Προοπτική ακαδημαϊκής εξέλιξης παιδιού με γενικές μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα: Μια μελέτη περίπτωσης βασισμένη σε επικοινωνιακές διδακτικές πρακτικές


Δημοσιευμένα: Aug 22, 2022
Παναγιώτης Σταμάτης
Περίληψη

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ενδιαφέρον θέμα για τους δασκάλους και τους γονείς Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι εμφανίζονται, ολοένα και περισσότερο με μεγαλύτερη συχνότητα, στο σχολείο και αφετέρου, στη δημιουργία μεγάλων εντάσεων κατά τη «διδασκαλία κατ’ οίκον», όπου οι γονείς καλούνται επιτακτικά να «φροντίσουν» το παιδί τους. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στις Γενικές Μαθησιακές Αναπηρίες (ΓΜΔ), επισημαίνοντας τη σύγχρονη παιδαγωγική αντιμετώπιση του ζητήματος από το ελληνικό κράτος σε σχέση με θέματα νομοθεσίας, διδασκαλίας, παροχής κατάλληλου διδακτικού υλικού και διορισμού εξειδικευμένων εκπαιδευτικών. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης των παιδιών με ΓΜΔ, επισημαίνεται ότι το κράτος οφείλει να ενεργεί με αίσθημα ισότιμης μεταχείρισης και δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας τα παιδιά με ΓΜΔ στην επίπονη και άνιση προσπάθειά τους να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως συμβαίνει με τις ομάδες μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, εστιάζοντας σε μια μελέτη περίπτωσης μαθητή με ΓΜΔ, προτείνονται καλές πρακτικές μέσω τεχνικών διδακτικής επικοινωνίας για την προετοιμασία του σε πανελλαδικές εξετάσεις.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο