Πρέβεζα 1940: Η ανεκπλήρωτη απόβαση. Ιστορικό μιας συνεχούς αποτυχίας


Δημοσιευμένα: Δεκ 31, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία Πρέβεζας Β' Παγκόσμιος Πόλεμος Ιταλική επίθεση
Σπύρος Ιωνάς
Περίληψη

Κατά τη σχεδίαση της ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα του 1940 αλλά και κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, από την έναρξή του και μέχρι τη λήξη του, το ενδιαφέρον της ιταλικής ηγεσίας προς την Πρέβεζα θα είναι σταθερό και η τύχη της πόλης, σαν στόχου στα ιταλικά στρατιωτικά σχέδια, θα αλληλοεμπλέκεται συνεχώς με αυτήν των Επτανήσων, σε μια αδιάκοπη αλληλουχία επιβεβαιώσεων και ματαιώσεων σχεδίων απόβασης.  Το κείμενο ερευνά το ενδιαφέρον της ιταλικής ηγεσίας προς την Πρέβεζα κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο καθώς και τα πολεμικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν γύρω από αυτό το θέμα. Βασίζεται κατά μεγάλο μέρος σε δύο πρωτογενείς πηγές, το πολεμικό ημερολόγιο της Ανώτατης Ιταλικής Διοίκησης και τα πρακτικά των συσκέψεων του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κύρια άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Σπύρος Ιωνάς
Ιδιωτικός υπάλληλος, ερευνητής
Αναφορές
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ I., χ. χ, Τσάμηδες. Οδύνη και δάκρυα της Θεσπρωτίας, [Αθήνα]
ΓΕΝ, 1940, Συνεδρίασις Πολεμικοῦ Συμβουλίου διά τάς δυνατότητας τοῦ Στόλου προς ἀνάσχεσιν τῶν πρός τήν Ἀλβανίαν Ἰταλικῶν ένισχύσεων. Πέμπτη, 12η Δεκεμβρίου 1940, Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, http://archive.yin.mil.gr/Archive//106/PDF/000000HMP40_00002/000000HMP40_00002.PDF, προσπέλαση 29.9.2020
ΓΕΝ, 1941, Πεπραγμένα καί διάλυσις τῆς εἰς Πρέβεζαν ἑδρευούσης Ν.Δ.
Ἀμβρακικοῦ. 22.4.41, Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, http://archive.yin.mil.
gr/Archive//106/PDF/00000HMP162_00017/00000HMP162_00017.PDF,
προσπέλαση 29.9.2020
ΓΚΡΑΤΣΙ Ε., 1988, Η αρχή του τέλους, Αθήνα
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χ. Α., 1999 Απελευθερωτικοί Αγώνες Θεσπρωτών, χ. τ.
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Δ., 2018, Η θυσία των Κερκυραίων Μαχητών του "Αποσπάσματος Λαντζίδη» (24 Νοεμβρίου 1940), στο: Γ. Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ &
Π. ΤΖΙΒΑΡΑ (Επιμ.), Σελίδες Ιστορίας και Πολιτισμού, Τόμος αφιερωμένος στον Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη, Κέρκυρα, 141-152
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Γ. Ι., 2002, Τα Πρεβεζάνικα, Πρέβεζα
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α., 2016, Απομνημονεύματα, Πρέβεζα
BADOGLIO P., 1946, L’Italia nella seconda guerra mondiale. Memorie e
documenti, Milano
BASSETTI S., 2010, Gianfranco Chiti, vita militare di un ufficiale e
gentiluomo 1936-1978, Milano
CANDELORO G., 2002, Storia dell’Italia moderna, vol. 10: La seconda
guerra mondiale. Il crollo del fascismo. La Resistenza. 1939-1945, Milano
CARR J. C., 2013, The Defence and Fall of Greece, 1940-1941, Barnsley, UK
CECINI G., 2016, I Generali di Mussolini, Roma
CERVI M., 2013, Storia della guerra di Grecia. Ottobre 1940-Aprile 1941, Milano
CIANO G., 1946a, Diario, vol. I: 1939-1940, Milano
CIANO G., 1946b, Diario, vol. II: 1941-1943, Milano
C.I.S.M. [Commissione Italiana di Storia Militare], 1991, L’Italia in Guerra. Il primo anno – 1940, Roma
GHIGI A., 1950, Piccioni domestici e colombicoltura, Roma
GIULIVI G., 2020, Potevamo vincere! Se solo l’avessimo voluto, Salerno
M.A.Ε. [Ministero Affari Esteri, Commissione per la pubblicazione dei
documenti diplomatici], 1965, I documenti diplomatici italiani. Nona
serie, 1939-1943, vol. V, Roma
M.A.Ε. [Ministero Affari Esteri, Commissione per la pubblicazione dei
documenti diplomatici], 1986, I documenti diplomatici italiani. Nona
serie, 1939-1943, vol. VI, Roma
MONTANARI M., 1999, L’esercito italiano nella campagna di Grecia, Roma
MONTANARI M., 2007, Politica e strategia in cento anni di guerre italiane, vol. III, tomo II, parte Prima, Roma
ROATTA M., 1946, Otto milioni di baionette, Milano
SCARPELLI G. (a cura di), 2013, I Granatieri di Sardegna nella Guerra di
Albania 1940-1941. Atti e testimonianze dei protagonisti, https://www. granatieridisardegna.it/albania/albania.pdf, προσπέλαση 29.9.2020
USSME [Ufficio Storico – Stato Maggiore Esercito], 1983a, Verbali delle
riunioni tenute dal Capo di SM Generale, vol. I, Roma
USSME [Ufficio Storico – Stato Maggiore Esercito], 1983b, Verbali delle
riunioni tenute dal Capo di SM Generale, vol. II, Roma
USSME [Ufficio Storico – Stato Maggiore Esercito], 1988a, Diario Storico
del Comando Supremo, vol. ΙΙ, tomo I, parte prima, Roma
USSME [Ufficio Storico – Stato Maggiore Esercito], 1988b, Diario Storico
del Comando Supremo, vol. ΙΙ, tomo I, parte seconda, Roma
USSME [Ufficio Storico – Stato Maggiore Esercito], 1988c, Diario Storico
del Comando Supremo, vol. ΙΙ, tomo ΙΙ, parte prima, Roma
USSME [Ufficio Storico – Stato Maggiore Esercito], 1989a, Diario Storico
del Comando Supremo, vol. ΙΙΙ, tomo I, parte prima, Roma
USSME [Ufficio Storico – Stato Maggiore Esercito], 1989b, Diario Storico
del Comando Supremo, vol. ΙΙΙ, tomo I, parte seconda, Roma
USSME [Ufficio Storico – Stato Maggiore Esercito], 1989c, Diario Storico
del Comando Supremo, vol. III, tomo II, Allegati, Roma
VISCONTI PRASCA S., 1946, Io ho aggredito la Grecia, Milano