open, digital, online, education, distance education

Ο ρόλος των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.


Δημοσιευμένα: Nov 4, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
εξ αποστάσεως εκπαίδευση γραπτές εργασίες ερωτηματολόγιο κατανόηση αποτελεσματική μάθηση ΕΑΠ Ελλάδα φοιτητές
Βασίλειος Ισμυρλής
https://orcid.org/0000-0001-6900-0218
Περίληψη

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καταλαμβάνει πλέον ένα σημαντικό κομμάτι στο σύστημα εκπαίδευσης παγκοσμίως και συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια για επιμόρφωση και κατάρτιση των ενδιαφερόμενων ατόμων.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, επιτελεί ένα σημαντικό έργο σε αυτόν τον τομέα, έχοντας χιλιάδες εγγεγραμμένους σπουδαστές στα προγράμματά του. Έτσι είναι σημαντικό να διερευνηθούν πολλές πτυχές αυτής της διαδικασίας, ώστε να προταθούν και να εφαρμοστούν βελτιώσεις. Οι γραπτές εργασίες θεωρούνται ένα πολύ σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας, καθώς είναι εργαλεία τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης και τελικά συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματική μάθηση των εκπαιδευόμενων.

Σε αυτήν την εργασία διερευνούνται τα οφέλη καθώς και άλλες πτυχές που προκύπτουν από τις διαδικασίες εκπόνησης των ΓΕ, οι οποίες εκπονούνται κατά την πραγματοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ.

Για να διερευνηθούν τα παραπάνω, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο με σχετικά ερωτήματα, το οποίο απευθύνθηκε σε φοιτητές του ΕΑΠ και τελικά εβδομήντα πέντε άτομα το συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά. Τα δεδομένα αναλύθηκαν και από τα αποτελέσματα που προέκυψαν, διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές αναγνωρίζουν τα εκπαιδευτικά οφέλη των γραπτών εργασιών και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες τους. Επίσης, θεωρούν ότι είναι ικανοποιημένοι από τις προσπάθειες που κάνουν κατά τη διάρκεια διαδικασίας εκπόνησης των γραπτών εργασιών.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Βασίλειος Ισμυρλής, Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Περιφ.Υπηρεσία Στατιστικής Πέλλας

Αναφορές
Anderson, B. (2007). Independent learning. In Μ.G. Moore (Εd.) Handbook of distance education (pp.109-122). Μahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. A Social Cognitive Theory. N. Jersey: Prentice-Hall.
Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2005). Using web-pedagogical tools as scaffolds for self-regulated learning. Instructional Science, 33, 513-540.
Filcher, C., & Miller, G. (2000). Learning strategies for distance education. Journal of Agricultural Education 41 (1), 60-68
Flavell J.H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L.B. Resnick (Ed.), The nature of intelligence (pp. 231-236). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Garrison, D. R. (2003). Self- directed learning and distance education. In M. G. Moore & W. G. Anderson (Εds.) Handbook of distance education (pp. 161-168). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Miltiadou, M., & Savenye, W.C. (2003). Applying social cognitive constructs of motivation to enhance student success in online distance education. Association for the Advancement of Computing in Education Journal, 11(1), 78-95.
Ng, C. (2002). Relations between motivational goals, strategy use and learning outcomes among university students in a distance learning mode: A longitudinal study. Paper present at the Annual Conference of Australian Association for Research in Education, Brisbane, 1-5 December.
Peters, O. (2001). Learning and Teaching in Distance Education: Pedagogical Analyses and interpretations in an international perspective. London: Kogan Page.Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31, 459-470. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/c70b/c7142920b1ea74f16e14e0defe40ba4846c5.pdf
Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31, 459-470.
Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In Boekaerts, Pintrich, P. R., & Zeidner, M., (Eds.), Handbook of self – regulation (pp. 451–502). San
Puzziferro, Μ. (2008). Online Technologies Self-Efficacy and Self-Regulated Learning as Predictors of Final Grade and Satisfaction in College-Level Online Courses. American Journal of Distance Education, 22(2), 72-89.
Race, P. (1999). Το Εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα. Μεταίχμιο.
Salmon G., (1995) Tardy assignment submission by distance learning management students, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 10:3, 58-62, DOI:
1080/0268051950100309.
Schunk, D.H. (1991).Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231.
Yukselturk, E., & Bulut, S. (2007). Predictors for Student Success in an Online Course. Educational Technology & Society, 10(2), 71-83.
Zimmermann, B. J., Schunk, D. H. (2001). Self-Regulated Learning and Academic Achievement (2nd ed.). Theoretical Perspective. Routledge Taylor & Francis Group., 5-7.
White, C. (1999). The metacognitive knowledge of distance learners Open Learning, 13 (3), 37-46.
Βασάλα, Π. & Ανδρεάδου, Δ. (2009). Οι απόψεις των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ για την επίδραση των εκπαιδευτικών παροχών του ιδρύματος στη μάθηση. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, Τεύχος 4, Δεκέμβριος 2009. Ανακτήθηκε από http://www.pre.aegean.gr/revmata/issue-4.html.
Γιαγλή, Σ., Γιαγλής, Γ., & Κουτσούμπα, Μ. (2010). Αυτονομία στη μάθηση στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 6, Number 1 & 2. http://dx.doi.org/10.12681/jode.9753.
ΕΑΠ (2013). Εκπαίδευση-Γενικές πληροφορίες Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.eap.gr/view.php?artid=1179.
ΕΑΠ, (2018), Οδηγός σπουδών, https://www.eap.gr/images/stories/pdf/odigos_2018_19.pdf
Κόκκος, Α. (1998). Αρχές Μάθησης Ενηλίκων. Στο: Α. Κόκκος, Α. Λιοναράκης, & Χ. Ματραλής (επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχέσεις διδασκόντων- διδασκομένων (Τόμος Β΄, σελ.19-50). Πάτρα: ΕΑΠ.
Κόκκος Α. (2001). Μεθοδολογία της Εκπαίδευσης από Απόσταση: επιμορφωτικό υλικό για τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Κυριάκου, Π. (2004). Η εκπόνηση γραπτών εργασιών: ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε ένα εκπαιδευτικό σχήμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο από τη βάση δεδομένων του Ε.Α.Π. https://apothesis.eap.gr/handle/repo/20355.
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2008). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση (3η έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Νικολάκη, E., Κουτσούμπα, M., Λυκεσάς, Γ., (2013), Οι Γραπτές Εργασίες και οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις ως σημαντικά παιδαγωγικά εργαλεία στην υποστήριξη στρατηγικών αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στο περιβάλλον του ΕΑΠ, 7th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece – PROCEEDINGS SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
Παππά, Μ. (2008). Ο ρόλος του Καθηγητή Συμβούλου στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών στο ΕΑΠ (Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο από τη βάση δεδομένων του Ε.Α.Π. https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18930
Σπατιώτη, Α. (2017). Απόψεις φοιτητών/-τριών για τη σημασία των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 9, 103-120.
Σταματάκη, Κ. (2015). Οι Γραπτές Εργασίες στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση: Εργαλείο μάθησης για τους φοιτητές και διδακτικό μέσο για τους καθηγητές (Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο από τη βάση δεδομένων του Ε.Α.Π. https://apothesis.eap.gr/handle/repo/30118.
Τουβλατζής, & Καλογιαννάκης (2015). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συναισθήματα εκπαιδευομένων: μελέτη περίπτωσης για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 8ο Διεθνές Συνέδριο για την ΑεξΑΕ, Πρακτικά Συνεδρίου, τόμος 8, αρ. 2Α, σελ.58-71, Αθήνα.
Τσίτσα Π. (2016). Στόχοι και Θεματολογία Γραπτών Εργασιών: Μια Μελέτη Περίπτωσης στο Ε.Α.Π. (Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο από τη βάση δεδομένων του Ε.Α.Π. https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32891
Φαναρίτη, Μ. & Σπανακά, Α. (2009). Η μαθησιακή αυτονομία κατά την εκπόνηση γραπτών εργασιών. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 5ο Διεθνές Συνέδριο για την ΑεξΑΕ, Πρακτικά Συνεδρίου, τόμος 5, αρ. 2Α, Αθήνα. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.446.
Φιλίππη, Α. (2014). H αυτόνομη μάθηση και η μεταγνώση σε περιβάλλον ΑεξΑΕ (Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο από τη βάση δεδομένων του Ε.Α.Π. https://apothesis.eap.gr/handle/repo/28534