open, digital, online, education

Προδιαγραφές και Διαδικασίες Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού για Μαθητές με Αναπηρία και/ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες


Δημοσιευμένα: Mar 23, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Προσβασιμότητα Εκπαιδευτικό Λογισμικό Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Άτομα με Αναπηρία Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Κωνσταντίνος Καρακιόζης
https://orcid.org/0000-0003-1153-9207
Ευάγγελος Χρήστος Παπακίτσος
https://orcid.org/0000-0002-0218-489X
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία καταγράφονται τα πρότυπα και οι διαδικασίες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού προσβάσιμου στα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και/ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ). Η αναγνώριση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τα ΑμεΑ/ΕΕΑ μπορεί να παραμείνει κενό γράμμα εάν δεν επιτευχθεί συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα και δεν ακολουθηθεί μια σειρά από διαδικασίες, όπως ο έλεγχος από εμπειρογνώμονες και η αναγνώριση/συμπερίληψη της εμπειρίας των χρηστών. Επίσης, η χρήση των ΤΠΕ, τόσο γενικά στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση μαθητών ΑμεΑ/ΕΕΑ, δεν μπορεί να λειτουργεί αποσπασματικά αλλά να εντάσσεται σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο συμπερίληψης, όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κεντρικός. Η χρήση των ΤΠΕ εν γένει αποτελεί το μέσο και όχι αυτοσκοπό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Κωνσταντίνος Καρακιόζης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής.
Ευάγγελος Χρήστος Παπακίτσος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΕΔΙΠ Α΄ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής.
Αναφορές
Abed, M. G. (2018). Teachers’ Perspectives Surrounding ICT Use amongst SEN Students in the Mainstream Educational Setting. World Journal of Education, 8(1), 6-16.
Amado-Salvatierra, H. R., Hilera, J. R., Tortosa, S. O., Rizzardini, R. H., & Piedra, N. (2016). Towards a Semantic Definition of a Framework to Implement Accessible e-Learning Projects. J. UCS, 22(7), 921-942.
Armstrong, D., Armstrong, A. C., & Spandagou, I. (2011). Inclusion: By choice or by chance?. International Journal of Inclusive Education, 15(1), 29-39.
Benigno, V., Bocconi, S., & Ott, M. (2007). Inclusive education: helping teachers to choose ICT resources and to use them effectively. eLearning Papers, 6, 1-13.
Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
Burke, M. M. (2012). Examining family involvement in regular and special education: Lessons to be learned for both sides. International Review of Research in Developmental Disabilities, 43, 187-218.
Butcher, K. R., & Jameson, J. M. (2016). Computer-based instruction (CBI) within special education. In Computer-assisted and web-based innovations in psychology, special education, and health (pp. 211-254). Academic Press.
Cagiltay, K., Cakir, H., Karasu, N., Islim, O. F., & Cicek, F. (2019). Use of educational technology in special education: Perceptions of teachers. Participatory Educational Research, 6(2), 189-205.
Chao, C. N. G., Sze, W., Chow, E., Forlin, C., & Ho, F. C. (2017). Improving teachers’ self-efficacy in applying teaching and learning strategies and classroom management to students with special education needs in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 66, 360-369.
Daniela, L., & Lytras, M. D. (2019). Educational robotics for inclusive education. Tech Know Learn, 24, 219-225.
Drigas, A. S., & Ioannidou, R. E. (2013). Special Education and ICTs. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 8(2), 41-47.
Drigas, A. S., & Ioannidou, R. E. (2011). ICTs in special education: A review. In World Summit on Knowledge Society (pp. 357-364). Berlin, Heidelberg: Springer.
ETSI (2018). ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Accessibility requirements for ICT products and services. European Telecommunications Standards Institute (ΕΤSI). Comité Européen de Normalisation. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENE). Ανακτήθηκε από https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
European Agency for Development in Special Needs Education (2013). Information and Communication Technology for Inclusion – Research Literature Review, Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education.
European Commission (2013). Support for children with special educational needs. Employment, Social Affairs & Inclusion.
Farley, J., Huscroft-D’Angelo, J., Trout, A. L., & Duppong Hurley, K. (2020). A Review of Web-Based Special Education Resources Provided to Parents by State Departments of Education. The Journal of Special Education, 54(3), 180-190.
Florian, L. (2004). Uses of technology that support pupils with special educational needs. In L. Florian and J. Hegarty (Eds.), ICT and Special Educational Needs: A tool for inclusion (pp. 7-20). Maidenhead: Open University Press.
Goldman, S. E., & Burke, M. M. (2017). The effectiveness of interventions to increase parent involvement in special education: A systematic literature review and meta-analysis. Exceptionality, 25(2), 97-115.
Hardman, E. L. (2012). Supporting professional development in special education with Web-based professional learning communities: New possibilities with Web 2.0. Journal of Special Education Technology, 27(4), 17-31.
Henry, S. L., Abou-Zahra, S., & Brewer, J. (2014). The role of accessibility in a universal web. In Proceedings of the 11th Web for All Conference (pp. 1-4).
Hersh, M., Leporini, B., & Buzzi, M. (2020). ICT to Support Inclusive Education. In International Conference on Computers Helping People with Special Needs (pp. 123-128). Cham: Springer.
Irish National IT Accessibility Guidelines (n.d.). National Disability Authority, Τελευταία πρόσβαση 31/3/3021 http://universaldesign.ie/Technology-ICT/Irish-National-IT-Accessibility-Guidelines/Application-software/Checklist-for-Application-Software-Accessibility/
ISO 9241-171 (2008). ISO 9241-171:2008. International Organization for Standardization, Ergonomics of human-system interaction - Part 171: Guidance on software accessibility, https://www.iso.org/standard/39080.html
Jungjohann, J., DeVries, J. M., Gebhardt, M., & Mühling, A. (2018). Levumi: A web-based curriculum-based measurement to monitor learning progress in inclusive classrooms. In International Conference on Computers Helping People with Special Needs (pp. 369-378). Cham: Springer.
Khetarpal, A. (2014). Information and communication technology (ICT) and disability. Review of Market Integration, 6(1), 96-113.
Nielsen, D. (2013). Universal Design in First-Year Composition -Why Do We Need It, How Can We Do It?. In CEA Forum (Vol. 42, No. 2, pp. 3-29). College English Association. Web site: http://www. cea-web. org.
Persson, H., Åhman, H., Yngling, A. A., & Gulliksen, J. (2015). Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts - one goal? On the concept of accessibility - historical, methodological and philosophical aspects. Universal Access in the Information Society, 14(4), 505-526.
Røssvoll, T. H., & Fuglerud, K. S. (2013). Best practice for efficient development of inclusive ICT. In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (pp. 97-106). Berlin, Heidelberg: Springer.
Scott, S., McGuire, J. M., & Embry, P. (2002). Universal design for instruction fact sheet. Storrs: University of Connecticut, Center on Postsecondary Education and Disability, 27(3), 166-175.
Stephenson, J., O’Neill, S., & Carter, M. (2012). Teaching students with disabilities: A web-based examination of preparation of preservice primary school teachers. Australian Journal of Teacher Education, 37(5), 3.
Story, M. F. (2001). Principles of universal design. Universal design handbook.
Software Accessibility Checklist (2015). The United States Department of Justice. Τελευταία πρόσβαση 31/3/3021: https://www.justice.gov/crt/software-accessibility-checklist
United Nations (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
Vanderheiden, G. (2000). Fundamental principles and priority setting for universal usability. In Proceedings on the 2000 conference on Universal Usability (pp. 32-37).
Vanderheiden, G. C., & Henry, S. L. (2003). Designing flexible, accessible interfaces that are more usable by everyone. In Proceedings of the 2003 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2018).
WHO/World Bank (2011). World Report on Disability. Geneva: WHO (World Health Organization)/World Bank. Τελευταία πρόσβαση 31/3/2021: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
Zimmermann, G., & Vanderheiden, G. (2008). Accessible design and testing in the application development process: considerations for an integrated approach. Universal Access in the Information Society, 7(1), 117-128. http://www.accesstechnologiesgroup.com/pubs/ZimmermannVanderheiden2008-UAIS/
Ε.Κ. (2016). Οδηγία 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
Ε.Κ. (2015). 2015/0278 (COD). Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
ΕΠΙΤΕΛΩ (2015). Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό σχολικής ετοιμότητας για μαθητές με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης. ΙΕΠ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού.
ΙΕΠ (2021). Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τα άτομα με Αναπηρίες και με ΕΕΑ (prosvasimo.iep.edu.gr).
Καρακιόζης, Κ. (2020). Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Ειδική Αγωγή. Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή της Διδακτικής Ενότητας με τίτλο Διδακτική της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, στο μεταπτυχιακό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο Εισαγωγή και Εφαρμογές της Ρομποτικής και του STEM στην Εκπαίδευση. Αιγάλεω: ΤΜΒΣΠ & ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΔΑ.
Κουτσαμπάσης, Π. (2015). Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Ν. 4727 (2020). Νόμος 4727/2020. «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». ΦΕΚ τ. Α΄ 184/23-09-2020.
Ν. 4547 (2018). Νόμος 4547/2018. «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». ΦΕΚ τ. Α΄ 102/12-6-2018.
Ν. 4074 (2012). Νόμος 4074/2012. «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες». ΦΕΚ τ. Α΄ 88/11-4-2012.
Ν. 3699 (2008). Νόμος 3699/2008. «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρίες ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες». ΦΕΚ τ. Α΄ 199/2008.
ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ (2015). Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αυτισμό. ΙΕΠ: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού.
Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1996). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους. Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)