διεργασίες ανάπτυξης των φυτών σε μαθητές του δημοτικού με τη χρήση tablets. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
επαυξημένη πραγματικότητα μαθητές δημοτικού φυτά tablets
Τσαμπίκα Αργυρού
Εμμανουήλ Φωκίδης
https://orcid.org/0000-0003-3962-0314
Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν tablets και μικρο-εφαρμογές με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητα για τη διδασκαλία της θρέψης των φυτών σε μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν τέσσερα διδακτικά δίωρα και το δείγμα ήταν 60 μαθητές χωρισμένων σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα διδάχθηκε συμβατικά. Η διδασκαλία στη δεύτερη και τρίτη ομάδα στηρίχθηκε στο μοντέλο των Driver και Oldham, με τη διαφορά ότι στη μία χρησιμοποιήθηκε έντυπο υλικό ενώ στην άλλη χρησιμοποιήθηκαν τα tablets. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από φύλλα αξιολόγησης. Επιπλέον, στην ομάδα που διδάχθηκε μέσω tablets, χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των απόψεων των μαθητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις τρεις ομάδες όσον αφορά τις επιδόσεις τους. Παρόλα αυτά, μέσα από το ερωτηματολόγιο, φάνηκε η θετική στάση των μαθητών απέναντι στη χρήση των tablets και τα αυξημένα κίνητρά τους για μάθηση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση μεθόδων ένταξής τους στο σχολείο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Τσαμπίκα Αργυρού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δσκάλα
Εμμανουήλ Φωκίδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επίκουρος καθηγητής
Αναφορές
Κουμαράς, Π. (2007). Τα νέα σχολικά εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου: Μια κριτική θεώρηση. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη, 21-22, 18-33.
Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., Graf, S., & Kinshuk, M. (2014). Augmented reality trends in education: A systematic review of research and applications. Educational Technology & Society, 17 (4), 133-149.
Bano, M., Zowghi, D., Kearney, M., Schuck, S., & Aubusson, P. (2018). Mobile learning for science and mathematics school education: A systematic review of empirical evidence. Computers & Education, 121, 30-58.
Bidin, S., & Ziden, A. A. (2013). Adoption and application of mobile learning in the education industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90, 720-729.
Canal, P. (1999). Photosynthesis and ‘inverse respiration’ in plants: an inevitable misconception. International Journal of Science Education, 21, 363-371.
Cavus, N., & Ibrahim, D. (2009). m-Learning: An experiment in using SMS to support learning new English language words. British Journal of Educational Technology, 40, 78-91.
Cheng, K.-H., & Tsai, C.-C. (2013). Affordances of augmented reality in science learning: Suggestions for future research. Science Education and Technology, 449–462.
Chu, H. C. (2014). Potential negative effects of mobile learning on students’ learning achievement and cognitive load-A Format assessment perspective. Educational Technology & Society, 17(1), 332-344.
Driver, R., & Oldham, V. (1986). A constructivist approach to curriculum development in science. Studies in Science Education, 18, 105-122.
Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (2014). Making sense of secondary science: Research into children's ideas. Routledge.
Dündar, H., & Akçayır, M. (2014). Implementing tablet PCs in schools: Students’ attitudes and opinions. Computers in Human Behavior, 32, 40-46.
Estapa, A., & Nadolny, L. (2015). The effect of an augmented reality enhanced mathematics lesson on student achievement and motivation. Journal of STEM Education, 16(3).
Fokides, E. (2018). Tablets in primary schools: Results of a study for teaching the human organ systems. International Journal of Smart Education and Urban Society, 9(3), 1-16.
Fokides, E., & Atsikpasi, P. (2017). Tablets in education. Results from the initiative ETiE, for teaching plants to primary school students. Education and Information Technologies, 22(5), 2545-2563.
Fokides, E., & Mastrokoukou, A. (2018). Results from a study for teaching human body systems to primary school students using tablets. Contemporary Educational Technology, 9(2), 154-170.
Haβler, B., Major, L., & Hennessy, S. (2016). Tablet use in schools: a critical review of the evidence for learning outcomes. Journal of Computer Assisted Learning, 32(2), 139-156.
Hashemi, M., Azizinezhad,M., Najafi, V., & Nesari, A. (2011). What is Mobile Learning ? Challenges and Capabilities. Procedia-Social and Behavioral Sciences(30), 2477-2481.
Heinrich, P. (2012). The iPad as a tool for education - a case study. Longfield Academy, Kent: Naace.
Henderson, S., & Yeow, J. (2012). iPad in education: A case study of iPad adoption and use in a primary school. Proceedings of the 45th Hawaii International Conference in System Science (HICSS), 2012, 78-87. IEEE.
Ifenthaler, D., & Schweinbenz, V. (2013). The acceptance of Tablet-PCs in classroom instruction: The teachers’ perspectives. Computers in Human Behavior, 29(3), 525-534.
Kearney, M., Schuck, S., Burden, K., & Aubusson, P. (2012). Viewing mobile learning from a pedagogical perspective. Research in learning technology, 20(1).
Keller, J. M. (1987). IMMS: Instructional materials motivation survey. Florida State University.
Kesim, M., & Ozarslan, Y. (2012). Augmented reality in education: current technologies and the potential for education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 297-302.
Lally, D., Brooks, E., Tax, F. E., & Dolan, E. L. (2007). Sowing the seeds of dialogue: public engagement through plant science. The Plant Cell, 19(8), 2311-2319.
Lindemann-Matthies, P. (2002). The influence of an educational program on children's perception of biodiversity. The Journal of Environmental Education, 33(2), 22-31.
Liu, T. C., Lin, Y. C., & Paas, F. (2014). Effects of prior knowledge on learning from different compositions of representations in a mobile learning environment. Computers & Education, 72, 328-338.
Lix, L. M., Keselman J. C., & Keselman H. J. (1996). Consequences of assumption violations revisited: A quantitative review of alternatives to the one-way analysis of variance F test. Review of Educational Research, 66, 579-619.
McNair, S., & Stein, M. (2001). Drawing on their understanding: using illustrations to invoke deeper thinking about plants. Proceedings of the 2001 Annual International Conference of the Association for the Education of Teachers in Science, 1364-1375.
Montrieux, Η., & Schellens, R. (2017). "The best app is the teacher" Introducing classroom scripts in technology-enhanced education. Journal of Computer Assisted Learning,33, 267-281.
Özay, E., & Öztaş, H. (2003). Secondary students' interpretations of photosynthesis and plant nutrition. Journal of Biological Education, 37(2), 68-70.
Osborne, J., & Dillon, J. (2008). Science education in Europe: Critical reflections (Vol. 13). London: The Nuffield Foundation.
Perry, D. R., & Steck, A. K. (2015). Increasing student engagement, self-efficacy, and meta-cognitive self-regulation in the high school geometry classroom: do iPads help? Computers in the Schools, 32(2), 122-143.
Prieto, J. C., Sánchez Prieto, J., Olmos Migueláñez, S., & García-Peñalvo, F. (2014). Understanding mobile learning: devices, pedagogical implications and research lines. Teoría de la Educación.Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 15(1).
Ribeiro, V., & Sousa, V. (2017). Travel through the oceans: augmented reality to enhance learning in early childhood education. Proceeding of the 3rd Annual International Conference of the Immersive Learning Research Network, 248-255. Coimbra, Portugal: Springer.
Rikala, J., Vesisenaho, M., & Mylläri, J. (2013). Actual and potential pedagogical use of tablets in schools. Human Technology, 9(2), 113-131.
Shuler, C., Winters, N., & West, M. (2013). The future of mobile learning: Implications for policy makers and planners. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 7-35.
Simpson, W., & Arnold, B. (1982). Availability of prerequisite concepts for learning biology at certificate level. Journal of Biological Education, 16(1), 65-72.
Snell, S., & Snell-Siddle, C. (2013). Mobile learning: The effects of gender and age on perceptions of the use of mobile tools. Proceedings of the Second International Conference on Informatics Engineering & Information Science (ICIEIS2013), 274-281. The Society of Digital Information and Wireless Communication.
Solak, E., & Cakir, R. (2015). Exploring the Effect of Materials Designed with Augmented Reality on Language Learners' Vocabulary Learning. Journal of Educators Online, 12(2), 50-72.
Trundle, K. C., Atwood, R. K., & Christopher, J. E. (2002). Preservice elementary teachers’ conceptions of moon phases before and after instruction. Journal of Research in Science Teaching, 39(7), 633-658.
van Deurse, A., ben Allouch, S., & Ruijter, L. (2016). Tablet use in primary education: Adoption hurdles and attitude determinants.
Education Information Technology, 21, 971-990.
Van Krevelen, D. W. F., & Poelman, R. (2010). A survey of augmented reality technologies, applications and limitations. The International Journal of Virtual Reality, 9(2), 1-20.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)