Τα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Δημοσιευμένα: Aug 22, 2022
Αγγελική Πισσαδάκη
Ελένη Μορφίδη
Παναγιώτα Δημητροπούλου
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εξέτασε τις δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Επιπλέον, συσχετίστηκαν τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών με το γλωσσικό και ακαδημαϊκό προφίλ των μαθητών. Το δείγμα αποτέλεσαν 65 ειδικοί παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα υποκείμενα συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Επικοινωνιακής Ικανότητας για 170 μαθητές, ηλικίας 6 έως 12 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι χαμηλότερες επιδόσεις στον προφορικό λόγο έχουν οι μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού, καθώς και με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ή Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας. Στο γραπτό λόγο, υψηλότερες επιδόσεις εντοπίστηκαν στους μαθητές του Αυτιστικού φάσματος, συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες μαθητών. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι όσοι προετοιμάζονται και ενημερώνονται επαρκώς, έχουν περαιτέρω σπουδές και συνεργάζονται καλά με τους γονείς των μαθητών, οι μαθητές τους εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις στον προφορικό και γραπτό λόγο. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο