Σύγκριση και μέτρηση επιφανειών από μαθήτρια με τύφλωση: Ο ρόλος της απτικής αντίληψης


Δημοσιευμένα: Aug 22, 2022
Μαρία Κόζα
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
Περίληψη

Η αντίληψη μέσω της αφής είναι μια πολύ-αισθητηριακή διαδικασία που συν-διαμορφώνεται από ένα σύνολο πληροφοριών, οι οποίες συλλέγονται τόσο από την αφή όσο και από την κίνηση, αλλά και τη στάση του σώματος (κύριες πηγές πληροφοριών). Επιπλέον, συντελεστές που συμβάλλουν στην απτική αντίληψη είναι η γλωσσική ικανότητα, η προϋπάρχουσα γνώση, καθώς και το είδος και οι συνθήκες πραγματοποίησης μιας δραστηριότητας (δευτερεύουσες πηγές πληροφοριών). Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας, που στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η απτική αντίληψη μαθητών/τριών με τύφλωση,  χωρίς συνοδά προβλήματα για τη σύγκριση και τη μέτρηση επιφανειών, μέσα από την ανάλυση του ρόλου των πηγών πληροφοριών που χρησιμοποιούν. Στη συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιαστεί η μελέτη της περίπτωσης μίας μαθήτριας με τύφλωση, 11 ετών.  Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η μαθήτρια μπόρεσε να συγκρίνει με επιτυχία τις επιφάνειες αντικειμένων με μέγεθος περίπου δύο παλάμες και αμελητέα την τρίτη διάσταση, αλλά όχι των αντικειμένων με μέγεθος μίας παλάμης και αισθητή την τρίτη διάσταση. Η μέτρηση ορθογώνιων επιφανειών δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία για τη μαθήτρια παρόλο που είχε διδαχθεί τον τύπο εύρεσης του εμβαδού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο