Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία: Παράδειγμα Ε.Ε.Π. στην εκμάθηση της ώρας


Δημοσιευμένα: Aug 22, 2022
Λουίζα Νοβατσίδου
Περίληψη

Η επιτυχημένη μαθησιακή πορεία ενός/μίας σημαντικά εμποδιζόμενου/ης μαθητή/τριας επιτυγχάνεται με το «γεφύρωμα» του ατομικού προφίλ του/της μαθητή/τριας με το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο φοιτά. Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού του ψυχοπαιδαγωγικού προφίλ του παιδιού με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το σχολικό κλίμα και την εκπαιδευτική κουλτούρα. Στην παρούσα εργασία προσεγγίζονται οι έννοιες «Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», «Ισότιμη Εκπαίδευση/ Ένταξη», παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης και ένα Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που εστιάζει στην ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων παιδιού Α/θμιας Εκπαίδευσης, με μέτρια νοητική υστέρηση στα μαθηματικά μέσα στο χώρο του γενικού σχολείου. Στόχος είναι η επίτευξη της ανάπτυξης συγκεκριμένων γνωστικών δεξιοτήτων, με τη χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων και βιωματικών παιχνιδιών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του μαθητή. Στο τέλος, πραγματοποιείται εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων σχετικά με το είδος διδακτικής προσέγγισης, τις τεχνικές που μπορούν να υλοποιηθούν και τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων που προκύπτουν από το εκπαιδευτικό και οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού.  

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο