open, digital, online, education, distance education

Η διασφάλιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τάσεις και προσανατολισμοί


Δημοσιευμένα: Dec 27, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση διασφάλιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας
Βασιλική Ιωακειμίδου
Αντώνης Λιοναράκης
Περίληψη
Στο άρθρο επιχειρείται μια προσπάθεια αποτύπωσης κάποιων τάσεων, προσανατολισμών και προβληματισμών στην προσπάθεια διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Προσδιορίζονται επιθυμητές όψεις της έννοιας της ποιότητας στην από απόσταση εκπαίδευση ως άξονες για τη διαμόρφωση μετρήσιμων δεικτών ποιότητας. Καταγράφονται το διαφορετικό οργανωτικό πλαίσιο ανάλογα με την περίπτωση του πανεπιστημίου, πολιτικές και στρατηγικές, κοινά σημεία στη σχετική στοχοθεσία των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και πρακτικές που αφορούν συνεργασίες. πρακτικές και μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέως. Διατυπώνονται και συζητιούνται με κριτική και αναστοχαστική διάθεση θέματα αιχμής, σκέψεις και προβληματισμοί.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Asderaki, F. (2009). The Impact of the Bologna Process on the Development of the Greek Quality Assurance System. Quality in Higher Education, Vol. 15 (2), pp. 105-122.
Bates, T. (2007). Transforming distance education through new technologies. In Evans, T., Haughey, M. & Murphy, D. (Eds.) The International Handbook of Distance Education. Bingley, U.K.: Emerald Press. Retrieved on 26 August, 2015 from http://www.tonybates.ca/wp-content/uploads/2008/07/evans.pdf /
Biggs, J. (2001). The reflective institution: Assuring and enhancing the quality of teaching and learning. Higher Education, Vol. 41(3), pp. 221-238.
Bologna Declaration. (1999). Joint declaration of the European Ministers of Education. Bologna.
Butcher, N. & Wilson-Strydom, M. (2013). A Guide to Quality in Online Learning. Academic Partnerships. Retrieved on 27 August, 2015 from http://www.academicpartnerships.com/sites/default/files/A%20Guide%20to%20Quality%20in%20Online%20Learning.pdf.
Butcher, N. & Hooser, S. (2014). A Guide to Quality in Post-Traditional Online Higher Education. Academic Partnerships. Retrieved on 27 August, 2015 from http://www.academicpartnerships.com/sites/default/files/Guide-OnlineHigherEd.PDF.
Daniel, J. (2013a). Rankings and online learning: a disruptive combination for higher education? In Marope, P.T.M., Wells, P.J. & Hazelkorn, E. (Eds). Rankings and Accountability in Higher Education. UNESCO. Retrieved on 12 July, 2015 from
Daniel, J. (2013b). Education across space and time. Keynote speech at Open and Distance Learning Association of Australia 2013, Sydney, Australia. Retrieved on 27 August, 2015 from http://sirjohn.ca/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/130204ODLAATX.pdf.
Daniel, J.S. (1996). Mega-Universities and Knowledge Media: Technology Strategies for Higher Education. London, Kogan Page.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009). Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Frydenberg, J. (2002). Quality Standards in eLearning: A matrix of analysis. The International Review of Research in open and Distributed Learning, 3(2). Retrieved on 27 August, 2015 from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/109/189.
Gandle, S.K. (2010). Quality Assurance in Open and Distance Learning in India. Open Praxis, 4(1), pp. 26-32. Retrieved on 27 August, 2015 from http://www.openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/article/viewFile/221/167.
Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A. & Haywood, K. (2011). The 2011 Horizon Report. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Jung, I. (2005). Quality Assurance Survey of Mega Universities. In McIntosh, C. (Ed.) Perspectives on Distance Education: Lifelong Learning & Distance Higher Education. UNESCO / COL.
Κόκκος, Α. (2005). Σχέσεις ανάμεσα στη Δια Βίου Μάθηση, την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.). 3rd International Conference on Open and Distance Learning: Applications of Pedagogy and Technology, Πάτρα, 11-13 Νοεμβρίου, Vol Α, σσ. 368-379. Αθήνα: Προπομπός.
Τζάνη, Μ. (1986). Θέματα κοινωνιολογίας της Παιδείας (τέταρτη έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Ματθαίου, Δ. (2007). Ποιότητα στην εκπαίδευση. Ιδεολογικές ορίζουσσες, εννοιολογήσεις και πολιτικές – Μια συγκριτική θεώρηση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
Ματσαγγούρας, Η. (2012). Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΜΔΔΕ, Καθηγητή κ. Ηλία Ματσαγγούρα. Στο Τριλιανός, Α., Κουτρομάνος, Γ. & Αλεξόπουλος, Ν. (Επιμ.) Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Α΄ Τόμος, σσ. 25-26. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΠΤΔΕ.
Ossiannilsson, E., Williams, K., Camilleri, A. F. & Brown, M. (2015). Quality models in online and open education around the globe: State of the art and recommendations. Oslo, International Council for Open and Distance Education – ICDE.
Parker, N. K. (2004). The Quality Dilemma in Online Education. In Anderson, T. & Elloumi, F. (Eds). Theory and Practice of Online Learning. Athabasca University. Retrieved on 1 February, 2015 from http://cde.athabascau.ca/online_book/pdf/TPOL_book.pdf.
Reed Scull, W., Kendrick, D., Shearer, R. & Offerman, D. (2011). The Landscape of Quality Assurance in Distance Education. Continuing Higher Education Review, Vol. 75, pp. 138-149.
Rosewell, J. & Jansen, D. (2014). The OpenupEd quality label: Benchmarks for MOOCs. The International Journal for Innovation and Quality in Learning, 2(3), pp. 88-100. Retrieved on 27 August, 2015 from http://papers.efquel.org/index.php/innoqual/article/view/160/45.
Scull, W. R., Kendrick, D., Shearer, R. & Offerman, D. (2011). The Landscape of Quality Assurance in Distance Education. Continuing Higher Education Review, Vol. 75, pp. 138-149.
Smith, C. (2008). Building Effectiveness in teaching through targeted evaluation and response: connecting evaluation to teaching to teaching improvement in higher education, Assessment & Evaluation in Higher Education, 33 (5), pp. 517-533. Retrieved on 18 May, 2014 from http://www.tandfonline.com.proxy.eap.gr/doi/pdf/10.1080/02602930701698942.
Σταμέλος, Γ. & Βασιλόπουλος, Α. (2013). Πολιτικές Δια Βίου Μάθησης στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης. Η Ελληνική περίπτωση. Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος.
Stracke, C. M. (2014). How Innovations and Competence Development support Quality in Lifelong Learning. The International Journal for Innovation and Quality in Learning, 2(3), pp. 35-44. Retrieved on 27 August, 2015 from http://papers.efquel.org/index.php/innoqual/article/view/65/40.
Tereseviciene, M., Volungviciene, A., Trepule, E., Zydziunaite, V., Rutkiene, A., Tait, A., Kaminskiene, L. (2015). Technology Enhanced Learning Integration Into Organisations. Vytautas Magnus University. Vilnious, Versus aureus. Retrieved on 28 August, 2015 from http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/display.do?fctN=facet_frbrgroupid&dscnt=0&elementId=0&recIdxs=0&frbrVersion=&displayMode=full&dstmp=1443339390909&ct=display&indx=1&recIds=ELABAPDB11566510&renderMode=poppedOut&doc=ELABAPDB11566510&rfnGr=&vid=LABT_VU1&fn=search&tabs=detailsTab&vid=LABT_VU1&backFromPreferences=true
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)