Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές


Δημοσιευμένα: Nov 27, 2022
Σοφία Παπαδημητρίου
Αλιβίζος Σοφός
Περίληψη

Η εκπαίδευση στα Μέσα έχει ζωτική σημασία όχι μόνο για την καλλιέργεια κριτικής στάσης και δεξιοτήτων δημιουργικής παραγωγής, αλλά για τη δημοκρατική διαδικασία γενικότερα, με τη δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών. Τα Οπτικοακουστικά (Ο/Α) Μέσα έχουν κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινότητα των μαθητών και σήμερα οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν δυνατότητες ανοικτής πρόσβασης, κριτικής προσέγγισης και παραγωγής Ο/Α Μέσων. Η μάθηση στηριζόμενη στα ψηφιακά Ο/Α Μέσα προϋποθέτει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενθαρρύνουν, συμβουλεύσουν, καθοδηγήσουν και υποστηρίξουν τους μαθητές τους και να συμμετάσχουν σε πιο ανοικτές μορφές εκπαίδευσης και μάθησης. Είναι σημαντικό, οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν μεθόδους αξιοποίησης των Ο/Α αλλάζοντας τις διδακτικές πρακτικές τους και στοχεύοντας στην ενεργητική μάθηση. Στο άρθρο παρουσιάζονται μεθοδολογίες και καλές πρακτικές κριτικής ανάλυσης, αποκωδικοποίησης μηνυμάτων της γλώσσας των Ο/Α Μέσων, οι οποίες στη συνέχεια εφαρμόστηκαν από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης του Πανεπιστη μίου Αιγαίου. Στη συνέχεια καταγράφονται τα σχόλια των εκπαιδευτικών από τον αναστοχασμό των εφαρμογών και τα συμπεράσματα από την κριτική προσέγγιση μαθητικών ταινιών, διαφημίσεων και Ο/Α μηνυμάτων καθώς και της στερητικής εμπειρίας από «Μια μέρα μακριά από τα Μέσα».

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο