Διδάσκοντας ιστορία σε παιδιά με μέτρια νοητική υστέρηση: Η περίπτωση των άθλων του Ηρακλή – Μελέτη περίπτωσης


Δημοσιευμένα: Aug 22, 2022
Παρασκευή Κοτσακιαχίδου
Περίληψη

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης με θέμα μια εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας της ιστορίας σε έναν μαθητή με μέτρια νοητική υστέρηση. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται παρουσίαση ενός εγχειρήματος να διευκολυνθεί η εκμάθηση της ιστορίας από έναν μαθητή της Δ’ Δημοτικού (έντεκα ετών). Ο μαθητής διαγνώστηκε με μέτρια νοητική υστέρηση και ορισμένες κινητικές δυσκολίες. Το γενικό θέμα της διδασκαλίας ήταν η μυθολογία, ενώ ο μαθητής είχε εκφράσει την προτίμηση του στους άθλους του Ηρακλή.  Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης χρησιμοποιηθήκαν αφηγηματικές τεχνικές, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και αξιοποιήθηκαν δραστηριότητες αισθητικής αγωγής. Η επιλογή αυτή είχε δύο στόχους – αφενός να διευκολύνει τη διδασκαλία και τη μάθηση και αφετέρου να υποστηρίξει και να ενισχύσει τη μνήμη και την αυτοπεποίθηση του μαθητή. Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε πως η χρήση των τεχνικών αυτών είχε ως αποτέλεσμα τόσο τη δημιουργία ενός αισθήματος ικανοποίησης από τον μαθητή, όσο και την ενίσχυση της αντίληψης και τη συγκράτηση πληροφοριών στη μνήμη του, έστω και προσωρινά.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο