Η φιλοσοφία Εκπαιδευτικών Οργανισμών που εντάσσουν δομικά την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού και την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίησή τους


Δημοσιευμένα: ago 21, 2022
Βασίλης Οικονόμου
Περίληψη

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη μελέτη περίπτωσης για την ένταξη Μαθητικών Υπολογιστών (Μ.Υ.) στην εκπαιδευτική διαδικασία (Δ΄ Δημοτικού μέχρι και Α’ Λυκείου) από το έτος 2007 μέχρι και σήμερα (2014), ενός πολυδιάστατου και καινοτόμου Εκπαιδευτικού Οργανισμού (Εκπαιδευτήρια Δούκα). Στόχος του είναι μέσα από παραδοσιακές αξίες, με έμφαση στην καινοτομία, να εφοδιαστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες του με ικανότητες 21ου αιώνα, ως συνδυασμού γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και θετικής στάσης ζωής. Η μετατόπιση προς μαθητοκεντρικά και ομαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα, η εμπλοκή σε εστιασμένες δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης, σε δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλον και δραστηριότητες αναζήτησης, επεξεργασίας πληροφοριών και επικοινωνίας, επιτυγχάνεται με καλές πρακτικές διδασκαλίας βασισμένες σε διδακτικά μοντέλα. Κάθε αίθουσα εξοπλίζεται με διαδραστικό πίνακα, οπτικο-ακουστικές συσκευές, εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό, ασύρματη δικτύωση, και αξιοποιείται με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη της επικοινωνίας, της δημιουργικότητας και της πρωτοβουλίας των μαθητών. Για τον Μαθητικό Υπολογιστή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εφαρμογή, με στόχο την εύκολη και απρόσκοπτη διαχείριση του ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού που αξιοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς των μαθητών. Τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω της βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκύπτουν και από τον κατάλληλο συντονισμό στοχευμένων ομάδων εργασίας που βελτιώνουν την οργάνωση των δομών λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Οργανισμού, σε συνέργεια πάντα με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Διάλογος
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.