Τόμ. 12 Αρ. 1 (2021): Τεύχος 12

Δημοσιευμένα: 27.11.2022

Το 12ο τεύχος του περιοδικού αποτελεί θεματική έκδοση με τίτλο: «Προσεγγίσεις ανάλυσης κινηματογραφικής ταινίας στην εκπαίδευση». Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται α) στην ανάδειξη, β) στην αναλυτική παρουσίαση μεθόδων και πρακτικών και γ) στην επεξήγηση αυτών με παραδείγματα για την ανάλυση ταινιών που εφαρμόζονται σε ποικίλα πεδία της εκπαίδευσης στο πλαίσιο:
1. εφαρμοσμένων προσεγγίσεων για την προώθησης της οπτικοακουστικής παιδείας (π.χ. από τον χώρο του Κινηματογράφου, της Παιδαγωγικής των Μέσων) και 2. εξειδικευμένων πρακτικών σε επιμέρους επιστημονικά πεδία της Παιδαγωγικής και των γειτονικών κλάδων της (π.χ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή,
Σχολική Παιδαγωγική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Εκπαίδευση Ενηλίκων).