Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Η υποβολή είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
  • Το άρθρο αυτό δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
  • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του περιοδικού.
  • Έχω διαβάσει τις οδηγίες για τους συγγραφείς και αποδέχομαι τους κανονισμούς του περιοδικού.
  • Το κείμενο ακολουθεί αυστηρώς τις προδιαγραφές μορφοποίησης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Οδηγίες για τους συγγραφείς».
  • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word (*.docx).
  • Έχουν παρασχεθεί διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Τα κείμενα αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας του περιοδικού.

Η έκταση των κειμένων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 5.000 λέξεων (γραμματοσειρά Times New Roman 11, μονό διάστιχο) συμπεριλαμβανομένων της περίληψης και της βιβλιογραφίας.

Η περίληψη θα είναι σε αγγλική ή γερμανική ή γαλλική γλώσσα ενώ στα ξενόγλωσσα κείμενα η περίληψη θα είναι στην ελληνική γλώσσα και δεν θα υπερβαίνει τις 200 λέξεις.

Τέλος, για κάθε κείμενο θα πρέπει να ορίζονται από το / τη συγγραφέα βασικές έννοιες (λέξεις κλειδιά).

Οι υποσημειώσεις πρέπει να είναι συγκεντρωμένες στο τέλος του κειμένου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν πίνακες / διαγράμματα, παρακαλούμε να είναι σε ξεχωριστά αρχεία.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο μπορούν να έχουν τις ακόλουθες μορφές, ανάλογα με την περίπτωση:

(Βάμβουκας, 1988), (Cummins, 2000:233), (Govaris et al., 2003).

Η βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου ακολουθεί την εξής μορφή, κατά περίπτωση:

Καπλάνογλου, Μ. (2001). Παραμύθι και Αφήγηση στην Ελλάδα: μια παλιά τέχνη σε μια νέα εποχή. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη

Shaw, P. (2003). Leadership in the Diverse School. In Schechter, S. R. & Cummins, J. (eds) Multilingual Education in Practice – Using Diversity as a Resource, Portmouth, NH: Heinemann

Βοσνιάδου, Σ. (2002). Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Προοπτικές, Προβλήματα και Προτάσεις, στο: Δημητρακοπούλου, Αγγ. (επιμλ.). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα / Ρόδος: Καστανιώτης

Θεοδωροπούλου, Ε. (2003). Η Ανάγνωση Κειμένων: Σχεδίασμα για την Κατασκευή ενός Φιλοσοφικού Παραδείγματος. Επιστήμες Αγωγής, 2003 (4), (107-126).

Θεωρείο


Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται θεωρητικά κείμενα από διάφορους τομείς των παιδαγωγικών επιστημών.

Διάλογος


Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέσεις και αντιθέσεις, τοποθετήσεις με αφορμή ένα συγκεκριμένο θέμα.

Προσκήνιο


Η ενότητα περιλαμβάνει παρουσίαση δραστηριοτήτων, πορισμάτων ερευνητικών/παιδαγωγικών προγραμμάτων, όπως επίσης και παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών.

Βιβλιοπαρουσιάσεις


Στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται κριτικές παρουσιάσεις νέων επιστημονικών τόμων.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονοματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του. Στο περιοδικό, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζει η οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.